Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Oost Gelre
CiteertitelVerordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Oost Gelre 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2011nieuwe regeling

21-06-2011

Elna / Groenlose Gids 28-07-2011

21-06-2011/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2011 inzake de instelling van een gemeentelijke ombudsvoorziening; Gelet op de artikelen 81v en 149 van de gemeentewet; Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. college: het college van burgemeester en wethouders;

b. ombudsman: ombudsvoorziening, te weten een gemeentelijke ombudsman, als bedoeld in de artikelen 81p tot en met 81v van de gemeentewet;

c. vergoeding voor werkzaamheden: vergoeding voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 81v van de gemeentewet;

d. vergoeding in de kosten: vergoeding in de kosten als bedoeld in artikel 81v van de gemeentewet.

Artikel 2  

a. De ombudsman, en in voorkomende gevallen diens vervanger, ontvangt een vergoeding van het college voor werkzaamheden, welke rechtstreeks verband houden met zijn ombudsfunctie, en een tegemoetkoming in de kosten, welke rechtstreeks verband houden met zijn ombudsfunctie.

b. De hoogte van de door de ombudsman te ontvangen vergoeding voor werkzaamheden bedraagt:

- indien een verzoekschrift leidt tot volledige behandeling en leidt tot op schrift gestelde   bevindingen omtrent al dan niet behoorlijk gedragen met een oordeel en mogelijk met   aanbevelingen: € 370,--;

- indien een verzoekschrift leidt tot een vereenvoudigde behandeling: € 100,--.  

Artikel 3  

Het college betaalt de ombudsman op zijn verzoek een tegemoetkoming in reis-/verblijfkosten op basis van het door de belastingdienst vrijgestelde bedrag.

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Oost Gelre 2011”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2011,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter

mr.drs. H.W.M. Heijman