Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ
CiteertitelIntrekking van de verordening bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2012Intrekking

05-12-2012

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2012, 164

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ

Intrekking van de verordening bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ

 

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 

- artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, eerste wijziging;

 

Besluit:

 

Enig artikel

 

1. De Verordening Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ van 9 juni 2010 (Provinciaal Blad 2010, 122) wordt ingetrokken.

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad van de provincie Zuid-Holland.

3. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 5 december 2012.

 

L.A.B. de Jong,

Directeur

 

R.A. Janssen

Voorzitter

 

 

 

TOELICHTING

 

Op 4 oktober 2012 is de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZHZ in werking getreden. Met deze wijziging zijn veranderingen aangebracht in het deelnemerschap, de bestuurssamenstelling en de stemverhoudingen binnen de gemeenschappelijke regeling. Alle colleges van de regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn toegetreden, en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd ZHZ, als opvolger van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, is uit de regeling getreden. In de nota van toelichting bij de eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling is geconstateerd dat met deze eerste wijziging de gemeenschappelijke regeling als zogenoemde collegeregeling in stand blijft, terwijl de eerder gemaakte afspraken over de financiering en het functioneren van de dienst inhoudelijk integraal blijven gelden. Deze eerste wijziging had daarom met name ten doel een direct deelnemerschap en bijbehorende zeggenschap van de regiogemeenten als eigenaren te realiseren ter vervanging van de indirecte relatie die er was. De herstructurering was er alleen op gericht om de gemeenten te laten toetreden en de RZHZ te laten uittreden. Inhoudelijk is het geheel van regelingen niet aangepast.

 

Naast de wijziging van de gemeenschappelijke regeling diende ook een aantal verordeningen en mandaatbesluiten te worden aangepast. Nu alle regiogemeenten zijn toegetreden en deelnemen aan het algemeen bestuur is de Bestuurscommissie overbodig geworden. Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Bestuurscommissie ‘keren terug’ bij het algemeen bestuur. De Verordening Bestuurscommissie kan derhalve worden ingetrokken.