Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016
CiteertitelVerordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47, Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 3, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.3, lid 3, Jeugdwet, art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-201601-01-2016nieuwe regeling

07-01-2016

Gemeenteblad, 12-01-2016

1581026

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015 ;

 

gelet op:

 • -

  artikel 47 van de Participatiewet;

 • -

  artikel 2, lid 3, van de Wet sociale werkvoorziening;

 • -

  artikel 2.1.3, lid 3, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  artikel 2.10 Jeugdwet;

 

Besluit:

 

De Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016 met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordeningen “cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Ommen” en “cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening”.

 

 

Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • b.

  Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen.

Artikel 2. Doel, taken en positie van de Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alle zaken die van belang zijn voor de zelfredzaamheid en de participatie van de ingezetenen van de gemeente Ommen.

 • 2.

  De Participatieraad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:

  • a.

   Het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van ingezetenen van de gemeente Ommen;

  • b.

   Het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering op het terrein van de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wsw.

 • 3.

  Doel en taken van de Participatieraad sluiten aan op de volgende onderwerpen uit de Visie op het Sociaal Domein van de gemeente Ommen:

  • -

   werk en inkomen;

  • -

   zorg, welzijn en wonen;

  • -

   jeugd;

  • -

   sociale cohesie en leefbaarheid.

 • 4.

  De Participatieraad zorgt daarnaast voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie zoals onder meer vermeld in de Participatiewet, de Wsw, de Jeugdwet en in de Wmo.

  Waar mogelijk volstaat hierbij een toets op de wijze waarop cliëntenparticipatie al in eerdere stadia heeft plaatsgevonden.

 • 5.

  De Participatieraad functioneert onafhankelijk van de gemeente.

 • 6.

  De Participatieraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 3. Advisering en adviestermijnen

 • 1.

  Wanneer het college de Participatieraad om advies vraagt wordt hierbij een adviestermijn van vier weken gehanteerd.

 • 2.

  Indien mogelijk betrekt het college de participatieraad al in een vroegtijdiger stadium bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen.

 • 3.

  Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een advies van de Participatieraad.

Artikel 4. Door het college te verstrekken informatie

 • 1.

  De Participatieraad krijgt van het college ongevraagd en gevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan. Zo nodig zullen ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of over ideeën en plannen van het college over de in artikel 2 lid 3 genoemde onderwerpen.

 • 2.

  Het college verstrekt geen informatie aan de Participatieraad over individuele personen.

 • 3.

  De voorzitter, secretaris en de leden van de Participatieraad hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de informatie die hen door het college is verstrekt, voor zover het college heeft aangegeven dat deze informatie (nog) niet openbaar is.

Artikel 5. Samenstelling Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad telt, naast een voorzitter en secretaris, ten hoogste 11 leden.

 • 2.

  De Participatieraad bestaat in ieder geval uit (een vertegenwoordiging van) cliënten van de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wsw.

 • 3.

  De leden van de Participatieraad beschikken over aantoonbare ervaring en/of deskundigheid met betrekking tot één of meer van de hieronder vermelde onderwerpen:

  • a.

   Werk en inkomen;

  • b.

   Zorg, welzijn en wonen;

  • c.

   Jeugd;

  • d.

   Sociale cohesie en leefbaarheid.

 • 4.

  De in te brengen deskundigheid en praktische ervaring wordt evenwichtig verdeeld over bovengenoemde onderwerpen.

 • 5.

  De leden zijn in staat om groepsbelangen te vertalen naar het gemeenschappelijk belang van de Participatieraad.

 • 6.

  De leden van de Participatieraad hebben zitting zonder last of ruggespraak. De leden van de Participatieraad spreken op persoonlijke titel.

 • 7.

  De leden en de voorzitter en de secretaris wonen in de gemeente Ommen, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Ommen, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Ommen of van de Bestuurdienst Ommen-Hardenberg. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Ommen voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 8.

  De voorzitter heeft daarnaast gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht, is procesgericht en is een bindende factor binnen de Participatieraad.

Artikel 6. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter, secretaris en de leden

 • 1.

  De leden en de plaatsvervangende leden van de Participatieraad worden benoemd door het

  college op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Participatieraad.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de Participatieraad worden benoemd door het college op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit twee leden van de Participatieraad, alsmede een vertegenwoordiger namens het college.

 • 3.

  De werving van de voorzitter, secretaris en de leden van de Participatieraad vindt plaats door middel van een open sollicitatieprocedure op basis van een profielschets

 • 4.

  De zittingsduur van de voorzitter, de secretaris en de leden van de Participatieraad bedraagt vier jaar.

 • 5.

  Zowel de voorzitter, de secretaris als de leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 6.

  Het lidmaatschap van de voorzitter, de secretaris en de leden eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek,

  • b.

   door overlijden,

  • c.

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de Participatieraad hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend.

  • d.

   doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor benoeming

 • 7.

  Participatieraad stelt een rooster van aftreden op, voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

Artikel 7. Benoeming voorzitter, secretaris en leden bij de instelling van de Participatieraad

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 6, lid 1 en 2 worden bij de instelling van de Participatieraad de voorzitter en de secretaris van de Wmo raad benoemd tot voorzitter en secretaris van de Participatieraad.De leden worden benoemd op voordracht van de Wmo raad.

 • 2.

  De leden die op grond van het eerste lid worden benoemd treden af volgens het rooster van aftreden van de Wmo raad.

Artikel 8. Taken voorzitter en secretaris

 • 1.

  De voorzitter zit de vergaderingen van de Participatieraad voor.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de Participatieraad.

 • 3.

  Minimaal viermaal per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de Participatieraad en de betrokken wethouder van de gemeente Ommen. De agenda voor dit overleg wordt in samenspraak met de Participatieraad vastgesteld.

 • 4.

  De secretaris is tezamen met de voorzitter verantwoordelijk voor de agendering en de verslaglegging van de vergaderingen van de Participatieraad.

Artikel 9. Vergoedingen en middelen

 • 1.

  Aan elk lid van de Participatieraad wordt per bijgewoonde vergadering een vrijwilligersvergoeding verleend, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

  De vrijwilligersvergoeding wordt aangemerkt als een onkostenvergoeding en een waardering voor de inzet.

 • 2.

  Aan de voorzitter en de secretaris wordt per bijgewoonde vergadering een vrijwilligersvergoeding verleend zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, waarvan de hoogte door het college wordt vastgesteld.

 • 3.

  Naast de in lid 1 en 2 genoemde vergoedingen stelt het college voor de Participatieraad een jaarlijks budget beschikbaar, bedoeld voor het functioneren van de Participatieraad . De Algemene Subsidieverordening gemeente Ommen 2013 is hierbij van toepassing.

 • 4.

  Voor de vergaderingen van de Participatieraad stelt de gemeente een goed bereikbare en toegankelijke vergaderlocatie ter beschikking.

Artikel 10. Huishoudelijk Reglement

 • 1.

  De Participatieraad stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de werkwijze van de Participatieraad nader wordt geregeld.

 • 2.

  Het huishoudelijk reglement wordt ter informatie toegezonden aan het college.

Artikel 11 Verslaglegging

Jaarlijks vóór 1 mei brengt de Participatieraad verslag uit aan het College van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het door het college beschikbaar gestelde budget.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college;

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als :”Verordening Participatieraad Sociaal Domein gemeente Ommen 2016”;

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016. Met ingang van deze datum worden de Verordeningen “cliëntenparticipatie maatschappelijke ondersteuning gemeente Ommen” en “cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening” ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 7 januari 2016.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink Mr. M. Boumans MPM