Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wwb Sociale Dienst Oost Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wwb Sociale Dienst Oost Achterhoek
CiteertitelVerordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wwb Sociale Dienst Oost Achterhoek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

27-03-2012

Elna / Groenlose Gids 05-04-2012

27-03-2012/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wwb Sociale Dienst Oost Achterhoek

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 6 februari 2012;

gelet op artikel 147, eerste lid en artikel 108, tweede lid van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8, lid1 onderdeel g, artikel 8, lid 2 onderdeel d en artikel 35, lid 5 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat schoolgaande kinderen tot 18 jaar zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan dienen bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

Besluit:

de “Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen WWB Sociale Dienst Oost Achterhoek 2012” vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

Op grond van artikel 8b van de Wet werk en bijstand treedt het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op basis van een gemeenschappelijke regeling in de plaats van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Begrippen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden beschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. De wet: de Wet werk en bijstand (Wwb);

b. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, Oost Gelre.

c. De raad: de gemeenteraad van Oost Gelre;

d. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

e. Sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteit, die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 3 Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met maatschappelijke participatie wordt bedoeld, dat het oogmerk van bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie.

Artikel 4 Voorwaarden

1. Uitsluitend een belanghebbende, zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 Wwb met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen, zoals bedoeld in artikel 35, lid 9 Wwb, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

2. Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteiten in verband met “maatschappelijke participatie”, zoals bedoeld in artikel 3, komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.  

Artikel 5 Maximale vergoeding

Voor de maximale vergoeding wordt verwezen naar de artikelen 36 en 37 van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. De Sociale Dienst Oost Achterhoek voert deze beleidsregels uit.

Artikel 6 Uitvoering

1. Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van deze regeling. 2. De beleidsregels bevatten in ieder geval een richtsnoer van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten.  

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.  

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand Sociale Dienst Oost Achterhoek 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2012,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman