Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het Drechtstedenbestuur (Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het Drechtstedenbestuur (Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden)
CiteertitelMandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) en de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen zoals deze met ingang van inwerkingtreding van de wet van 9 juli 2014 (Staatsblad 2014, 306) komt te luiden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2018Wijziging vanwege Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en enkele technische aanpassingen

11-04-2018

bgr-2018-503

Nvt
02-10-201401-04-201413-04-2018Nvt

25-09-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 2339

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het Drechtstedenbestuur (Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden)

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het Drechtstedenbestuur (Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden)

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- de Provinciewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) en de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- de Wet gemeenschappelijke regelingen zoals deze met ingang van inwerkingtreding van de wet van 9 juli 2014 (Staatsblad 2014, 306) komt te luiden;

 

Overwegende:

- dat de dienstverlening op een aantal ondersteunende functies aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt verzorgd door en vanuit het Servicecentrum Drechtsteden, als dienstonderdeel van het openbaar lichaam Drechtsteden;

- dat het, om die dienstverlening goed, rechtmatig en efficiënt te laten verlopen, noodzakelijk is om de in dit besluit neergelegde bevoegdheden te mandateren en om volmacht en machtiging te verlenen aan het Drechtstedenbestuur, met de mogelijkheid om daarvan ondermandaat teverlenen;

 

Besluit als volgt:

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

b. Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

c. mandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur besluiten te nemen;

d. Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur genomen besluiten te ondertekenen en bekend te maken;

e. machtiging: de bevoegdheid om namens dagelijks bestuur handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

f. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

g. volmacht: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 

Artikel 2 Mandaat

1. Aan het Drechtstedenbestuur wordt mandaat verleend ten aanzien van de in de bijlagen genoemde bevoegdheden.

2. Het Drechtstedenbestuur is bevoegd om van de bevoegdheden die bij dit besluit aan hem zijn toegekend, ondermandaat te verlenen.

3. Ondermandaat wordt verleend tot een leidinggevend niveau niet lager dan dat van het laagste leidinggevend niveau. Plaatsvervangend leidinggevenden oefenen de bevoegdheden uit van de leidinggevende die zij bij diens afwezigheid vervangen.

4. Een ondermandaat besluit wordt schriftelijk vastgelegd en ter informatie aan de Omgevingsdienst gezonden.

 

Artikel 3 Uitzonderingen

Het mandaat is niet van toepassing indien het dagelijks bestuur of de directeur van de Omgevingsdienst beslist dat de aangelegenheid door de Omgevingsdienst zelf moet worden afgedaan.

 

Artikel 4 Voorwaarden

Het dagelijks bestuur kan voorwaarden stellen met betrekking tot de verlening van het (onder) mandaat.

 

Artikel 5 Informatieplicht

Een ieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat of ondermandaat is verleend informeert het dagelijks bestuur, door tussenkomst van de directeur van de Omgevingsdienst, voorafgaand aan de toepassing van het mandaat, bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebbenop de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 6 Ondertekening

1. Dit besluit heeft betrekking op de volgende besluiten en documenten:

a. Publiekrechtelijke besluiten en documenten waarin deze worden vastgelegd;

b. Privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen en documenten waarin deze worden vastgelegd;

2. Documenten, bedoeld in het eerste lid, worden opgemaakt op briefpapier en in de huisstijl van de Omgevingsdienst. Uit de ondertekening dient te blijken dat de besluiten en andere (rechts-)handelingen namens het dagelijks bestuur zijn genomen of verricht.

3. In geval van ondertekeningsmandaat, worden de documenten opgemaakt op briefpapier en in de huisstijl van de Omgevingsdienst en wordt de volgende passage opgenomen: “Overeenkomstig het door < (voor zover van toepassing) het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst genomenbesluit van < datum >”.

 

Artikel 7 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

 

Artikel 8 Bekendmaking en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland.

2. Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 2014.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit Servicecentrum Drechtsteden".

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 25 september 2014.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

mr. R.A. Janssen

 

 

Bijlage 1

Bevoegdheden van algemene aard

Bevoegdheid

- Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen. 

 

Bijlage 2

Bevoegdheden op het gebied van juridische zaken

 

Bevoegdheid

- Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts-) handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

- Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden. Voorwaarde: over erkenning van aansprakelijkheid vindt vooraf overleg plaats met de Omgevingsdienst.

- Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen veroorzaakte schades aan eigendommen van de Omgevingsdienst.

- Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van Gedeputeerde Staten, de CRvB en de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- het aanwijzen van personen als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Drechtstedenbestuur draagt ervoor zorg dat de Functionaris Gegevensbescherming jaarlijks rapport uitbrengt over zijn bevindingen ten aanzien van de gegevensbescherming in de werkprocessen van de Omgevingsdienst, waar nodig voorzien van aanbevelingen.

- het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede de juridische begeleiding en advisering bij datalekken.

- het bijhouden van het register van datalekken.

 

Bijlage 3

Bevoegdheden op het gebied van documentaire informatievoorziening

 

Bevoegdheid

- Archivering van P-dossiers

- Het in overleg en na toestemming vernietigen van daarvoor volgens de vigerende archiefwetgeving in aanmerking komende archiefbescheiden

 

Bijlage 4

Bevoegdheden op personeelsgebied

 

Bevoegdheid

- Het uitvoeren van administratie van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestiging, uitnodiging etc. Voorwaarde: ondertekeningsmandaat.

- Het voorbereiden van rechtspositionele besluiten.

- Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA / Arbo Unie en/of overige uitvoeringsinstanties in het kader van sociale zekerheidswetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletieregelingen.

- Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

- Het afgeven van werkgeversverklaringen.

- Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de salaris- en personeelsadministratie.

 

Bijlage 5

Bevoegdheden op financieel gebied

 

Bevoegdheid

- Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

- Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van leges en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

- Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000.

- Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag is gelegd.

- Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

- Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen ten behoeve van door de Omgevingsdienst aangegane verplichtingen.

 

Bijlage 6

Bevoegdheden op communicatiegebied

 

Deze bijlage is vervallen.

 

Bijlage 7

Bevoegdheden op het gebied van inkoop en aanbesteding

 

Bevoegdheid

- Het plaatsen van een aanbesteding op de aanbestedingskalender.

- Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het gunningsbesluit en het besluit tot het aangaan van een overeenkomst.

 

Bijlage 8

Bevoegdheden op het gebied van Treasury

 

Deze bijlage is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.

 

Bijlage 9

Bevoegdheden op het gebied van facilitaire dienstverlening

 

Deze bijlage is vervallen.