Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 mei 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 mei 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013)
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  2. Mandaatbesluiten van de deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, alsmede het besluit tot doormandateren van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-201303-06-201304-02-2017Nvt

30-05-2013

Provinciaal Blad 2013, 96

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 mei 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013)

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 mei 2013, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013)

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- De mandaatbesluiten van de deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, alsmede het besluit tot doormandateren van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid’;

 

Besluit vast te stellen:

 

Het Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013

 

Artikel 1

 

De ambtenaren, in dienst van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, worden belast met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens:

a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, alsmede de Algemene wet bestuursrecht, de Boswet, de Gemeentewet, de Huisvestingswet, de Ontgrondingenwet, de Provinciewet, het Vuurwerkbesluit, de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de Wet luchtvaart, de Wet veiligheidsregio’s;

b. de verordeningen van de gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling indien en voorzover de bevoegdheid daartoe is opgenomen in het mandaatbesluit van de betreffende gemeente, alsmede de Verordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland;

c. de regelingen die ter vervanging gaan strekken van de wetten, regelingen en verordeningen genoemd onder sub a en b, voorzover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 

Artikel 2

 

Voorzover in regelingen op basis van de in artikel 1 genoemde wetten autonome bepalingen zijn opgenomen, worden de in artikel 1 genoemde personen eveneens aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van die bepalingen. Onder autonome bepalingen worden in dit geval verstaan bepalingen die zelfstandig door de betreffende deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn opgesteld zonder dat deze dienen ter uitvoering van een bepaalde regeling.

 

Artikel 3

 

Aan de in artikel 1 bedoelde ambtenaren wordt, ten behoeve van de toezichtsuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1 genoemde wetten, regelingen en verordenin-gen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde ’Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht door het te zenden aan de in artikel 1 bedoelde ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

Artikel 5

 

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht door plaatsing in het Provinciaal Blad en – gelet op artikel 75, derde lid, van de Huisvestingswet – in de Staatscourant.

 

Artikel 6

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking, en werkt terug tot en met 3 juni 2013.

 

Artikel 7

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst ZHZ 2013.

 

Aldus vastgesteld door de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 30 mei 2013.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

R. Visser.