Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017)
CiteertitelOndermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 voor gemeentelijke taken en taken van de gemeenschappelijke regeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Wijziging bestaande regeling

03-12-2019

bgr-2019-922

29-03-201801-01-2020Wijziging ondermandaatbesluit

26-03-2018

bgr-2018-465

Nvt
01-10-201729-03-2018Wijziging van het ondermandaatbesluit vanwege het project ESS/MSS

08-09-2017

bgr-2017-567

Nvt
01-04-201701-10-2017Nvt

22-03-2017

Publicatieblad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 31 maart 2017, nr. 180

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017)

 

Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan ambtenaren van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017)

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- de mandaatregeling van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur Omgevingsdienst ZHZ van 23 juni 2016;

- de mandaatbesluiten van de colleges van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht;

- de mandaatbesluiten van de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht;

 

Besluit:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

a. Cao SGO: de collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties;

b. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

c. directeur: de directeur van de Omgevingsdienst als bedoeld in artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid;

d. offertetaken: adviesdiensten als bedoeld in de Bijdrageverordening Omgevingsdienst ZHZ;

e. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid;

f. organisatieregeling: de Regeling ambtelijke organisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

g. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

h. unitmanagers: de unitmanagers als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de organisatieregeling.

i. werknemers: functionarissen werkzaam bij de Omgevingsdienst, niet zijnde unitmanager of adjunct-directeur. Hieronder worden verstaan zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan en zij die op basis van een overeenkomst van opdracht bij de Omgevingsdienst werkzaam zijn.

 

Artikel 2. Ondermandaat

 

1. Aan de unitmanagers wordt in ondermandaat opgedragen de bevoegdheid tot:

a. het verrichten van alle rechtshandelingen en feitelijke handelingen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de taken waarmee de unit is belast, daaronder in ieder geval begrepen het voorbereiden, het nemen en het doen uitvoeren van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

b. het afdoen en ondertekenen van correspondentie, niet zijnde een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij sprake is van:

- een ontwerpbesluit in het kader van vergunningverlening, ontheffingverlening of het afgeven van enig andere beschikking, alsmede het advies daartoe indien het gemeentelijke bestuursorgaan de vergunning, ontheffing of enig andere beschikking zelf verleent;

- het vragen van advies op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

- het beoordelen van milieujaarverslagen als bedoeld in titel 12.3 van de Wet milieubeheer;

- een reactie op een ingekomen monitoringsrapportage inzake bodem of een reactie op een ingekomen melding op grond van het Besluit uniforme saneringen;

- een vooraankondiging of hoorbrief voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke sanctie, de brief met de mededeling dat wordt afgezien van bestuursrechtelijke handhaving nadat eerst een hoorbrief of vooraankondiging was verzonden, alsmede het voornemen een gedoogbeschikking af te geven;

- het toezenden van een verweerschrift bij bezwaar, beroep of voorlopige voorziening;

- toepassing van artikel 8:51b van de Awb inzake het doen van een mededeling of het bestuursorgaan gebruik maakt van de gelegenheid een gebrek te herstellen of te laten herstellen. 

c. het aangaan van financiële verplichtingen met betrekking tot de taken van de unit tot een hoogte van € 25.000,- en passend binnen de kaders van de begroting;

d. het geven van een opdracht aan de interne marktplaatsmanager voor de inhuur van externe medewerkers (flexibele schil) tot ten hoogste 700 uur;  

e. het invullen van vacatures conform het door de directeur vastgestelde formatieplan, waarbij te allen tijde een voorafgaande toets plaatsvindt door een medewerker P&O; 

f.  het uitoefenen van de bevoegdheden voortvloeiend uit de Cao Sgo, het Personeelshandboek en overige op het personeel van de Omgevingsdienst van toepassing zijnde regelingen over personele aangelegenheden, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.

2. Aan de werknemers wordt in ondermandaat opgedragen de bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke handelingen die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de taken waarmee de unit is belast, daaronder begrepen het afdoen en ondertekenen van correspondentie niet zijnde besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en niet zijnde correspondentie als genoemd in het eerste lid, onder b, van dit artikel;

 

Artikel 3. Volmacht en machtiging

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt met ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:

a. volmacht om namens de omgevingsdienst privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

b. machtiging om namens de omgevingsdienst handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 

Artikel 4. Kaders ondermandaat

 

1. De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin. 

2. De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst vastgestelde begroting en het meerjaren beheersplan en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput. 

 

Artikel 5. Informatieplicht

 

1. Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat is verleend verschaft de directeur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken. 

2. Degene aan wie bij dit besluit ondermandaat is verleend informeert de directeur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden. 

 

Artikel 6. Ondertekening

 

De ondertekening van een besluit of een brief luidt als volgt:

 

Bij toepassing van artikel 2, eerste lid:

(Het college van) burgemeester en wethouders van < naam gemeente > / de burgemeester van < naam gemeente > / het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

namens deze(n),

Gevolgd door de handtekening, naam en functie van de functionaris (manager) en aanduiding van de unit of gevolgd door een ondertekening door middel van naam-functie (manager)-unitaanduiding en een automatisch gegenereerde disclaimer.

 

Bij toepassing van artikel 2, tweede lid:

(Het college van) burgemeester en wethouders van < naam gemeente > / de burgemeester van < naam gemeente > / het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

namens deze(n),

Gevolgd door de handtekening, naam en functie van de functionaris en naam van de unit waar de functionaris werkzaam is, of gevolgd door een ondertekening door middel van naam-functie-unitaanduiding en een automatisch gegenereerde disclaimer.

 

Artikel 7. Slotbepalingen

 

1. Het Ondermandaatbesluit van de directeur Omgevingsdienst ZHZ 2013 van 17 december 2015 (publicatieblad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 23 december 2015, nr. 435) wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en treedt in werking op 1 april 2017.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 voor gemeentelijke taken en taken van de gemeenschappelijke regeling.

 

Aldus vastgesteld op 22 maart 2017.

 

De directeur van de Omgevingdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser

 

 

Bijlage behorende bij artikel 2, eerste lid onder f

 

1. De unitmanagers zijn bevoegd de in artikel 2, eerste lid onder f, genoemde bevoegdheden uit te oefenen, met uitzondering van beslissingen inzake het aangaan en opzeggen van een arbeidsovereenkomst, het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en het toepassen van hardheidsclausules.

 

2. De volgende bevoegdheden inzake personele aangelegenheden mogen door de direct leidinggevende, zijnde een unitmanager of de directeur, worden uitgeoefend via het systeem ADP:

- Aanbieden en verlengen stageplaats

- Aanbieden en verlengen werkervaringsplaats

- Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd/onbepaalde tijd van leidinggevenden en medewerkers

- Geven van een waarnemingstoelage

- Geven van een overwerkvergoeding

- Geven van een functioneringstoelage

- Geven van een gratificatie

- Geven van een garantietoelage

- Geven van vergoeding BHV, EHBO en interventieteam

- Vaststellen van vakantie

- Maken van afspraken over (de invulling van) verlof, langdurend zorgverlof, vakbondsverlof, kortdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegverlof en onbetaald verlof conform de Wet arbeid en zorg

- Vaststellen reis- en verblijfskosten

- Het maken van afspraken over het volgen van een opleiding

- Geven van een bijzondere beloning

- Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

 

3. De volgende bevoegdheden inzake personele aangelegenheden worden niet via het systeem ADP uitgeoefend:

- Opzeggen van de arbeidsovereenkomst

- Weigeren van nevenwerkzaamheden

- Opleggen van disciplinaire straffen

- Weigeren vermindering formele arbeidsduur

- Schorsen en ontzeggen van de toegang als ordemaatregel

- Wijzigen vakantieverlof