Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, gemeente Ommen 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, gemeente Ommen 2005
CiteertitelVerordening bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, gemeente Ommen 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200501-01-2014nieuwe regeling

22-09-2005

Ommer Nieuws, 05-10-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING BIJDRAGEREGELING CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN OUDEREN MET EEN MINIMUM INKOMEN, GEMEENTE OMMEN 2005

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders van Ommen;

 • b.

  bijdrage:

  de met toepassing van deze verordening door het college verleende of te verlenen geldelijke bijdragen voor niet direct aantoonbare kosten als gevolg van – chronische - ziekte en/of handicap;

 • c.

  aanvrager:

  de ouder/verzorger van een minderjarige en overigens de meerderjarige in Ommen woonachtige persoon die een verzoek om een bijdrage op grond van deze verordening indient en voor wie in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog geen bijdrage werd ontvangen door de ouders/verzorgers;

 • d.

  uitkeringsnorm:

  de voor belanghebbende geldende norm ingevolge de Wet werk en bijstand (Wwb), exclusief vakantietoeslag en inclusief toeslagen of verlagingen;

 • e.

  netto inkomen:

  het netto inkomen exclusief vakantiegeld dat genoten is in de maand voorafgaande aan de aanvraag, hetgeen moet blijken uit:

  • -

   salarisgegevens uit dienstverband inclusief toeslagen;

  • -

   uitkering uit alle werknemers- of volksverzekeringen, exclusief uitkering uit de AKW;

  • -

   pensioenen;

  • -

   alimentatie;

  • -

   rente uit vermogen;

  • -

   ander inkomen;

 • f.

  vermogen:

  het vermogen is de waarde van de bezittingen waarover redelijkerwijs beschikt kan worden. De artikelen 50 en 31, tweede lid, onderdeel b, en 34 in de Wet werk en bijstand, zijn van toepassing. Vermogen in de vorm van een woning wordt vrijgelaten;

 • g.

  echtgen(o)ot(e):

  diegene met wie de belanghebbende een gezamenlijke huishouding voert als bedoeld in artikel 3 van de Algemene bijstandswet respectievelijk artikel 3 van de Wet werk en bijstand;

 • h.

  chronisch ziek en/of gehandicapt:

  de aanvrager die:

  • -

   langdurig (tenminste 6 maanden) gebruik maakt van thuiszorg of mantelzorg;

  • -

   voor 80-100% arbeidsongeschikt is;

  • -

   een gehandicaptenvoorziening en/of een voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) heeft;

  • -

   een gehandicaptenparkeerkaart heeft en/of

  • -

   een WSW dienstverband heeft.

 • i.

  ouderen: personen van 65 jaar of ouder.

Artikel 2

De bijdrageverlening geschiedt door het college met inachtneming van de bepalingen van deze verordening. Het nemen van beslissingen kan overigens in mandaat worden overgedragen aan een aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 3

Op grond van deze verordening wordt slechts een bijdrage verleend voor zover de gemeenteraad hiervoor jaarlijks de benodigde gelden beschikbaar stelt.

Artikel 4

Indien blijkt dat bij de aanvraag opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan de bijdrage worden geweigerd en kan de verleende bijdrage geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd. Het terugvorderingsbeleid in het kader van de Wet werk en bijstand is hierbij van toepassing.

Hoofdstuk II Bijdragevoorwaarden

Artikel 5

De bijdrage dient schriftelijk te worden aangevraagd op een daartoe door het college vastgesteld formulier.

Artikel 6
 • 1.

  Het aanvraagformulier moet worden vergezeld van de daarop vermelde en gevraagde gegevens.

 • 2.

  Hierop zijn de volgende uitzonderingsbepalingen van toepassing:

  • a.

   aanvragers die een maandelijkse WWB-uitkering voor levensonderhoud ontvangen hoeven geen gegevens te overleggen omtrent identiteit, inkomen en vermogen;

  • b.

   aanvragers die een WVG-voorziening van de gemeente Ommen ontvangen, behoeven daarvoor geen bewijsmateriaal over te leggen, en evenmin gegevens omtrent de identiteit.

Artikel 7

Het college beslist zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 weken na de ontvangst van de aanvraag.

Hoofdstuk III Overige bepalingen

Artikel 8
 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage dient te worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Een aanvraag wordt slechts in ontvangst/behandeling genomen, als deze vergezeld gaat van de noodzakelijke gegevens.

 • 3.

  Na ontvangst van een aanvraag stelt de afdeling Sociale Dienstverlening zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de financiële situatie van de belanghebbenden die geen WWB-uitkering van de afdeling Sociale Dienstverlening ontvangen.

 • 4.

  Chronisch zieken en/of gehandicapten moeten de chronische ziekten en/of handicapt zelf met bewijsmateriaal aantonen.

  Zo mogelijk daarvoor noodzakelijk te maken kosten komen voor rekening van de aanvrager.

 • 5.

  Het college deelt de beslissing aan de aanvrager schriftelijk mede.

Hoofdstuk IV Berekening van de bijdrage

Artikel 9

Aan de daarvoor in aanmerking komende aanvrager die voldoet aan de bepalingen van deze regeling in 2004 en 2005 wordt per kalenderjaar een bijdrage verleend:

 • 1.

  de hoogte van de bijdrage is € 108,-- per jaar, indien het inkomen lager of gelijk is aan 115% van de uitkeringsnorm;

 • 2.

  bij een inkomen tussen 115% en 120% daalt de hiervoor genoemde bijdrage via een glijdende schaal naar rato van het verschil met de uitkeringsnorm.

 • 3.

  geen bijdrage wordt verstrekt:

  • 1.

   als blijkt dat het maandelijkse inkomen gelijk aan of hoger is dan 120% van de uitkeringsnorm (zie artikel 1, onder e);

  • 2.

   als blijkt dat er een vermogen aanwezig is dat hoger is dan het geldende vermogen volgens de Wet werk en bijstand (WWB). De beoordeling hiervan is gelijk aan de beoordeling die van toepassing is bij het verlenen van uitkering ingevolge genoemde wetten. Vermogen in de vorm van een eigen (zelf bewoonde) woning wordt buiten beschouwing gelaten.

  • 3.

   als betrokkene niet heeft aangetoond chronisch ziek of gehandicapt te zijn.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 10

Deze Verordening heeft een éénmalig karakter.

Aanvragen om een bijdrage als bedoeld in deze verordening kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 januari 2006.

Artikel 11

In de gevallen waarin de verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening bijdrageregeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, gemeente Ommen 2005” en treedt in werking met ingang van 1 oktober 2005.'