Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening starterslening SVn Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening SVn Oost Gelre
CiteertitelVerordening Starterslening SVn Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201120-09-201120-02-2013nieuwe regeling

20-09-2011

Elna / Groenlose Gids 29-09-2011

20-09-2011/13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening SVn Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 1 augustus 2011; gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:

VERORDENING STARTERSLENING SVn OOST GELRE

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Gemeenterekening Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

e. Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

1. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

2. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oost Gelre en SVn  van toepassing.

2. De ‘Uitvoeringsregels Starterslening Gemeente Oost Gelre’ en de ‘Productspecificaties VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre’ maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4  

1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

2. Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de ‘Uitvoeringsregels Starterslening Gemeente Oost Gelre’.

3. De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt 20% van de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning met een maximum van € 25.000,-.

4. De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.  

Artikel 5  

1. Uit de Gemeenterekening Starterslening kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het door burgemeester en wethouders vastgestelde plafond van € 350.000,-.

2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn.

2.    Voor het verwerven van nieuwe of bestaande koopwoningen in de gemeente Oost Gelre waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan:

a. voor een nieuwbouw woning € 170.000,- v.o.n.;

b. voor een bestaande woning € 170.000,- k.k.

3.    Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de ‘Uitvoeringsregels Starterslening Gemeente Oost Gelre’ en de ‘Productspecificaties Starterslening Gemeente Oost Gelre’ die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8  

1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

a. Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

b. De Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.  

Hoofdstuk 6 Aflossing van de starterslening

Artikel 9  

1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.  

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking op 20 september 2011. Alsdan vervalt de ‘Verordening VROM Starterslening Gemeente Oost Gelre’ zoals vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Oost Gelre d.d. 22 januari 2007.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening SVn Startersregeling Gemeente Oost Gelre 2011"

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 september 2011,

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de raadsgriffier,

dhr. J. Vinke

de plv. voorzitter,

H.A.C.M. Krabben