Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht
CiteertitelOndermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor wat betreft ondermandatering van bevoegdheden van de gemeenten Dordrecht, Giessenlanden en Gorinchem vervangt dit besluit het ondermandaatbesluit van de directeur van 4 april 2015 (Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 188).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201425-04-201401-01-2016Nvt

30-06-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 1148

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht

ONDERMANDAATBESLUIT DIRECTEUR OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID VOOR GEMEENTELIJKE VTH -TAKEN voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven IN DORDRECHT, GIESSENLANDEN, GORINCHEM, MOLENWAARD, PAPENDRECHT EN ZWIJNDRECHT

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- De besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dordrecht (besluit van 11 maart 2014), Giessenlanden (besluit van 11 maart 2014), Gorinchem (besluit van 4 maart 2014), Molenwaard (besluit van 22 april 2014), Papendrecht (besluit van 4 maart 2014) en Zwijndrecht (besluit van 20 mei 2014) inzake het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven;

 

- De besluiten tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake uitvoering van de VTH-taken voor Wabo Brzo- en RIE4-bedrijven 2014 inzake de gemeenten Dordrecht (besluit van 31 maart 2014), Giessenlanden (besluit van 31 maart 2014), Gorinchem (besluit van 1 april 2014), Molenwaard (besluit van 8 mei 2014), Papendrecht (besluit van 20 mei 2014) en Zwijndrecht (besluit van 18 juni 2014);

 

Besluit als volgt:

 

Artikel 1 Ondermandaat

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid stelt het ondermandaat ten behoeve van functionarissen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaatlijst.

 

Artikel 2 Voorwaarden

Het ondermandaat geldt met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in het Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake uitvoering van de VTH-taken voor Wabo Brzo- en RIE4-bedrijven 2014 voor de betreffende gemeente.

 

Artikel 3 Ondertekening

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 1 luidt de ondertekening:

 

Burgemeester en wethouders van < naam gemeente >

namens deze,

gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris;

directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

of:

 

Burgemeester en wethouders van < naam gemeente >

namens deze,

gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris;

hoofd [naam organisatie-eenheid] van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

2. Het ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem van 4 april 2014 wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

3. Dit besluit werkt terug tot en met 25 april 2014 voorzover het betreft de mandaatverlening van de gemeente Molenwaard, tot en met 7 mei 2014 voorzover het betreft de mandaatverlening van de gemeente Papendrecht en tot en met 6 juni 2014 voorzover het betreft de mandaatverlening van de gemeente Zwijndrecht.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor gemeentelijke VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht.

 

Aldus vastgesteld door de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 30 juni 2014.

 

Mr. R. Visser

Directeur

 

 

 •  

  ONDERMANDAATLIJST

  gemeentelijke Brzo/RIE4 – bedrijven in Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Molenwaard, Papendrecht en Zwijndrecht

   

 

Algemeen

 •  

  BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

  VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

  AFDELINGSHOOFD, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

   

  A01

  Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures

   

  Omvat:

  Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer, indien het besluit in mandaat is genomen door de directeur van de DCMR of van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, of een onder zijn verantwoordelijkheid vallende leidinggevende.Besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep (art. 7:1a Awb).In afstemming met de gemeente

  Bureauhoofd

  A02

  Besluiten op grond:

  art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);art. 4.7 en 4:8 Awb (horen);afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn); besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen;titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4 Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak)

   

  Bureauhoofd

  A03

  Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om Burgemeester en Wethouders te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures

   

  Directeur

  A04

  Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9)

  In afstemming met de gemeente

  Bureauhoofd

  A05

  Besluiten tot het vaststellen van ontwerpgedoogbeschikkingen en definitieve gedoogbeschikkingen

  In afstemming met de gemeente

  Directeur

 

 

Vergunningen

 

 • V01

  Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo.

  Besluiten inzake maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

   

  Betreft:

  ProcedurestappenOntwerpbesluitBesluit

  Het betreft het in behandeling nemen, beoordelen en het nemen van besluiten op de aanvraag om omgevingsvergunning voor zover het gaat om de enkelvoudige vergunning op het gebied van milieubeheer als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e en i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

   

   

   

  V02

  Besluiten op grond van Hoofdstuk 8, 10, 13 en 19 Wm

   

   

  V03

  Besluiten in het kader van de Milieu-effectrapportage (Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer)

  Betreft:

  procedurestappenadvies reikwijdte en detailniveau MER besluit MER-beoordelingaanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

   

  V04

  Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art. 6.27)

  Zal worden doorgemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

   

 

 

 

Handhaving

 

 •  

  BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

  VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE

   

   

  H01

  Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wabo

   

  Directeur

  H02

  Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten juncto 5.2 van deze wet

   

  Nvt

  H03

  Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

  een bezoekbevestigingsbriefeen voorwaarschuwingsbriefeen vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder dwangsom (hoorbrief)vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

  In afstemming met de gemeente voor wat betreft de vooraankondiging last onder bestuursdwang of dwangsom (hoorbrief)

  Bureauhoofd

  H04

  Het nemen van besluiten over op grond van vergunningvoorschriften te overleggen meldingen, rapportages e.d.

   

  Bureauhoofd

  H05

  Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze afzien van bestuurlijk optreden

  In afstemming met de gemeente

   

  H06

  Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete) met uitzondering van:

  het invorderen van dwangsommen;het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang

  Betreft:

  het opleggen, intrekken, wijzigen van een herstelsanctie, het afzien van kostenverhaal bij toepassing van bestuursdwang en het afzien van invordering,

  Omvat tevens besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deze besluiten.

  NB. De besluiten die in dit mandaat expliciet zijn uitgezonderd, vallen onder H08.

   

  H07

  Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb welke zijn benodigd ten behoeve van de toepassing van bestuursdwang

   

   

  H08

  Besluit tot:

  starten van verhaalsprocedure voor kosten bestuursdwang (inclusief conservatoir beslag) of het afzien van kostenverhaal;vaststellen van de hoogte van de verschuldigde kosten in verband met het toepassen van bestuursdwang (art. 5:25, lid 6 Awb);invordering dwangsom, restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen, vermindering of het afzien van invordering van de dwangsom;het treffen van een betalingsregeling in het kader van de onder a. genoemde verhaalsprocedure, of in het kader van de inning van verbeurde dwangsommenbeslaglegging in het kader van executie van een dwangbevel, met betrekking tot een dwangsombesluitinroepen retentierecht

  In afstemming met de gemeente

   

   

  H09

  Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/handhavend op te treden

  In afstemming met de gemeente

   

  H11

  Besluiten op grond van BRZO:

  verzenden kennisgeving aan in art. 6 BRZO genoemde bestuursorganen

  aanwijzing dominobedrijven ex. Art. 7, lid 1 BRZO

  besluiten dat veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te hebben op in een inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige stof ex. art.10 BRZO

  verzoeken om veiligheidsrapport op grond van art. 14 BRZO

  bevestigen ontvangst en verzenden VR aan in art.15 BRZO genoemde bestuursorganen

  art. 16 BRZO, inzake de beoordeling van veiligheidsrapporten

  art. 18 BRZO, mededeling doen van conclusies en VR + verzenden aan betrokken bestuursorganen

  Betreft:

  procedurestappenbesluit(feitelijke) handelingen

   

   

   

  Bureauhoofd,

  tenzij sprake is van een besluit in de zin van de Awb

  H12

  Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

   

  Bureauhoofd

  H13

  Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake maatregelen bij ongewoon voorval

  Een ongewoon voorval wordt zo spoedig mogelijk doorgemeld aan de gemeente.

   

 

 

 

Lijst van afkortingen

 

 • 1.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  Bibob: bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • 3.

  Bor: Besluit omgevingsrecht

 • 4.

  BRZO: Besluit risico's zware ongevallen 1999

 • 5.

  MER: Milieu Effect Rapportage

 • 6.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • 7.

  Wm: Wet milieubeheer