Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201201-01-201101-01-2015nieuwe regeling

20-12-2011

Elna / Groenlose Gids 12-01-2012

20-12-2011/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

De raad van de gemeente Oost Gelre; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2011; gelet op artikel 2 derde lid van de Wet sociale Werkvoorziening; overwegende dat de raad bij verordening de cliëntenparticipatie voor gemeentelijk Wsw-beleid moet formaliseren; Besluit : vast te stellen de VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE GEMEENTELIJK WSW-BELEID 2011

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wsw: Wet sociale werkvoorziening;

b. Wsw-geïndiceerden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:

• Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst

• Wsw-geïndiceerden als werknemer van een sociaal werkvoorzieningbedrijf of

• Wsw-geïndiceerden als werknemer bij een reguliere werkgever

• en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

c.  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;

d. gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig;

e. Regionale Cliëntenraad Wsw: de door het college van de deelnemende gemeenten in het sociaal werkvoorzieningbedrijf  Hameland, als zodanig erkende en voor deze gemeenten actief zijnde cliëntenraad van Wsw-geïndiceerden of hun wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers, hierna te noemen: Cliëntenraad Wsw.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

a. het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

b. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening hetgeen bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt de Cliëntenraad Wsw onder andere betrokken bij het gemeentelijk Wsw-beleid en de volgende onderwerpen:

a. visie van de gemeente over de doelstelling ‘de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever’;

b. verordeningen die verband houden met de Wsw;

c. keuze begeleidingsorganisaties voor mensen die begeleid willen werken zonder gebruik te maken van het Persoonsgebonden budget.

d. gemeentelijke verantwoording over gemeentelijk Wsw-beleid;

e. financiële verantwoording gemeente over de Wsw.

Artikel 4 Advies

1. In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Cliëntenraad  Wsw tijdig om advies.

2. Het college kan een voorlopig standpunt innemen, zonder advies van de Cliëntenraad Wsw, in geval informatie niet tijdig voorhanden kan zijn.

3. De Cliëntenraad Wsw is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college.

4. Het college vraagt de Cliëntenraad  Wsw in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

5. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het betrokken kan worden bij het te nemen besluit.

6. De aan de Cliëntenraad Wsw gevraagde adviezen worden binnen 4  weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Cliëntenraad Wsw de benodigde stukken ontvangen heeft.

7. In het geval het college in een besluit / voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Cliëntenraad Wsw, wordt dit bij het besluit /voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Cliëntenraad Wsw is afgeweken.

8. Het college voorziet de Cliëntenraad Wsw van de informatie voor het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (braille, grootletterschrift, daisyrom).

Artikel 5 Overleg

1. De Cliëntenraad Wsw stelt een huishoudelijk reglement  op, waar de volgende zaken in worden vastgesteld:

a. frequentie van overleg tussen Cliëntenraad Wsw en belanghebbende partijen;

b. wijze van vastlegging van gevoerde overleg;

c. de jaarlijkse evaluatie van de taken van de Cliëntenraad Wsw;

d. de wijze van advisering aan het college.

2. De samenwerking tussen de gemeente en de Cliëntenraad Wsw wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 6 Samenstelling en zittingsduur

1. De Cliëntenraad Wsw bestaat uit Wsw-geïndiceerden of hun wettelijke vertegenwoordigers of belangenbehartigers.

2. De Cliëntenraad Wsw telt maximaal 2 leden per deelnemende gemeente.

3. De leden worden door het college benoemd op voordracht van de Cliëntenraad Wsw.

4. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

5. De maximale zittingsduur van de leden is 4 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van 4 jaar.

6. De zittingsduur valt gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

7. De zittingsduur van de eerste leden loopt tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 met de mogelijkheid van een verlenging van 4 jaar

Artikel 7 Faciliteiten

1. Aan de leden van de Cliëntenraad Wsw wordt presentiegeld toegekend dat mede bedoeld is als vergoeding voor kosten die de leden maken om bijeenkomsten bij te kunnen wonen;

2. Het presentiegeld bedraagt voor elk lid € 50,00 per bijeenkomst van de Cliëntenraad Wsw, met een maximum van 10 bijeenkomsten per jaar. Dit is een bruto vergoeding waarbij het lid zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van belastingen en sociale premies.

3. De gemeenten zorgen in onderling overleg voor secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad Wsw.

4. De gemeenten stellen in onderling overleg vergaderruimte beschikbaar voor de Cliëntenraad Wsw.

5. Voor kosten van deskundigheidsbevordering verband houdend met de uitoefening van hun functie, kunnen de leden van de Cliëntenraad Wsw subsidie aanvragen bij het college van de gemeente waarvoor zij zitting hebben. Het college verstrekt maximaal € 1.000,00 per lid per jaar.

6. Het college kan van de maximale vergoedingen, genoemd in lid 2 en 5, afwijken.  

Artikel 8 Subsidies

1. De in artikel 7, vijfde lid,  genoemde subsidie wordt binnen zes weken na de subsidievaststelling betaald onder verrekening van eventueel betaalde voorschotten.

2. De in artikel 7, vijfde lid, genoemde subsidie wordt door het college bij wijze van voorschotverlening betaalbaar gesteld.

3. Subsidies worden op declaratiebasis betaald.  

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid.2011;

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.  

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman