Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Ommen
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1, Wet werk en bijstand, art. 8a, Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1, onder c, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1, onder c, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1, onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling

31-03-2011

Ommer Nieuws, 13-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Ommen

 

 

HANDHAVINGSVERORDENING WWB, WIJ, IOAW EN IOAZ GEMEENTE OMMEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: de Wet investeren in jongeren;

  • c.

   IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • e.

   bijstand: de bijstand zoals genoemd in artikel 5 onder a WWB;

  • f.

   WIJ-norm: de op grond van de artikelen 26 tot en met 29 van de WIJ op de jongere van toepassing zijnde norm inkomensvoorziening, vermeerderd of verminderd met de op grond van de artikelen 30 tot en met 35 van de WIJ, van de door het college vastgestelde verhoging of verlaging;

  • g.

   werkleeraanbod: het aanbieden van algemeen geaccepteerde arbeid, een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, waaronder begrepen scholing, opleiding of sociale activering alsmede ondersteuning bij de arbeidsinschakeling;

  • h.

   inlichtingenplicht: de verplichtingen genoemd in artikel 17 WWB, artikel 44 WIJ, artikel 13 IOAW en artikel 13 IOAZ;

  • i.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.

HOOFDSTUK 2. PREVENTIE EN CONTROLE

Artikel 2 Voorlichting en communicatie

Het college stelt een beleidsplan vast waarin onder andere aandacht wordt besteed aan voorlichting en communicatie. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het college belanghebbenden informeert over de regelgeving en de daaraan vervatte rechten en plichten die aan het aanvragen en ontvangen van een uitkering in het kader van de WWB, IOAW en IOAZ en een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening in het kader van de WIJ verbonden zijn. Tevens worden de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB en de WIJ hierin omschreven.

Artikel 3 Controle bij de aanvraag, tijdens en na de beëindiging van de uitkering/voorziening

 • 1.

  Het college beschrijft in het beleidsplan de wijze van controle bij de aanvraag.

 • 2.

  Het college voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering, het werkleeraanbod en/of de inkomensvoorziening te controleren.

 • 3.

  Het college voert onderzoeken uit naar de reden van de beëindiging van de uitkering, het werkleeraanbod en/of inkomensvoorziening.

 • 4.

  Op basis van deze onderzoeken neemt het college een besluit met betrekking tot de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering, het werkleeraanbod en/of de inkomensvoorziening en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

HOOFDSTUK 3. BESTRIJDING VAN MISBRUIK
Artikel 4 Verlaging van de uitkering/inkomensvoorzienig

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige dan wel geen inlichtingen heeft verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, werkleeraanbod of inkomensvoorziening, verlaagt het college de uitkering of de WIJ-norm conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening WWB, WIJ of IOAW/IOAZ van de gemeente Ommen, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand en/of de inkomensvoorziening.

Artikel 5 Aangifte

Indien een gedraging van uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 4 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid een maatregel op te leggen afgestemd op de hoogte van het bruto benadelingbedrag en de ten onrechte ontvangen bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

HOOFDSTUK 4. TERUGVORDERING EN VERHAAL

Artikel 6 Afzien van het toepassen van een verlaging

 • 1.

  Het college vordert de kosten van bijstand terug in de gevallen die in paragraaf 6.4 van de WWB, hoofdstuk 7 van de WIJ, hoofdstuk 2 § 5 van de IOAW en hoofdstuk 2 § 5 van de 1OAZ zijn aangegeven, voor zover zich daartegen geen andere regeling verzet.

 • 2.

  De kosten van bijstand of de inkomensvoorziening worden onder een nader door het college vast te stellen bedrag niet teruggevorderd, voor zover het teveel dan wel ten onrechte verstrekte bijstand of inkomens- voorziening betreft die niet het gevolg is van schending van de inlichtingenplicht.

 • 3.

  Van terugvordering kan worden afgezien, indien daarvoor een dringende reden aanwezig is.

 • 4.

  Het college stelt nadere regels vast omtrent de terugvordering van kosten van bijstand of de inkomensvoorziening, kosten van invordering en wettelijke rente.

Artikel 7 Verhaal

 • 1.

  Het college verhaalt de kosten van bijstand, conform paragraaf 6.5 van de WWB en artikel 57 van de WIJ, voor zover zich daartegen geen andere wettelijke regeling verzet.

 • 2.

  Van verhaal kan worden afgezien, indien daarvoor een dringende reden aanwezig is.

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Ommen”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 2.

  De Fraudeverordening gemeente Ommen 2005 wordt, per gelijke datum, ingetrokken.