Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010)
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 11 maart 2013 is dit besluit ingetrokken voor zover het de bevoegdheden betreft van het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van 11 maart 2013 is gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Zuid-Holland 2013, nr. 40.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet openbaarheid van bestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201027-10-2016Nvt

19-11-2010

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2010, 153

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010)

MANDAATBESLUIT UITVOERING WOB OMGEVINGSDIENST ZHZ 2010

 

Besluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid houdende de verlening van mandaat aan de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010)

 

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ieder voor zover bevoegd,

 

Gelet op

 

- de Wet openbaarheid van bestuur;

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- de mandaatbesluiten van de regiogemeenten en van de provincie Zuid-Holland;

 

Besluiten

vast te stellen:

 

Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010

 

Artikel 1: Mandaatverlening

 

1. Aan de directeur, bedoeld in artikel 30 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid wordt in mandaat opgedragen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op verzoeken om toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur, met inbegrip van besluiten waarbij een verzoek geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd.

 

2. De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, niet in ondermandaat verlenen aan functionarissen in dienst van de Omgevingsdienst.

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin een besluit moet worden genomen naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift gericht tegen een besluit op een verzoek om toepassing van de Wet openbaarheid bestuur.

 

Artikel 2: Kaders mandaat

 

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.

 

Artikel 3: Informatieplicht

 

1. De directeur verschaft het dagelijks bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

2. De directeur informeert het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 4: Ondertekening

 

Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 1, eerste lid, luidt de ondertekening:

 

Voor zover van toepassing: het algemeen bestuur/het dagelijks bestuur/ de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

namens deze:

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 

Artikel 5: Slotbepalingen

 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit uitvoering Wob Omgevingsdienst ZHZ 2010.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 november 2010.

 

De voorzitter,

F.D. van Heijningen

 

De directeur,

L.A.B. de Jong

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 7 december 2010.

 

De voorzitter,

F.D. van Heijningen

 

De directeur,

L.A.B. de Jong

 

 

 

Aldus besloten door de voorzitter op 7 december 2010.

 

De voorzitter,

F.D. van Heijningen