Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening precariobelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precariobelasting 2014
CiteertitelVerordening precariobelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

28-11-2013

Vechtdal Centraal, 24-12-2013

594745

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PRECARIOBELASTING 2014

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2013, kenmerk 594745;

 

gelet op de artikel 228 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING PRECARIOBELASTING 2014

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘precariobelasting’ wordt een belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 2 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen op of boven gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, heeft.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De precariobelasting bedraagt voor het hebben van voorwerpen, genoemd in dit artikel, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, buiten de uren dat deze grond voor het houden van de markt wordt gebruikt:

  • a.

   voor het innemen van standplaatsen met kramen of stallen en voor het op de grond uitstallen van waren per dag of gedeelte van een dag:

   per strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,22

   met een minimum van € 6,18

  • b.

   voor het opslaan van materialen en voorwerpen, al dan

   niet voor de verkoop, per dag of een gedeelte van een

   dag: per vierkante meter of een gedeelte daarvan € 0,30

   met een minimum van € 1,80

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a, bedraagt de precariobelasting, indien een jaarabonnement wordt afgesloten 52 x € 0,97 maal het aantal strekkende meters of gedeelten daarvan, met een minimum van € 100,62.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel bedraagt de precariobelasting voor het hebben van voorwerpen op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond:

  • -

   voor het innemen van standplaatsen met draaimolens, zweefmolens, werptenten of andere inrichtingen van openbaar vermaak, per dag of gedeelte van een dag:

   per vierkante meter of een gedeelte daarvan € 0,97

   met een minimum van € 21,42

Artikel 4 Vrijstelling

De precariobelasting wordt niet geheven voor: een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Aanvang jaarabonnement

Het jaarabonnement, genoemd in artikel 3, tweede lid vangt aan met ingang van de eerste dag van het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • a.

  De belasting genoemd in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en b en artikel 3, derde lid moet worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • b.

  De belasting genoemd in artikel 3, tweede lid moet worden betaald in 4 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal waarvoor het abonnement geldt, de tweede termijn een kwartaal later en zo vervolgens.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening precariobelasting 2013’ van 15 november 2012, kenmerk DVL/R/12-01736, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2014’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 28 november 2013.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink M.J. Ahne