Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Drank- en horecaverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en horecaverordening
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Oost Gelre 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artt. 4, 25a, 25b,25c, 25d, 26 Drank- en horecawet
  2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

Elna / Groenlose Gids 24-12-2013

17-12-2013/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en horecaverordening

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 4 november 2013;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 4, 25a, 25b, 25c, 25d en 26 van de Drank- en Horecawet ;

overwegende dat de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 is gewijzigd en dat het noodzakelijk is om algemene regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging en ter bevordering van alcoholmatiging;

Besluit:

Vast te stellen

de DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OOST GELRE 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet  : de Drank- en Horecawet;

b. vergunning : de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

c. paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert.

2.  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken in de door hen geëxploiteerde inrichting uitsluitend alcoholhoudende drank vanaf 1,5 uur voor aanvang tot uiterlijk 1,5 uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de  desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het paracommerciële rechtspersonen verboden om in hun inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende schenktijden:

- op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen: van 10.00 tot 24.00 uur,

- op andere dagen: van 18.00 tot 24.00 uur.

3. De burgemeester kan een paracommerciële rechtspersoon in bijzondere omstandigheden in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon ontheffing van de voorgeschreven schenktijden in lid 2 van dit artikel verlenen.

Artikel 3 Verbod bijeenkomsten van persoonlijke aard

1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, tenzij deze bijeenkomsten passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

2. Paracommerciële rechtspersonen geven aan anderen geen gelegenheid om in de inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens in de inrichting plaatsvindende bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Artikel 4 Verbod verstrekken alcoholhoudende drank

Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt voor activiteiten die geheel of in belangrijke mate zijn gericht op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Verbod prijsacties horeca

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60 % van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

1.  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

2.  Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening gemeente Oost Gelre 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2013,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

M.N. Kallen-Morren