Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels ten aanzien van informatiebeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels ten aanzien van informatiebeheer
CiteertitelBesluit Informatiebeheer Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 Archiefverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2014Nvt

07-03-2014

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2014, 176

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels ten aanzien van informatiebeheer

BESLUIT INFORMATIEBEHEER OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014 houdende de vaststelling van regels ten aanzien van informatiebeheer

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Gelet op:

artikel 5 van de Archiefverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit:

Vast te stellen

 

het Besluit informatiebeheer Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

1. In dit besluit en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst;

b. archiefbescheiden: de in artikel 1, onder c, van de wet bedoelde archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, betreffende de taken van de Omgevingsdienst, alsmede bescheiden ongeacht hun vorm die verband houden met de taken die door de deelnemers zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst;

c. archiefruimte: een ruimte, bedoeld in artikel 1 onder e van de wet, bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

d. archiefbesluit: het Archiefbesluit 1995;

e. archiefbewaarplaats: de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht, als bedoeld in artikel 41 van de regeling;

f. archiefregeling: de Archiefregeling;

g. archiefverordening: de Archiefverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

h. archivaris: de overeenkomstig artikel 40, tweede lid juncto artikel 32, eerste en tweede lid van de wet benoemde archivaris van de gemeente Dordrecht;

i. beheer van archiefbescheiden: het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn om archiefbescheiden in goede geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;

j. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

k. deelnemers: de deelnemers, bedoeld in artikel 1 onder e van de regeling;

l. directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 23 van de regeling;

m. informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

n. informatievoorziening: het beheren, bewaken ontsluiten en verstrekken van in de archiefbescheiden en van de bij de Omgevingsdienst vastgelegde gegevens, kennis en informatie;

o. Omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bedoeld in artikel 2 van de regeling;

p. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

q. selectielijst: hieronder in ieder geval begrepen de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen van 25 juni 2012;

r. wet: de Archiefwet 1995.

 

2. Dit besluit is mede van toepassing op archiefbescheiden die op grond van de voor Omgevingsdienst geldende selectielijst(en) voor vernietiging in aanmerking komen, tenzij dit in dit besluit anders is bepaald.

 

HOOFDSTUK II Verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening

 

Artikel 3 Aanwijzing beheerder

Als beheereenheid in de zin van dit besluit wordt aangewezen: de Omgevingsdienst.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheid informatievoorziening

Het hoofd van de beheereenheid is belast met de informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken, alsmede het beheer van de archiefbescheiden van de Omgevingsdienst, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 

HOOFDSTUK III Archiefvorming en –ordening

 

§ 1. Productie en vernietiging van archiefbescheiden

 

Artikel 5 Vervaardigen van archiefbescheiden

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de vervaardiging van archiefbescheiden op zodanige wijze en met zodanige materialen geschiedt dat hun houdbaarheid tenminste in overeenstemming is met de bij de of krachtens de wet gestelde eisen.

 

Artikel 6 Wijzigen, verwijderen of vernietigen van archiefbescheiden

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat bij het wijzigen, verwijderen of vernietigen van archiefbescheiden, of onderdelen daarvan, de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging worden toegepast.

 

Artikel 7 Bewaren exemplaar

Van archiefbescheiden, waarvan een exemplaar wordt verzonden, wordt een ander exemplaar bewaard als archiefexemplaar.

 

Artikel 8 Procedures

Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg – voor zover van toepassing – voor het opstellen en uitvoeren van procedures voor het archiefbescheidenverkeer en de behandeling van ingekomen, uitgaande en interne archiefbescheiden rekening houdend met de bij en krachtens de wet gestelde eisen.

 

§ 2. Identificering van archiefbescheiden

 

Artikel 9 Identificering van archiefbescheiden

 • 1.

  Het hoofd van de beheereenheid draagt er voor zorg, dat uit ieder document, dan wel uit de daarbij behorende informatie, blijkt:

  a. wanneer het document is ontvangen of opgemaakt;

  b. wie de afzender of vervaardiger is;

  c. op welke taak het document betrekking heeft;

  d. wat de status en het ontwikkelingsstadium van het document zijn;

  e. wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden.

 • 2.

  Ten aanzien van archiefbescheiden dienen kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.

 • 3.

  Het vorige lid is niet van toepassing op archiefbescheiden, die niet benodigd zijn in het kader van uitvoering van taken en verantwoording daarover, of die niet in verband met enig wettelijk voorschrift worden opgemaakt, ontvangen of bewaard, dan wel geen verband houden met de communicatie met burgers en/of bedrijven.

 

Artikel 10 Procedures registratie

Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van procedures, waarmee de registratie van archiefbescheiden en hun afdoeningstermijnen worden bewaakt.

 

§ 3. Ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden

 

Artikel 11 Ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden

1. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat worden gebracht en dat de ordening van de archiefbescheiden geschiedt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek, als bedoeld in artikel 18 van de Archiefregeling.

2. Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat conversie, migratie of emulatie als bedoeld in artikel 25 van de Archiefregeling plaatsvindt.

 

Artikel 12 Vernietigbare digitale archiefbescheiden

 • 1.

  In afwijking van de Archiefregeling worden van op termijn vernietigbare digitale archiefbescheiden op zijn minst de volgende gegevens vastgelegd:

  a. een beschrijving van het bestand;

  b. het overheidsorgaan dat het bestand heeft opgemaakt en ontvangen;

  c. het betreffende werkproces, begin- en einddatum;

  d. indien van toepassing, de relatie met voor blijvende bewaring in aanmerking komende bestanden.

 • 2.

  Van vernietigbare digitale archiefbescheiden worden alle in artikel 17 van de Archiefregeling opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.

 

 

HOOFDSTUK IV Bewaren van archiefbescheiden

 

§ 1. Bewaring van archiefbescheiden

 

Artikel 13 Bewaren van archiefbescheiden

Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor, dat de onder zijn beheer staande archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijk staat worden bewaard.

 

Artikel 14 Beheer archiefruimten

Het hoofd van de beheereenheid draagt, binnen de kaders van de vastgestelde begroting, er zorg voor dat ten aanzien van het beheer van de archiefruimten wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

 

Artikel 15 Wijziging inzake archiefruimten

Plannen betreffende bouw, verbouw, inrichting, verandering of ingebruikneming van archiefruimten behoeven de goedkeuring van het dagelijks bestuur, gehoord hebbende de archivaris.

 

§ 2. Beveiliging en raadpleging van archiefbescheiden

 

Artikel 16 Informatiebeveiliging

Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke mede omvat de organisatorische, procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

 

Artikel 17 Uitlenen van archiefbescheiden

 • 1.

  Het hoofd van de beheereenheid laat bijhouden welke archiefbescheiden uit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan.

 • 2.

  Uitlening van archiefbescheiden is slechts toegestaan aan functionarissen van de Omgevingsdienst, die ambtelijk zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid, en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van de directeur.

 

Artikel 18 Verbod verwijderen van archiefbescheiden

Het is verboden archiefbescheiden uit informatiebestanden te verwijderen, tenzij ingevolge of krachtens de wet gegeven regels.

 

Artikel 19 Geheimhouding van archiefbescheiden

 • 1.

  Het hoofd van de beheereenheid draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

 • 2.

  Raadpleging en uitlening van archiefbescheiden, die aan enige bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van de directeur, slechts toegestaan aan die functionarissen van de Omgevingsdienst, die zijn belast met de behandeling van de betreffende aangelegenheid.

 • 3.

  Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid kan de directeur voorwaarden verbinden.

 • 4.

  Het hoofd van de beheereenheid draagt er zorg voor dat de in het tweede lid genoemde functionarissen aan degenen aan wie de uitvoering van dit besluit is opgedragen, meedelen welke archiefbescheiden aan enige bijzondere vorm van vertrouwelijkheid of geheimhouding zijn onderworpen.

 

§ 3. Vervanging van archiefbescheiden

 

Artikel 20 Vervanging van archiefbescheiden

Ten aanzien van besluiten tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het Archiefbesluit, wordt vooraf het advies ingewonnen van de archivaris.

 

§ 4. Vervreemding en overdracht van archiefbescheiden

 

Artikel 21 Vervreemding van archiefbescheiden

Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit, wordt vooraf het advies ingewonnen van de archivaris.

 

Artikel 22 Overdracht van archiefbescheiden

Overdracht van archiefbescheiden aan een organisatieonderdeel van een deelnemer, anders dan de Omgevingsdienst, waarbij het bepaalde in artikel 26 van dit besluit niet van toepassing is, behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 

§ 5. Selectie en vernietiging van archiefbescheiden

 

Artikel 23 Selectie en vernietiging van archiefbescheiden

 • 1.

  Het hoofd van de beheereenheid zorgt voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van archiefbescheiden voor bewaring en vernietiging overeenkomstig de daarvoor bij en krachtens de wet gegeven voorschriften.

 • 2.

  Ingeval van selectie voor vernietiging worden de archiefbescheiden voorzien van een kenmerk, dat de bewaartermijn aangeeft.

 

Artikel 24 Lijst van vernietigbare archiefbescheiden

 • 1.

  Het hoofd van de beheereenheid stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan, voor de Omgevingsdienst een lijst van vernietigbare archiefbescheiden met inachtneming van de geldende selectielijst(en).

 • 2.

  De lijst van vernietigbare archiefbescheiden behoeft goedkeuring van de archivaris, welke goedkeuring geldt als verleende machtiging tot vernietiging.

 

§ 6 Overbrenging van archiefbescheiden

 

Artikel 25 Overleg archivaris - overbrenging

Het hoofd van de beheereenheid pleegt overleg met de archivaris over het voornemen tot overbrenging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van de wet.

 

Artikel 26 Overbrenging informatiesysteem

Bij overbrenging als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen archiefbescheiden en informatiebestanden betreft, het informatiesysteem, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

 

 

HOOFDSTUK V De archiefbewaarplaats

 

Artikel 27 Taak archivaris

De archivaris is belast met het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en documentaire verzamelingen van de Omgevingsdienst.

 

Artikel 28 Onderzoek door archivaris

1. Tenzij wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats zich daartegen verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van de Omgevingsdienst. De archivaris verstrekt daaruit op zijn verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geautoriseerd.

2. Tenzij wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats zich daartegen verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. De archivaris verstrekt daaruit aan een ieder die zulks verzoekt, afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

 

Artikel 29 Verslaglegging

De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het dagelijks bestuur over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

 

HOOFDSTUK VI Slotbepalingen

 

Artikel 30 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Informatiebeheer Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

Artikel 31 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 7 maart 2014.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen Toelichting

 

 

Dit Besluit Informatiebeheer is gebaseerd op artikel 5 van de Archiefverordening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Met het Besluit Informatiebeheer wordt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden en het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden geregeld. Het besluit is daarbij van toepassing op digitale en papieren archiefbescheiden.

 

Het besluit bevat bepalingen inzake de verantwoordelijkheid voor het beheer, de archiefvorming en -ordening, het bewaren van archiefbescheiden en de archiefbewaarplaats.