Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

TARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES
CiteertitelVerordening tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019verordening

31-12-2019

Gemeenteblad, 02-01-2014

609706

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENVERORDENING VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 ;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

VERORDENING TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES

 

Artikel 1 Accommodaties

Ten behoeve van de gemeente worden, ter tegemoetkoming in de kosten van exploitatie van onderstaande accommodaties, rechten geheven voor het gebruik.

 • a.

  Gemeentelijke sportvelden, omvattende: natuur- en kunstgrasvelden, oefenvelden, pupillenvelden en oefenhoeken voor voetbal, kunstgrasveld voor hockey, atletiekbaan, fietscrossbaan en Paardeweide

 • b.

  Overdekt zwembad “Carrousel”

 • c.

  Gemeentelijke sporthal, sportzaal en gymnastieklokalen

 • d.

  Sociaal cultureel centrum “Carrousel”

 • e.

  Openluchtbad “Olde Vechte”.

Artikel 2 Begrippen

Deze verordening en de tarieventabel verstaan onder:

 • a.

  toegangsbewijs: een kaartje, schriftelijk bewijs of nota waaruit het recht tot gebruik van een gemeentelijk accommodatie blijkt.

 • b.

  een bad: het eenmaal gebruik maken van overdekt zwembad “Carrousel” of openluchtbad “Olde Vechte”.

 • c.

  persoonlijk abonnement: een abonnement voor 1 (één) persoon;

 • d.

  familie abonnement: een abonnement voor leden uit 1 (één) familie die op hetzelfde adres wonen, met een maximum van 3 (drie) leden;

 • e.

  bijkaart: een aanvulling op het familie abonnement voor 1 (één) extra familielid, wonend op hetzelfde adres; .

 • f.

  badseizoen Olde Vechte:het badseizoen beslaat tenminste 16 aaneengesloten weken per jaar

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  De tarieven genoemd in de tarieventabel gelden voor zover de huurder, anders dan uit een winstoogmerk, sportbeoefening mogelijk maakt en/of aan sportgebruikers onderricht c.q. laat onderrichten.

 • 3.

  Jaarlijks leggen burgemeester en wethouders bij vaststelling van de begroting een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenissen een afwijkend tarief vaststellen

Artikel 4 Betaling bij regelmatig en incidenteel gebruik

 • 1.

  Indien één of meer accommodaties als genoemd in artikel 1, voor een bepaalde periode wordt gereserveerd, worden - bij tussentijdse opzegging van het gebruik – de verschuldigde vergoedingen gedurende de gehele periode gehandhaafd.

 • 2.

  Van deze verplichting kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

 • 3.

  Bij regelmatig gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders de geldende tarieven maandelijks in rekening. Dit wordt berekend naar het aantal gebruiksuren.

 • 4.

  Bij incidenteel gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders vooraf een voorschot in rekening, berekend naar het aantal gevraagde gebruiksuren tegen het geldende tarief. Zo spoedig mogelijk na het gebruik vindt verrekening plaats tussen het werkelijke en het bij voorschot in rekening gebrachte aantal gebruiksuren.

 • 5.

  De vergoedingen die op grond van deze verordening verschuldigd zijn dienen op of vóór de op de nota vermelde vervaldag te worden voldaan door storting of overschrijving op de postrekening van de gemeente of bij de bankinstelling waarbij de gemeente een rekening heeft.

Artikel 5 Commercieel gebruik accommodaties

 • 1.

  Voor het commerciële gebruik worden de tarieven minimaal verhoogd met 100%.

 • 2.

  De vergoedingen die op grond van deze verordening verschuldigd zijn dienen op of vóór de op de nota vermelde vervaldag te worden voldaan door storting of overschrijving op de postrekening van de gemeente of bij de bankinstelling waarbij de gemeente een rekening heeft.

 • 3.

  Het is huurders niet toegestaan om concurrerende activiteiten aan te bieden die vergeleken kunnen worden met activiteiten die worden aangeboden in overdekt zwembad Carrousel.

Artikel 6 Toegankelijkheid accommodaties

 • 1.

  Het recht tot het betreden en het gebruik van de accommodaties geldt alleen, wanneer de accommodaties voor belanghebbenden zijn geopend.

 • 2.

  Het toegangsbewijs moet op vordering worden getoond aan de ambtenaren, belast met het toezicht op de gemeentelijke accommodaties.

 • 3.

  Wanneer het toegangsbewijs niet kan worden getoond of aantoonbaar kan worden gemaakt, zijn de rechten alsnog verschuldigd.

Artikel 7 Schoolzwemmen

 • 1.

  De directeur van een aan het schoolzwemmen deelnemende school verstrekt ieder jaar bij de aanvang van het schooljaar in september aan de bedrijfsleider een lijst, met het aantal en de namen van de leerlingen.

 • 2.

  De verschuldigde rechten voor het gebruik worden ieder jaar na afloop van het schooljaar bij wijze van nota geheven en voldaan voor zover het betreft:

  • a.

   scholen voor voortgezet onderwijs door de besturen van die scholen;

  • b.

   basisscholen door de gemeente.

Artikel 8 Onvoorziene zaken

1.In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De onderstaande verordeningen worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   “Verordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2013”, van 8 november 2012, kenmerk DVL/R/12-01732.

  • b.

   “Verordening tarieven gebruik overdekte zwembad 2013”, van 15 november 2012, kenmerk DVL/R/12-01744.

  • c.

   “Verordening tarieven gebruik sporthal, sportzaal, gymnastieklokalen en sociaal cultureel centrum 2013”, van 15 november 2012, kenmerk DVL/R/01746.

  • d.

   “Verordening tarieven gebruik zweminrichting “Olde Vechte” 2013”, van 15 november 2012, kenmerk DVL/R/01745.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing c.q. de tarieventabel is steeds 1 januari van het betreffende begrotingsjaar, zijnde de eerste maal na inwerkingtreding de datum 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tarieven voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 19 december 2013.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink M.J. Ahne

Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening "Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties

Tarieventabel