Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Regeling passieve openbaarheid van bestuur gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling passieve openbaarheid van bestuur gemeente Ommen
CiteertitelRegeling passieve openbaarheid van bestuur gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij het "Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-1981Onbekend

27-01-1994

Ommer Nieuws, 10-02-1994

Onbekend
07-10-1981nieuwe regeling

24-09-1981

Ommer Nieuws, 07-10-1981

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING PASSIEVE OPENBAARHEID VAN BESTUUR GEMEENTE OMMEN

 

 

Begripsbepalingen
Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet: Wet openbaarheid van bestuur;

besluit: Besluit openbaarheid van bestuur;

gemeentebestuur: de in artikel 1 van de gemeentewet genoemde bestuursorganen;

informatie: gegevens, neergelegd in documenten;

documenten: schriftelijke stukken en ander materiaal zoals omschreven in artikel 1 van het besluit.

Passieve informatie
Artikel 2

Een verzoek om informatie, gericht tot het gemeentebestuur, kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

Artikel 3

Onder documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet worden voor de toepassing van deze regeling verstaan de documenten die naar hun aard zijn opgesteld ten behoeve van het besluitvormingsproces van het gemeentebestuur, voor zover dit proces niet openbaar is.

Artikel 4

Een verzoek om informatie, vervat in documenten als bedoeld in artikel 3 van deze regeling, wordt ingewilligd behoudens voor zover het betrekking heeft op:

 • a.

  gegevens die nog in bewerking zijn;

 • b.

  gegevens die hoewel gereed een vertekend beeld geven, doordat en voor zolang zij nog aangevuld moeten worden met andere nog niet gerede gegevens;

 • c.

  persoonlijke beleidsopvattingen.

Artikel 5

Op een verzoek om informatie als in artikel 2 van deze regeling bedoeld, gericht tot de raad, wordt door burgemeester en wethouders beslist.

Artikel 6
 • 1.

  Een beslissing, behelzend een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een schriftelijk verzoek om informatie wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker meegedeeld.

 • 2.

  Een beslissing, behelzend een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een mondeling verzoek om informatie wordt alleen schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker meegedeeld, als deze zijn verzoek handhaaft.

 • 3.

  Van een beslissing, behelzend een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 5 van deze regeling, doen burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk mededeling aan de raad.

 • 4.

  Van een beslissing, behelzende een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om informatie als bedoeld in artikel 5 van deze regeling, kan binnen vier weken na verzending van de beslissing een bezwaarschrift worden ingediend bij de raad. De raad beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaarschrift.

Artikel 7

Op een verzoek om informatie als bedoeld in deze regeling, wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken door of vanwege het gemeentebestuur beslist.

Derde-belanghebbende
Artikel 8
 • 1.

  Voor zover een derde belang lijkt te hebben bij verstrekte informatie en voor zover zijn vaste verblijfplaats bekend is, wordt hem afschrift van de verstrekte informatie gegeven.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid vindt als regel slechts toepassing als zowel het verzoek om informatie, de beslissing ter zake als de verstrekking schriftelijk hebben plaatsgevonden.

Registratie
Artikel 9

Door of vanwege het gemeentebestuur zal, in verband met het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de wet, registratie plaatsvinden van de toepassing van deze regeling.

Verweerrecht
Artikel 10
 • 1.

  De ambtenaar heeft het recht met betrekking tot op grond van deze regeling verstrekte informatie zich in het openbaar te verweren, wanneer:

  • a.

   het gemeentebestuur hem niet of niet voldoende in bescherming neemt tegen naar aanleiding van passief verstrekte informatie door derden in het openbaar gedane uitlatingen, welke hem raken in zijn integriteit en/of deskundigheid;

  • b.

   het gemeentebestuur zelve dan wel een gemeentebestuurder zelf de ambtenaar in het openbaar bekritiseert naar aanleiding van de van hem afkomstige informatie met het onder a genoemde gevolg.

 • 2.

  Voor de wijze waarop het verweer kan worden gevoerd, geven burgemeester en wethouders nadere aanwijzingen.