Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

SUBSIDIEVERORDENING IN- EN DOORSTROOMBANEN GEMEENTE OMMEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEVERORDENING IN- EN DOORSTROOMBANEN GEMEENTE OMMEN
CiteertitelSubsidieverordening in- en doorstroombanen gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200131-12-2018nieuwe regeling

28-06-2001

Ommer Nieuws, 11-06-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING IN- EN DOORSTROOMBANEN GEMEENTE OMMEN

 

 

HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvullende kosten: kosten van aanvullende scholing en/of begeleiding;

 • b.

  besluit: Besluit in- en doorstroombanen;

 • c.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 • d.

  dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek of een publiekrechtelijke aanstelling;

 • e.

  doorstroombaan: functie als bedoeld in artikel 10 van het besluit;

 • f.

  instroombaan: functie als bedoeld in artikel 3 van het Besluit, niet zijnde een doorstroombaan;

 • g.

  langdurig werkloze: een persoon die voldoet aan de definitie, zoals die is omschreven in artikel 1, eerste lid, onderdeel b en het tweede lid van het besluit, dan wel een persoon die 12 maanden of langer staat ingeschreven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of 12 maanden of langer een WW of WAO-uitkering ontvangt, of een persoon die daarmee is gelijk te stellen;

 • h.

  werknemer: de voormalig langdurig werkloze, die in een dienstbetrekking werkzaam is.

HOOFDSTUK II Voorwaarden voor het recht op subsidie

Artikel 2 Voorwaarden voor het recht op subsidie

 • 1.

  Aan de werkgever die een dienstbetrekking aangaat met een langdurig werkloze kan op aanvraag door burgemeester en wethouders een subsidie voor loonkosten en eventueel aanvullende kosten worden verleend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders verlenen een subsidie als bedoeld in het eerste lid slechts, indien de werkgever voldoet aan de eisen genoemd in artikel 6, tweede lid van het Besluit.

Artikel 3 De hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 2 in de loonkosten bedraagt:

  • -

   het eerste jaar van indiensttreding: 100% van het wettelijk minimum loon (plus de loonbestanddelen die de werkgever op grond van de CAO moet verstrekken);

  • -

   het tweede tot en met het vierde jaar van indiensttreding: hetgeen is voorgeschreven in de van toepassing zijnde CAO, tot maximaal 115% van het wettelijk minimum loon;

  • -

   vanaf het vijfde jaar van indiensttreding: hetgeen is voorgeschreven in de van toepassing zijnde CAO, tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie voor werknemers die direct voorafgaande aan de dienstbetrekking een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet inschakeling werkzoekenden of het besluit hebben gehad, alsmede voor WSW-ers met een herindicatie, maximaal 125% van het wettelijk minimumloon, één en ander voor zover het loon van de werknemer is bepaald op grond van een CAO of een rechtspositieregeling.

 • 3.

  Naast de in lid 1 genoemde loonkostensubsidie kan de werkgever op aanvraag een subsidie van maximaal ƒ 2.500,-- per jaar worden verleend in de aanvullende kosten.

Artikel 4 Subsidie doorstroombanen

 • 1.

  De loonkostensubsidie voor een doorstroombaan bedraagt maximaal 130% van het wettelijk minimum loon, voor zover het loon gebaseerd is op de normale loonontwikkeling zoals geregeld in de collectieve afspraken of rechtspositieregeling.

 • 2.

  Naast de in lid 1 genoemde loonkostensubsidie kan de werkgever op aanvraag een subsidie van maximaal ƒ 2.500,-- per jaar worden verleend in de aanvullende kosten.

Artikel 5 Betaling

De betaling van de subsidie voor een instroombaan en doorstroombaan vindt als volgt plaats:

 • a.

  per maand wordt een voorschot aan de werkgever betaalbaar gesteld;

 • b.

  het voorschot, bedoeld onder a, bedraagt 1/12 deel van het bedrag als bedoeld in artikel 3 en 4;

 • c.

  jaarlijks vindt een verrekening plaats met de werkelijk gemaakte kosten en vindt nabetaling dan wel terugvordering plaats.

Artikel 6 Uitstroompremie voor werknemers

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kennen aan de werknemer op aanvraag een uitstroompremie toe, indien de werknemer in aansluiting op en in plaats van een dienstbetrekking als bedoeld in het eerste lid van het Besluit, een arbeidsverhouding aangaat, waarbij de werkgever in dienst van wie de werkzaamheden in die arbeidsverhouding worden verricht, daarvoor geen vergoeding als bedoeld in het Besluit ontvangt, nadat de werkzaamheden in een dergelijke arbeidsverhouding tenminste een half jaar hebben geduurd, alsdan een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor een bepaalde tijd van minimaal één jaar. De premie is eenmalig en wordt ineens verstrekt.

 • 2.

  De uitstroompremie bedraagt het bedrag bedoeld in artikel 4, derde lid van de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen.

Artikel 7 uitstroompremie voor de werkgever

Burgemeester en wethouders kennen aan de in artikel 6, eerste lid bedoelde werkgever een eenmalige premie toe, zijnde het bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Regeling uitvoering en financiering Besluit in- en doorstroombanen, verminderd met de aan de werknemer verstrekte premie, als bedoeld in artikel 6, lid 2 en verminderd met de door de gemeente betaalde belasting en premie volksverzekeringen.

HOOFDSTUK III Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1.

  De werkgever verstrekt aan burgemeester en wethouders de volgende gegevens teneinde vast te stellen of aan de voorwaarden voor de subsidie voor loonkosten en de subsidie voor aanvullende kosten is voldaan:

  • a.

   naam, adres, woonplaats en Burger Service Nummer van de werknemer;

  • b.

   een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband blijkt;

  • c.

   bankrekening- of gironummer van de werkgever;

  • d.

   originele bescheiden van de aanvullende kosten;

  • e.

   overige gegevens die burgemeester en wethouders nodig achten om te kunnen besluiten over de subsidieaanvraag.

 • 2.

  De uitstroompremie wordt door de werknemer aangevraagd door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend formulier dat door burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de in te dienen gegevens aanwijzingen geven en modellen voorschrijven.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De werkgever en de werknemer zijn verplicht burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van feiten en/of omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de toegekende subsidie, onder overlegging van bewijsstukken.

 • 2.

  De werkgever is verplicht burgemeester en wethouders alle relevante informatie te verstrekken.

HOOFDSTUK IV Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening in- en doorstroombanen gemeente Ommen".