Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening winkeltijden Ommen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Ommen 2015
CiteertitelVerordening winkeltijden Ommen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201508-04-2016nieuwe regeling

02-07-2015

Gemeenteblad, 08-07-2015

1474835

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN OMMEN 2015

De raad van de gemeente Ommen;

 

overwegende dat:

 • -

  de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 is gewijzigd;

   

 • -

  de vrijstellingsmogelijkheden voor de winkelopenstelling buiten de in de wet voorgeschreven winkeltijden aanzienlijk zijn verruimd;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en de gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2015

 

Besluit:

 

vast te stellen de Verordening Winkeltijden Ommen 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag , eerste en tweede Kerstdag.

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende

Artikel 3 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist

 • c.

  exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde,  de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 4 Zon en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogte 4, door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen of feestdagen per jaar.

 • 2.

  Publicatie van het besluit vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats.

 • 3.

  Dit artikel vervalt op 1 januari 2016.

Artikel 5 Bepaalde winkels

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet , voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   musea;

  • b.

   winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

  • c.

   winkels, waar de bedrijfsactiviteit bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede catalogi, die betrekking hebben op het te huur geboden assortiment.

Artikel 6 Openstelling anders dan door verkoop

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen of bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 7 Straatverkoop van bepaalde goederen

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 8 Bejaardenoorden en ziekenhuizen

De verboden , vervat in artikel 2, eerste lid van de wet voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen gelden niet voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden of ziekenhuizen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 9 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet voor  winkels, die zijn gelegen op het terrein van camping en recreatieparken , gedurende de openingstijden van re camping of het recreatiepark

Artikel 10 Ontheffing zon- en feestdagen

 • 1.

  De verboden , vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet voor zover betrekking hebbend op feestdagen gelden niet op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebbende op Nieuwjaarsdag en Hemelvaartdag.

Artikel 11 Ontheffing zon- en feestdagen ingeval van bijzonder omstandigheden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

  • b.

   het uitstallen van goederen,

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 12 Ontheffing openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebbend op werkdagen

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel

Artikel 13 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 14 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Ommen 2001 wordt ingetrokken op het moment dat deze verordening in werking treedt

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Ommen 2001 verleende ontheffing [of vrijstelling] geldt als ontheffing [of vrijstelling] verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing [of vrijstelling] krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en kan worden aangehaald als: Verordening Winkeltijden Ommen 2015

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 2 juli 2015

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink M.J. Ahne

Artikelsgewijze toelichting Verordening Winkeltijden Ommen 2015

 

Artikel 1

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

 

Artikel 2

Door de wijziging van de Winkeltijden wet is de bevoegdheid van gemeenten  zo ruim geworden dat in principe zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Voor de gemeente Ommen is geen algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen opgenomen.

 

Artikel 3

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5 tot en met artikel 9

Doordat de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden heeft dit onder andere gevolgen gehad voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Hierdoor zijn een aantal vrijstellingen van rechtswege vervallen.

 

Deze vervallen vrijstellingen kunnen gemeenten vervolgens wel op grond van artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) in de verordening overnemen en vaststellen. Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel reeds veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van ondermeer snackbars, ijsverkopers, videotheken, winkels in musea, bejaardenoorden en ziekenhuizen en campings.

 

Artikel 10

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen op Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag

 

Artikel 11

Dit artikel spreekt voor zich

 

Artikel 12

Op basis van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan winkels

 om open te gaan op werkdagen voor 06.00 uur of na 22.00 uur.

 

Artikel 13

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de winkeltijdenverordening.

 

Artikel 14

Regelt het overgangsrecht

 

Artikel 15

In dit artikel is bepaald wanneer de verordening in werking treedt. Daarnaast is bepaald hoe de verordening moet worden geciteerd.