Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017
CiteertitelVerordening marktgelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201601-01-2018nieuwe regeling

17-11-2016

Gemeenteblad, 13-12-2016

2020828

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING MARKTGELDEN 2017

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016, kenmerk 202828;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2017

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam van marktgelden wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde bezittingen, werken of inrichtingen en voor door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die het gebruik of genot heeft van het in artikel 1 omschrevene.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

   

   

  Het marktgeld bedraagt tijdens de wekelijks te houden marktdag:

  voor alle soorten kramen en stallen, hetzij overdekt

  of onoverdekt en voor op de grond uitgestalde waren:

  per strekkende meter of een gedeelte daarvan

   

   

   

   

  € 1,57

   

  met een minimum van

  € 8,30

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het marktgeld per jaar, indien een jaarabonnement wordt afgesloten 52 x € 1,22 maal het aantal strekkende meters of gedeelten daarvan, met een minimum van € 127,50.

 • 3.

  Het marktgeld bedraagt voor de jaarlijks te houden jaarmarkt gehouden op de tweede dinsdag van juli:

   

   

  € 30,55

  Vermeerderd met:

   

   

  a.

  Een bedrag voor alle soorten kramen en stallen, hetzij overdekt of onoverdekt en voor op de grond uitgestalde waren, per strekkende meter of een gedeelte daarvan:

   

   

   

  € 1,60

  b.

  Een bedrag voor de huur van een marktkraam indien deze op verzoek beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Ommen. Het bedrag wordt bepaald op het huurbedrag dat voor de kraam bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

   

   

 • 4.

  Het marktgeld bedraagt tijdens de jaarmarkt, bedoeld in het derde lid, voor een paard, ezel of een ander soort dier, per dier:

   

  € 1,85

Artikel 4 Aanvang jaarabonnement

Het jaarabonnement genoemd in artikel 3, tweede lid vangt aan met ingang van de eerste dag van het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, derde lid en vierde lid worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De rechten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden geheven bij wege van aanslag

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerst lid, van de Invorderingswet 1990 moet:

  • a.

   het recht, bedoeld in artikel 3, vierde lid moet worden betaald onmiddellijk nadat de dieren op de (jaar)markt worden toegelaten.

  • b.

   het recht, bedoeld in artikel 3, eerste lid moet worden betaald onmiddellijk nadat een plaats op de markt is ingenomen.

  • c.

   het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid moet worden betaald in 4 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de eerste dag van het eerste kalenderkwartaal waarvoor het abonnement geldt, de tweede termijn een kwartaal later en zo vervolgens.

  • d.

   het recht, bedoeld in artikel 3, derde lid worden betaald indien de kennisgeving:

   • a.

    schriftelijk wordt gedaan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

   • b.

    mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving op de dag van de jaarmarkt .

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Restitutie

Indien van het jaarabonnement zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, geen gebruik meer wordt gemaakt, bestaat aanspraak op restitutie van het teveel betaalde marktgeld met dien verstande dat over de dagen waarop het jaarabonnement wel is gebruikt het marktgeld wordt berekend naar het tarief genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2016’ van 3 december 2015, documentkenmerk 1505556, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 17november 2016.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. M. Boumans MPM