Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening erepenning stad Ommen 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening erepenning stad Ommen 2003
CiteertitelVerordening erepenning stad Ommen 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2003nieuwe regeling

18-12-2003

Ommer Nieuws, 18-01-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING EREPENNING STAD OMMEN 2003

 

 

Artikel 1

Ingesteld wordt de onderscheiding van de “Erepenning van de stad Ommen”.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen een erepenning toekennen aan een natuurlijk persoon, een profit- of non-profitorganisatie, die zich jegens de Ommer gemeenschap bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en die voldoet aan de in artikel 5 en 6 omschreven criteria.

Artikel 3

De erepenning is verzilverd en wordt voorzien van een inscriptie.

Artikel 4

De uitreiking van de erepenning geschiedt op door burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijd en wijze doch bij voorkeur tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Artikel 5

Een natuurlijk persoon kan voor de gemeentelijke erepenning in aanmerking komen, indien hij of zij geruime tijd actief vrijwilligerswerk heeft gedaan of daarmee vergelijkbare activiteiten voor de Ommer gemeenschap heeft uitgeoefend, dan wel activiteiten heeft ontplooid, die op nationaal of internationaal niveau de naam van de stad Ommen hebben bevorderd.

Artikel 6

Profit- en non-profitorganisaties kunnen voor toekenning van de erepenning in aanmerking komen, indien zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Ommer gemeenschap en/of voor de promotie van Ommen op nationaal of internationaal niveau.

Artikel 7

Zo nodig kan de gemeentelijke erepenning postuum worden uitgereikt.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders overleggen vooraf met de fractievoorzitters over hun voornemen om aan een persoon, een profit- of non-profitorganisatie een erepenning toe te kennen.

Artikel 9

Van de toekenning wordt een oorkonde opgemaakt, die tegelijk met de erepenning aan de begiftigde wordt overhandigd. Een kopie van de oorkonde wordt opgenomen in het gemeentelijk archief.

Artikel 10

De oorkonde bevat naast de naam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats en kwaliteit van de begiftigde, ook de overwegingen waarop de toekenning berust.

Artikel 11
  • 1.

    Deze verordening treedt terstond in werking, onder intrekking van de verordening, regelende de toekenning van onderscheidingen vastgesteld op 28 maart 1985.

  • 2.

    Zij kan worden aangehaald als: “Verordening erepenning stad Ommen 2003”.