Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieverordening Achterhoek bespaart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Achterhoek bespaart
CiteertitelSubsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201411-03-2014intrekking

25-02-2014

Gemeenteblad

25-02-2014/15
01-06-201311-03-2014nieuwe regeling

28-05-2013

Gemeenteblad 06-06-2013

28-05-2013/10

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Achterhoek bespaart

De raad van de gemeente Oost Gelre

Gelet op:

• Het besluit van 6 december 2012 (PS2012/202) van het college van Provinciale Staten van de provincie Gelderland;  

• artikel 147 van de Gemeentewet;

• titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

• dat de gemeente Oost Gelre digitaal subsidie heeft aangevraagd bij de Gedeputeerde Staten van Gelderland voor € 150.000,- voor het uitvoeren van deze subsidieverordening

• dat deze beleidsregel valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland; Regels energiebesparing en hernieuwbare energie 2013 van 6 december 2012 met nr. 2012/202

• dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particulieren in de Gemeente Oost Gelre te verbeteren,

• dat de verordening een vervolg is op de subsidie regeling “De Achterhoek Bespaart 2011”.

• dat een onderdeel in het projectplan een subsidieregeling is voor energiemaatregelen voor particuliere woningbezitters is.

Besluit:

De "SUBSIDIEVERORDENING ACHTERHOEK BESPAART 2013- 2014"

vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

a. provincie: Provincie Gelderland;

b. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Gelderland;

c. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Gelderland;

d. Burgemeester en Wethouders: Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre;

e. subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

f. aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

g. bouwbesluit: het vigerende bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu,

h. Rd-waarde: het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag;

i. Eigenaar-bewoner: een zakelijk gerechtigde die op grond van boek 5 artikel 1 Burgerlijk Wetboek eigenaar is van een koopwoning en zelf deze koopwoning bewoont.

 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 400 woningen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 1/3 van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,-- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980.

2. Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

3. Iemand moet eigenaar bewoner zijn van een huis. Een persoon of huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per huishouden kan maximaal €500,- subsidie uitgekeerd worden in het kader van deze regeling.

4. Er moet minimaal 1 maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

5. De woning bevindt zich in de gemeente Oost Gelre.

6. De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming.

7. Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

8. Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

9. De maatregel moet worden uitgevoerd en het uitkeringsformulier moet zijn ingediend in de periode 1 januari 2013 tot en met 1 december 2014 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Het subsidie-uitkeringformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 december 2014 bij de gemeente binnen zijn.

10. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 november 2014. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente en indien het uitkeringsformulier uiterlijk 1 december 2014 bij de gemeente is.

11. Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

12. Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

a. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt,

b. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

13. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal € 1.500,- te bedragen. Indien minder dan €1.500.- kosten worden gemaakt wordt 1/3 van de subsidiabele kosten vergoed.

14. Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters dat geïsoleerd wordt.

15. Kosten gemaakt vóór 1 januari 2013 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen; Dakisolatie  met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door het

aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);

aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is HR++-glas  ter vervanging van bestaand glas

 

Artikel 6 Burenbonus

6 Of meer eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit de gemeente Oost Gelre kunnen tegelijkertijd, door gebruikmaking van het bij het aanvraagformulier beschikbare adressenblad, subsidie aanvragen met Burenbonus. Hierbij bedraagt de totale subsidie maximaal 1/3 van de subsidiabele kosten per woning met een maximum van € 750,- per woning.

Artikel 7 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

1. Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

2. Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

3. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 9 Subsidieplafond van de regeling

1. Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 bedraagt € 200.000,00 tenzij de provincie een ander subsidiebedrag verleent.

  2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

  3. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

 

Artikel 10 Aanvraag- en afhandelingprocedure

1. Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde anvraagformulier.

  2. De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door:

(a. en b.)

a. het onder artikel 10 lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Oost Gelre te sturen, en

b. een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden en wat de isolatiewaarde hiervan is.

(of a. en c.)

c. of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid en de kostenbegroting te worden aangegeven.

  3. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

  4. In het geval het onder artikel 10 lid 3 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Oost Gelre. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

  5. Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

  6. Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

  7. De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

  8. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door het college aangestelde toezichthouder, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

  9. Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

  10. De gemeente kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 12 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: "subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013 - 2014" en treedt in werking op 1 juni 2013.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 28 mei 2013,

De raadsgriffier,

J. vinke

de voorzitter

mr. drs. H.W.M. Heijman