Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de voorzitter ten behoeve van rechtspositionele brieven en besluiten van de directeur (niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de voorzitter ten behoeve van rechtspositionele brieven en besluiten van de directeur (niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag)
CiteertitelOndertekeningsmandaat rechtspositionele brieven en besluiten inzake de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2016Nvt

25-05-2016

Publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 26 mei 2016, nr. 281

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de voorzitter ten behoeve van rechtspositionele brieven en besluiten van de directeur (niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag)

Ondertekeningsmandaat rechtspositionele brieven en besluiten inzake de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het verlenen van ondertekeningsmandaat aan de voorzitter ten behoeve van rechtspositionele brieven en besluiten van de directeur (niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag)

 

Het dagelijks bestuur,

 

Gelet op artikel 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit als volgt:

 

Enig artikel

1. Aan de voorzitter wordt in mandaat opgedragen de bevoegdheid tot het ondertekenen van brieven en besluiten van het dagelijks bestuur inzake de rechtspositie van de directeur, niet zijnde benoeming, schorsing en ontslag.

2. Brieven en besluiten als bedoeld in het eerste lid worden als volgt ondertekend:

Overeenkomstig het besluit van het dagelijks bestuur van [datum],

[handtekening]

[naam van de voorzitter]

Voorzitter

3. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

4. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondertekeningsmandaat rechtspositionele brieven en besluiten inzake de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 mei 2016.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen