Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2013
CiteertitelVerordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2014nieuwe regeling

15-11-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TARIEVEN GEBRUIK SPORTHAL, SPORTZAAL,GYMNASTIEKLOKALEN EN SOCIAAL CULTUREEL CENTRUM 2013

 

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders regelt het gebruik van de gemeentelijke sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en het sociaal-cultureel centrum.

Artikel 2
 • 1.

  Voor het gebruik van de sporthal, door sportgebruikers gelden de volgende tarieven per uur:

   

   

   

  hele hal

  halve hal

  a.

  gebruikers uit de gemeente Ommen:

   

   

   

  1. maandag t/m vrijdag

  € 24,00

  € 14,20

   

  2. zaterdag, zon- en feestdagen

  € 29,95

  € 17,70

  b.

  overige gebruikers op alle dagen

  € 36,35

  € 24,00

Artikel 3

Voor het gebruik van de gymnastieklokalen en een halve of een hele sportzaal voor sportbeoefening op maandag t/m zaterdag gelden de volgende tarieven:

 

 

 

gymnastieklokaal/halve sportzaal

hele sportzaal

a.

gebruikers uit de gemeente Ommen:

 

 

 

1. per klokuur per jaar

€ 190,65

€ 381,30

 

2. per uur

€ 6,65

€ 13,20

b.

overige gebruikers:

 

 

 

1. per klokuur per jaar

€ 273,25

€ 545,60

 

2. per uur

€ 7,85

€ 15,60

Artikel 4

De tarieven genoemd in artikel 2, lid 1, sub a en b en artikel 3, sub a en b gelden voor zover de huurder, anders dan uit een winstoogmerk, sportbeoefening aan sportgebruikers onderricht c.q. laat onderrichten.

Artikel 5

Voor het gebruik van het sociaal cultureel centrum op maandag t/m zondag gelden de volgende tarieven per uur:

 • 1.

  Voor incidentele gebruikers niet zijnde de vaste huurders, voor zover de huurder, anders dan uit winstoogmerk, het gehuurde gebruikt voor sociaal culturele doeleinden:

   

   

   

  per dagdeel mo-mi-av

  per uur

  a.

  theaterzaal met podium

  € 96,45

  € 24,05

  b.

  theaterzaal zonder podium

  € 59,60

  € 14,90

  c.

  podium zonder theaterzaal

  € 39,25

  € 9,80

  d.

  vergaderruimte 1 (Dantezaal)

  € 59,60

  € 14,90

  e.

  vergaderruimte 2

  (Halve Alteveerzaal)

  € 19,70

  € 5,05

  f.

  vergaderruimte 3

  (Halve Alteveerzaal)

  € 19,70

  € 5,05

  g.

  vergaderruimte 2+3 (Alteveerzaal)

  € 39,45

  € 10,00

   

 • 2.

  Voor het commerciële gebruik worden de tarieven minimaal verhoogd met 100%.

Artikel 6
 • 1.

  Indien de sporthal of een gymnastieklokaal of de sportzaal of een ruimte in het sociaal cultureel centrum voor een bepaalde periode wordt gereserveerd, blijven - bij tussentijdse opzegging van het gebruik - de verschuldigde vergoedingen gedurende de gehele periode gehandhaafd.

 • 2.

  Van deze verplichting kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

Artikel 7
 • 1.

  Bij regelmatig gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders de geldende tarieven maandelijks in rekening. Zulks berekend naar het aantal gebruiksuren.

 • 2.

  Bij incidenteel gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders vooraf een voorschot in rekening, berekend naar het aantal gevraagde gebruiksuren tegen het geldende tarief. Zo spoedig mogelijk na het gebruik vindt verrekening plaats tussen het werkelijk en het bij voorschot in rekening gebrachte aantal gebruiksuren.

Artikel 8

Voor commerciële evenementen in de sporthal c.q. een gymnastieklokaal of de sportzaal, worden de tarieven, genoemd in artikel 2, lid 1 onderdeel a en b, en artikel 3, onderdeel a en b, in overleg met de gebruiker, minimaal verhoogd met 100%.

Artikel 9

De ingevolge deze verordening verschuldigde vergoedingen dienen op of vóór de op de nota vermelde vervaldag te worden voldaan door storting of overschrijving op de postrekening der gemeente of bij de bankinstelling waar de gemeente een rekening heeft.

Artikel 10

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11
 • 1.

  De ‘Verordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2012’ van 1 december 2011, kenmerk FIN/R/11-01417, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2013’.