Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening tot verhoging van het recht ex ar. 6.4 Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot verhoging van het recht ex ar. 6.4 Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelVerordening tot verhoging van het recht ex art. 6.4 Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening art. 6.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2012nieuwe regeling

27-03-2012

Elna / Groenlose Gids 05-04-2012

27-03-2012/15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot verhoging van het recht ex ar. 6.4 Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van  6 februari 2012;

gelet op het daartoe bepaalde in de Gemeentewet;

gelet op artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening;

Overwegende, dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van € 300 heffen van de indiener van een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade. Dit recht is bedoeld als financiële drempel om lichtvaardige planschade-aanvragen tegen te gaan.

Lid 3 van het betreffende artikel maakt het mogelijk voor de raad om bij verordening dit bedrag met ten hoogste 2/3 deel te verhogen of verlagen. Dit maakt het mogelijk om desgewenst het recht te verhogen naar € 500 om zo de drempelwerking sterker te maken;

Besluit:

Vast te stellen de

VERORDENING TOT VERHOGING VAN HET RECHT EX ART. 6.4. WET RUIMTELIJKE ORDENING

Artikel 1  

Het recht als bedoeld in artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening wordt verhoogd tot € 500.

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.  

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2012,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman