Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201718-11-2015Nieuwe regeling

12-04-2017

bgr-2017-545

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

 

Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 

- de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

- artikel 7 van de Archiefwet.

 

Besluit:

 

Artikel 1 Digitalisering archiefbescheiden

 

1. Het dagelijks bestuur gaat over tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die worden ontvangen en verzonden uit hoofde van de gemeenschappelijke regeling, waarvoor het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is aangewezen als zorgdrager en die op grond van de 'Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’ (geactualiseerd op 25 juni 2012) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd. 

2. Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

3. De directeur wordt gemandateerd voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handboek Vervanging Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van genoemd Handboek, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager van de Unit Informatiemanagement voor wat betreft de mineure wijzigingen als bedoeld in paragraaf 6.2 van het Handboek. 

4. De directeur wordt gemachtigd voor het opstellen en ondertekenen van de verklaring op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995, met de mogelijkheid van ondermachtiging aan de manager van de Unit Informatiemanagement. 

5. Het eerste lid is niet van toepassing op documenten die worden ontvangen en verzonden in het kader van rechtspositionele aangelegenheden welke in opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden gevormd en gearchiveerd door het Servicecentrum Drechtsteden, zijnde een dienstonderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding en bekendmaking

 

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling, treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 18 november 2015.

 

Artikel 3 Citeertitel

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017".

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 12 april 2017.

 

De directeur

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen