Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
CiteertitelMandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het besluit van 18 maart 2015 en betreft een verbreding van het interne ondermandaat voor toepassing van de bestuurlijke strafbeschikking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening (Staatsblad 2012, 150) en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering)
  2. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (IENM/ILT-2013/74125) en het Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2015, nr. IENM/ILT-2015/71276) houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201601-04-2017Nvt

10-02-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 19 februari 2016, nr 108

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 

- Artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening (Staatsblad 2012, 150) en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering);

- het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (IENM/ILT-2013/74125) en het Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2015, nr. IENM/ILT-2015/71276) houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;

 

B e s l u i t :

 

1. Aan het hoofd van het bureau Milieu en aan het hoofd van het bureau Bouwen, Brandveiligheid, Integraal Toezicht en Groen van de afdeling Toezicht en Handhaving wordt mandaat en machtiging gegeven tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen milieu zoals aangeduid in bijlage II van het Besluit OM-afdoening.

 

2. Aan het hoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving wordt mandaat en machtiging gegeven voor alle aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, die zijn opgenomen in het mandaatbesluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

 

3. Gelet op de mandatering zoals opgenomen onder 1 wordt een afschrift van dit besluit toegezonden aan het Centraal Justitieel Incassobureau.

 

4. Het besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 18 maart 2015 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 

5. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het blad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

6. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2016.

 

Aldus vastgesteld te Dordrecht op 10 februari 2016.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser