Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Winkeltijdenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening
CiteertitelWinkeltijdenverordening Oost Gelre 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

17-12-2013

Elna / Groenlose Gids 24-12-2013

17-12-2013/7

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening

De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 4 november 2013;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

overwegende dat de winkeltijdenwet is gewijzigd per 1 juli 2013 en dat het wenselijk is om een nieuwe Winkeltijdenverordening vast te stellen Besluit:

Vast te stellen de

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE OOST GELRE 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

–feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

–werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

–winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor winkels op zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 08:00 uur en 20:00 uur.

Artikel 3 Algemene vrijstelling voor straatverkoop op zon- en feestdagen

Voor het in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen vanaf 12:00 uur indien een evenementenvergunning of standplaatsvergunning is verstrekt.

Artikel 4 Individuele ontheffingen voor zon-, feest- en werkdagen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag en in bijzondere gevallen van zeer tijdelijke aard ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 3 van deze verordening opgenomen tijden.

2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag en in bijzondere gevallen van zeer tijdelijke aard ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op andere dagen dan genoemd in artikel 1 van dit artikel.

3. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 6 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; of

e. de houder dit verzoekt

Artikel 7 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Winkeltijdenverordening gemeente Groenlo 2005 wordt ingetrokken.

2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Groenlo 2005 verleende ontheffing of vrijstelling komt bij de inwerkingtreding van deze verordening te vervallen.

3. Bepalingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet die op 30 juni 2013 golden blijven van kracht na inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Oost Gelre 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2013,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

M.N. Kallen-Morren