Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening participatiefonds gemeente Ommen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening participatiefonds gemeente Ommen 2009
CiteertitelVerordening participatiefonds gemeente Ommen 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

08-11-2012

Vechtdal Centraal, 21-11-2012

Onbekend
01-01-2012onbekend

31-05-2012

Vechtdal Centraal, 13-06-2012

01-01-2009nieuwe regeling

26-03-2009

Ommer Nieuws, 08-04-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PARTICIPATIEFONDS GEMEENTE OMMEN 2009

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Ommen;

 • b.

  bijdrage: de met toepassing van deze verordening door het college verleende of te verlenen geldelijke bijdragen in de door minima verschuldigde kosten van deelname aan sociale, maatschappelijke, sport- en culturele activiteiten;

 • c.

  aanvrager: de ouder/verzorger van een minderjarig kind (vanaf 4 jaar tot en met 18 jaar) en overigens de meerderjarige in Ommen woonachtige persoon die een verzoek om een bijdrage op grond van deze verordening indient en voor wie in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog geen bijdrage werd ontvangen door de ouders/verzorgers;

 • d.

  instelling/bedrijf: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde verengingen en stichtingen en bedrijven;

 • e.

  uitkeringsnorm: de voor belanghebbende geldende norm ingevolge de Wet Werk en Bijstand (WWB), exclusief vakantietoeslag en inclusief toeslagen of verlagingen;

 • f.

  netto inkomen: het netto inkomen exclusief vakantiegeld dat genoten is in de maand voorafgaande aan de aanvraag, hetgeen moet blijken uit:

  • -

   salarisgegevens uit dienstverband inclusief vakantiegeld;

  • -

   uitkeringen uit alle werknemers- of volksverzekeringen, exclusief uitkering uit de AKW;

  • -

   pensioenen;

  • -

   alimentatie;

  • -

   rente uit vermogen;

  • -

   ander inkomen;

 • g.

  vermogen: het vermogen is de waarde van de bezittingen waarover redelijkerwijs beschikt kan worden. Artikel 34 van de Wet Werk en Bijstand, is van toepassing;

 • h.

  echtgen(o)ot(e): diegene met wie de belanghebbende een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 Wet Werk en Bijstand;

Artikel 2

De bijdrage verlening geschiedt door het college met inachtneming van de bepalingen van deze verordening. Het nemen van beslissingen kan overigens worden overgedragen aan een aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 3

Op grond van deze verordening wordt slechts een bijdrage verleend voor zover de gemeenteraad hiervoor jaarlijks de benodigde gelden beschikbaar stelt.

Artikel 4

Indien blijkt dat bij de aanvraag opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan de bijdrage worden geweigerd en kan de verleende bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Het terugvorderingbeleid in het kader van de Wet werk en bijstand is hierbij van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bijdragevoorwaarden

Artikel 5

De bijdrage dient te worden besteed aan de genoemde doelen in artikel 7 en dient besteed te worden door het bedoelde gezinslid.

Artikel 6
 • a.

  Een aanvraag om een bijdrage wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.

 • b.

  Een aanvraag kan slechts in behandeling worden genomen indien bij de aanvraag opgave is gedaan van de voor de beslissing noodzakelijke gegeven.

 • c.

  Een aanvraag kan het gehele jaar, maximaal één keer worden ingediend.

 • d.

  Uitbetaling van de bijdrage vindt op basis van declaratie zo spoedig mogelijk plaats.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 7

Aan de daarvoor in aanmerking komende aanvrager die voldoet aan de bepalingen van deze regeling wordt per kalenderjaar een bijdrage verleend als volgt:

 • 1.

  De bijdrage wordt, indien de kosten zijn gemaakt bij een instelling of bedrijf, verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   lidmaatschap/abonnement jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;

  • b.

   aanschaf van sportkleding, bij lidmaatschap van een sportverenging;

  • c.

   deelname aan (frequent terugkerende) activiteiten op het gebied van maatschappelijk welzijn;

  • d.

   muziekles bij de muziekschool;

  • e.

   kosten voor internet provider;

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage is per 1 januari 2009:

  • a.

   gelijk aan de werkelijke kosten tot een maximum, per persoon/per kalenderjaar van:

  • -

   € 100,-- voor alle personen van 18 jaar en ouder;

  • -

   € 130,-- voor inwonende minderjarige kinderen in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar.

 • 3.

  Geen bijdrage wordt verstrekt;

  • a.

   het (gezins)inkomen mag niet hoger zijn dan de voor hem of haar geldende normen op grond van, bij of krachtens de Wet werk en bijstand gestelde regels, vermeerderd met 10%.

  • b.

   als blijkt dat er een vermogen aanwezig is dat hoger is dan het geldende vermogen volgens de Wet werk en bijstand (WWB). De beoordeling hiervan is gelijk aan de beoordeling die van toepassing is bij het verlenen van uitkering ingevolge genoemde wet.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 8

Aanvragen om een bijdrage als bedoeld in deze verordening kunnen worden ingediend tot uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin uitgaven feitelijk zijn gedaan.

De - maximale - bijdragen van het voorgaande kalenderjaar zijn echter van toepassing.

Artikel 9

In de gevallen waarin de verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 10
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening participatiefonds gemeente Ommen 2009” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  De “Verordening minimabeleid gemeente Ommen 2005” wordt met ingang van dezelfde datum ingetrokken.