Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
CiteertitelOndermandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2017
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het besluit van 10 februari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening (Staatsblad 2012, 150) en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering)
  2. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (IENM/ILT-2013/74125) en het Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2015, nr. IENM/ILT-2015/71276) houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2017Nvt

22-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 31 maart 2017, nr 181

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Ondermandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2017

 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening (Staatsblad 2012, 150) en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering);

- het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (IENM/ILT-2013/74125) en het Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 10 december 2015, nr.IENM/ILT-2015/71276) houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk;

 

Besluit:

 

1. Aan de managers van de units Integraal Toezicht A, Integraal Toezicht B en Inspectie Groen, Bodemen Opsporing wordt mandaat en machtiging gegeven tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen milieu zoals aangeduid in bijlage II van het Besluit OM-afdoening.

 

2. Aan de managers van de units Integraal Toezicht A, Integraal Toezicht B wordt mandaat en machtiging gegeven voor alle aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden in verband met de bestuursrechtelijke handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, die zijn opgenomen in het mandaatbesluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

 

3. Gelet op de mandatering zoals opgenomen onder 1 wordt een afschrift van dit besluit toegezondenaan het Centraal Justitieel Incassobureau.

 

4. Het ondermandaatbesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 10 februari 2016 inzake het geven van mandaat en machtiging inzake de bestuurlijke strafbeschikking en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

 

5. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op 1 april 2017.

 

6. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit bestuurlijke strafbeschikking en bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk OZHZ 2017.

 

Aldus vastgesteld te Dordrecht op 22 maart 2017.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser