Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het geven van mandaat aan de heer M.R. Rietberg inzake de bestuurlijke strafbeschikking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het geven van mandaat aan de heer M.R. Rietberg inzake de bestuurlijke strafbeschikking
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2019Nieuwe regeling

02-10-2019

bgr-2019-778

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake het geven van mandaat aan de heer M.R. Rietberg inzake de bestuurlijke strafbeschikking

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- Artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening (Staatsblad 2012, 150) en de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (artikel 257ba, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering);

 

Besluit:

1. Aan de heer M.R. Rietberg, manager a.i. van de unit Inspectie Groen, Bodem en Opsporing, wordt mandaat gegeven tot het uitvaardigen van bestuurlijke strafbeschikkingen milieu zoals aangeduid in bijlage II van het Besluit OM-afdoening.

2. Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan het Centraal Justitieel Incassobureau.

3. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op 7 oktober 2019.

 

Aldus vastgesteld te Dordrecht op 2 oktober 2019.

 

De plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Ir. M.R. van der Jagt