Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet sociale werkvoorziening, art.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-201301-09-201201-01-2015nieuwe regeling

19-02-2013

Elna / Groenlose Gids 28-02-2013

19-02-2013 / 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 19 november 2012;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;|

overwegende dat de gemeenteraad bij verordening nadere regels kan stellen met betrekking tot het wachtlijstbeheer in het kader van de Wet sociale Werkvoorziening;

Besluit:

vast te stellen de

VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING 2012

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de Wet of Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

b. wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de Wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de Wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

c. geïndiceerde: ingezetene van de gemeente die blijkens een afgegeven (her)indicatiebeschikking behoort tot de doelgroep van de Wet;

d. Hameland: de uitvoeringorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Hameland;

e. Besluit: het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

Hoofdstuk 2 Plaatsingsbeleid

Artikel 2  

1. Plaatsing op de wachtlijst geschiedt op volgorde van de datum van de eerste indicatiebeschikking (artikel 8, eerste lid, van het Besluit).

2. Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wsw  zijn de capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende op de  wachtlijst het uitgangspunt.

3.  De geïndiceerde op de wachtlijst, die een beroep doet op de Verordening Persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening omdat hij zelf een passende werkplek buiten Hameland heeft gevonden, wordt met voorrang onder de financiering van de Wet gebracht.

4. De geïndiceerde op de wachtlijst, die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van de gemeente, wordt met voorrang onder de financiering van de Wet gebracht.

5. Plaatsing als bedoeld in het tweede en vierde lid en toekenning van een persoonsgebonden budget als bedoeld in het derde lid van dit artikel, vindt alleen plaats indien en zodra er ruimte is in de gemeentelijke taakstelling.

Hoofdstuk 3 Uitvoering

Artikel 3  

Het college neemt alle besluiten die op grond van deze verordening moeten worden genomen.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 4 Slotbepalingen

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wsw 2012.

2. Deze verordening treedt  in werking op 19 februari 2013 en werkt terug tot en met 1 september 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 februari 2013,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de vice-voorzitter,

H.A.C.M. Krabben