Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder
CiteertitelOndermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 10.1.1 van de Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017Nvt

22-03-2017

Publicatieblad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 31 maart 2017, nr. 182

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder

Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuidinzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017

 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- de verleende mandaten van de gemeenten volgens het Mandaatbesluit Omgevingsdienst ZHZ inzake Wet geluidhinder en Besluit geluidhinder 2012.

 

Artikel 1. Ondermandaat

 

1. De directeur stelt het ondermandaat inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ten behoeve van functionarissen van de Omgevingsdienst vast overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaatlijst.

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en machtiging om handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 2. Kaders ondermandaat

 

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies, voorwaarden of beperkingen per geval of in algemene zin van de gemeente, alsmede met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van het On-dermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017.

 

Artikel 3. Informatieplicht

 

1. Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat is verleend verschaft de directeur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

2. Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat is verleend informeert de directeur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 4. Ondertekening

 

In de krachtens mandaatverlening genomen besluiten en brieven wordt tot uitdrukking gebracht datzij namens het college van de betreffende gemeente zijn genomen, overeenkomstig het bepaalde in het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017.

 

Artikel 5. Slotbepalingen

 

1. Het Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst ZHZ inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder van 25 april 2013 (Provinciaal Blad 2013, 78) wordt ingetrokken met ingang van 1 april 2017.

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op 1 april 2017.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017.

 

Aldus vastgesteld op 22 maart 2017.

 

De directeur van de Omgevingdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser

 

 

 

Ondermandaatlijst als bedoeld in artikel 1 van het Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder 2017

 

 

Bevoegdheden / besluiten

Afdoeningsniveau

 

 

1. Het schriftelijk op de hoogte stellen van de eigenaren en bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dat van overheidswege wordt overwogen geluidwerende voorzieningen aan te brengen (artikel 6.3 Bgh).

 

Medewerker

 

 

2. Het doen van een verzoek aan de eigenaren en bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen om binnen drie weken na de in artikel 6.3 bedoelde schriftelijke mededeling, schriftelijk toestemming te verlenen tot het uitvoeren van een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek (artikel 6.4, eerste lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

3. Het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren en bewoners dat geen akoestisch en bouwtechnisch onderzoek kan worden uitgevoerd, tenzij deze schriftelijke toestemming binnen twee weken alsnog wordt verleend, indien de in het eerste lid van artikel 6.4 bedoelde toestemming niet volledig, niet binnen de gestelde termijn of niet voor de gehele woning of het ander geluidsgevoelige gebouw is verleend (artikel 6.4, tweede lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

4. Het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren en bewoners dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht indien ook de in het tweede lid van artikel 6.4 bedoelde toestemming niet volledig, niet binnen de gestelde termijn of niet voor de gehele woning of het andere geluidsgevoelige gebouw is verleend (artikel 6.4, derde lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

5. Het instellen van een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek indien de in artikel 6.4, eerste of tweede lid, bedoelde toestemming is verleend (artikel 6.5 Bgh).

Het onderzoek resulteert in ieder geval in:

a. een opgave van de geluidsgevoelige ruimten;

b. een inventarisatie van de benodigde bouwtechnische gegevens;

c. een opgave van de benodigde geluidwerende voorzieningen;

d. een raming van de kosten voor de overheid, en

e. een raming van de eventuele kosten voor de eigenaar.

 

Medewerker

 

 

6. Het schriftelijk op de hoogte stellen van de eigenaren van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen ten aanzien waarvan uit het in artikel 6.5 bedoelde onderzoek blijkt dat de volgende extra voorzieningen moeten worden getroffen:

a. extra voorzieningen met betrekking tot het in overeenstemming brengen van de woning met de geluidweringvoorschriften ingevolge de Woningwet 1962 of de Woningwet;

b. extra voorzieningen met betrekking tot het in overeenstemming brengen van de woning met de technische voorschriften van hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2003, voor zover het betreft geluidsgevoelige ruimten of de bereikbaarheid daarvan;

c. extra voorzieningen met betrekking tot het in overeenstemming brengen van het andere geluidsgevoelige gebouw met de technische voorschriften van hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2003, voor zover het betreft geluidsgevoelige ruimten of de bereikbaarheid daarvan;

d. voorzieningen met betrekking tot het opheffen van gebreken en van achterstallig onderhoud (artikel 6.6, eerste lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

7. Het doen van een verzoek aan de betreffende eigenaren binnen drie weken na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, om schriftelijk te verklaren dat zij zich verplichten, om binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn, voorafgaand aan het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen de extra voorzieningen, bedoeld in het eerste lid, aan te brengen, tenzij toepassing wordt gevraagd van artikel 6.7, eerste lid (artikel 6.6, tweede lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

8. Het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht, tenzij de schriftelijke verklaring binnen twee weken alsnog wordt afgegeven, indien de in het tweede lid bedoelde schriftelijke verklaring niet volledig, niet binnen de gestelde termijn of niet voor de gehele woning is verleend (artikel 6.6, derde lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

9. Het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht, indien de verklaring ook binnen de in het derde lid gestelde termijn niet volledig, niet binnen de gestelde termijn of niet voor de gehele woning is afgegeven (artikel 6.6, vierde lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

10. Het - bij het geven van de verklaring als bedoeld in artikel 6.6 - in ontvangst nemen van een verzoek van de eigenaar dat het treffen van de extra voorzieningen, bedoeld in artikel 6.6, eerste lid, en het van overheidswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, gelijktijdig plaatsvindt, alsmede het aan dit verzoek gevolg geven (artikel 6.7, eerste lid). Bij toepassing van het eerste lid blijven de kosten van het aanbrengen van de extra voorzieningen, bedoeld in artikel 6.6, eerste lid, voor rekening van de betreffende eigenaar (artikel 6.7, tweede lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

11. Het doen van een aanbod met betrekking tot de aan te brengen geluidwerende voorzieningen en, indien toepassing wordt gevraagd van artikel 6.6, eerste lid, een voorstel voor een overeenkomst met betrekking tot het aanbrengen van de extra voorzieningen, bedoeld in artikel 6.6, eerste lid, aan de eigenaren van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, die op basis van het in artikel 6.5 bedoelde akoestisch en bouwtechnisch onderzoek voor het van overheidswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in aanmerking komen (artikel 6.8, eerste lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

12. Het doen van een mededeling aan de betreffende eigenaren wanneer de geluidwerende voorzieningen naar verwachting zullen worden aangebracht (artikel 6.8, tweede lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

13. Indien geen toepassing wordt gegeven van artikel 6.7, eerste lid: het doen van een aanbod, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder de voorwaarde dat de extra voorzieningen door de eigenaar worden aangebracht binnen de door het bevoegd gezag gestelde termijn, voorafgaand aan het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen (artikel 6.8, derde lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

14. Het schriftelijk op de hoogte stellen van de eigenaren van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, die op basis van het in artikel 6.5 bedoelde akoestisch en bouwtechnisch onderzoek voor het van overheidswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen niet in aanmerking komen (artikel 6.8, vierde lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

15. Het doen van een verzoek aan de eigenaren, bedoeld in artikel 6.8, eerste lid, om binnen drie weken na ontvangst van het aanbod en, indien van toepassing, de overeenkomst, door middel van ondertekening schriftelijk te verklaren dat:

a. zij voor alle geluidsgevoelige ruimten waar het aanbod betrekking op heeft, instemmen met de voorgestelde geluidwerende voorzieningen en toestemming geven tot het aanbrengen van de voorgestelde geluidwerende voorzieningen;

b. zij zich verbinden tot het aanbrengen van de extra voorzieningen, bedoeld in artikel 6.6, eerste lid;

c. indien toepassing is verzocht van artikel 6.7, eerste lid, zij zich verbinden tot het betalen van de kosten die verband houden met het gelijktijdig aanbrengen van de extra voorzieningen (artikel 6.9, eerste lid, Bgh).

 

Unitmanager

 

 

16. Indien de in het eerste lid van artikel 6.9 bedoelde ondertekening niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden: het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht, tenzij de ondertekening binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling alsnog plaatsvindt (artikel 6.9, tweede lid, Bgh).

 

Medewerker

 

 

17. Indien de verklaring ook niet binnen de in het tweede lid gestelde termijn heeft plaatsgevonden: het doen van een schriftelijke mededeling aan de betreffende eigenaren dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht (artikel 6.9, derde lid Bgh).

 

Unitmanager

 

 

18. Het doen uitvoeren van het/de door de gemeente vastgestelde projectvoorstel(len) inzake de uitvoering en begeleiding van geluidsanering door gevelmaatregelen.

 

Unitmanager

 

 

19. Het namens de gemeente sluiten van overeenkomsten tussen de eigenaren/bewoners en de gemeente inzake de woningen die wel in aanmerking komen voor gevelmaatregelen.

 

Unitmanager

 

 

20. Het verzorgen van de aanbestedingsprocedure, het verstrekken van opdrachten aan de aannemer en het al dan niet voldoen van de facturen van de aannemer, een en ander conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en de tussen de gemeente en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gemaakte afspraken.

 

Unitmanager