Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017
CiteertitelWerktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201701-01-201701-01-2020Onbekend

16-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 20 februari 2017, nr. 121

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. Bedrijfstijd: de tijd waarin medewerkers op hun werkplek werkzaamheden kunnen verrichten;

b. Bloktijd: de tijden waarop medewerkers in principe aanwezig moeten zijn op hun werkplek;

c. Feitelijke arbeidsduur: het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht;

d. Formele arbeidsduur: de volgens de aanstelling vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten;

e. Meer uren: de uren die de individuele medewerker meer werkt ten opzichte van de formele arbeidsduur;

f. Minder uren; de uren die de individuele medewerker minder werkt ten opzichte van de formele arbeidsduur;

g. Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn van bij de werkgever;

h. Pauze: een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht;

i. Werkgever: de raad/het college of bestuur van een van de bij het netwerk Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid aangesloten organisaties;

j. Werktijd: de periode waarop door de medewerker arbeid verricht wordt.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden,de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Artikel 3 Toepassing

 • 1.

  De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

 • 2.

  De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

 • 3.

  De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. De werkgever bepaalt welke functies en/of functiegroep(en) en/of personen onder de bijzondere regeling vallen.

Artikel 4 Arbeidsduur

 • 1.

  De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week.

 • 2.

  Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

 • 3.

  De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 5 Meer/minder uren

 • 1.

  De feitelijke arbeidsduur per week kan standaard of incidenteel afwijken van de formele arbeidsduur per week.

 • 2.

  Het aantal uren dat meer dan de formele arbeidsduur wordt gewerkt –meer uren- wordt wekelijks geregistreerd en dient binnen het kalenderjaar te worden opgenomen.

 • 3.

  Het aantal uren dat minder dan de formele arbeidsduur wordt gewerkt -minder uren- wordt wekelijks geregistreerd en dient binnen het kalenderjaar met meer uren te worden gecompenseerd.

 • 4.

  Indien het verschil van meer en minder uren aan het eind van het jaar negatief is wordt dit verschil met het toegekende verlof verrekend.

 • 5.

  Indien de medewerker geen arbeid verricht wegens ziekte is het schrijven van meer uren niet mogelijk.

Artikel 6 Werktijden

 • 1.

  De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uur. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week.

 • 2.

  De medewerker die minimaal 5,5 uur, maar maximaal 10 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen.

 • 3.

  Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, heeft hij ten minste recht op 45 minuten pauze. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen worden opgenomen.

Artikel 7 Aanwezigheid

 • 1.

  De bedrijfstijd is op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 18:00 uur. Op sommige locaties kunnen afwijkende bedrijfstijden gelden.

 • 2.

  Per organisatieonderdeel kunnen bloktijden worden vastgesteld.

Artikel 8 Doktersbezoek

 • 1.

  Doktersbezoek, tandartsbezoek, ziekenhuisbezoek en dergelijke dienen in eigen tijd plaats te vinden.

 • 2.

  Wanneer het niet mogelijk is om een bezoek als bedoeld in het eerste lid buiten de werktijden plaats te laten vinden, treden leidinggevende en medewerker in overleg om tot een passende oplossing te komen.

Paragraaf 2 De standaardregeling

Artikel 9 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 10 Bezetting en werkafspraken

 • 1.

  De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling.

 • 2.

  Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3.

  Dit onderwerp wordt besproken tijdens het personeelsgesprek, of – indien daar aanleiding voor is – separaat op een ander moment.

 • 4.

  Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen.

 • 5.

  De volgende onderwerpen dienen in ieder geval te worden besproken:

  - Het aantal uren per werkdag dat de medewerker normaal gesproken werkt

  - Het principe dat eventuele meer- of minder uren op korte termijn - en in ieder geval binnen het kalenderjaar – gecompenseerd dienen te worden.

  Indien van toepassing worden tevens de volgende onderwerpen besproken:

  - Het werken van meer uren in drukke perioden en minder uren in rustige perioden

  - De mogelijkheden om plaatsonafhankelijk te werken

  - De verplichte aanwezigheid op bepaalde tijden c.q. blokuren

 • 6.

  Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd. Overleg hierover is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus.

Artikel 11 Buitendagvenstervergoeding

 • 1.

  Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 • 2.

  De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstertoelage.

Artikel 12 Beschikbaarheidsdiensten

 • 1.

  De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten heeft recht op een toelage beschikbaarheidsdienst conform artikel 3:13 CAR-UWO.

 • 2.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 • 3.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstertoelage zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

Artikel 13 Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de door de werkgever aangewezen medewerker(s) of op de medewerker(s) in door de werkgever aangewezen functie(s) en/of functiegroepen.

 • 2.

  De werkgever stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

 • 3.

  De werkgever kan de aangewezen medewerkers/ functies/functiegroep(en) wijzigen en doet daarvan mededeling aan de OR.

 • 4.

  Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11), toelage beschikbaarheidsdienst (artikel 3:13) en de overwerkvergoeding (artikel 3:18).

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De "Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid" wordt ingetrokken.

 • 2.

  De regeling “Werktijdenregeling Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2017” treedt in werking na bekendmaking en werkt terug naar 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Werktijdenregeling Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid 2017".