Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oost Gelre
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201514-11-2017Onbekend

16-12-2014

www.officiëlebekendmakingen.nl

16-12-2014/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oost Gelre

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

 

De raad van de gemeente Oost Gelre;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 4, 7a, vierde lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid, [ en 15,] van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

gezien de circulaire van 27 juni 2014;

besluit vast te stellen de ‘verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden’.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

 • -

  commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk II Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden

Van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, wordt 20% uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen.

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1.

  Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die op grond van ‘verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden’ als commissielid een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld inartikel 96, tweede lid van de Gemeentewet ontvangt.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid ontvangen de leden van de bezwaarschiftencommissie gezien hun deskundigheid een vergoeding. De voorzitter ontvangt € 300,- per vergadering en de leden ontvangen € 200,- per vergadering.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid ontvangen de leden van de monumentencommissie gezien hun deskundigheid een vergoeding van € 83,- per vergadering.

 • 6.

  Als er voor andere commissies een vergoeding moet worden vastgesteld, wordt de vergoeding bedoeld in artikel 96, tweede lid van de Gemeentewet aangehouden (standaardbedrag).

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

 • 1.

  Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 3.

  De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 5.

  De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

 • 1.

  De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2.

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6 Scholing

 • 1.

  Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 5.

  Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 6.

  In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen (presidium).

Artikel 7 Computer en internetverbinding (N.v.t.)

 

Artikel 8 Communicatiemiddelen

 • 1.

  Er wordt een mobile device ter beschikking gesteld in combinatie met een data abonnement voor het gebruik van Notubox (i.v.m. digitalisering vergaderstukken).

 • 2.

  Het college stelt een bruikleenovereenkomst vast.

 • 3.

  Het raads- of commissielid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 10 Voorziening voor raadsleden met een functionele beperking

 • 1.

  De raad kan aan een lid van de raad, met een naar het oordeel van het presidium structurele functionele beperking, op aanvraag, aan het raadswerk gerelateerde voorzieningen toekennen.

 • 2.

  Onder voorzieningen als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend verstaan:

  • a.

   Vervoersvoorzieningen die er toe strekken dat het raadslid, bedoeld in het eerste lid, raads- en commissie- en fractievergaderingen kan bijwonen;

  • b.

   Intermediaire activiteiten ten behoeve van een raadslid van een visuele, auditieve of motorische handicap;

  • c.

   Noodzakelijke persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van het raadswerk, indien die ondersteuning een compensatie vormt voor zijn beperkingen.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op voorzieningen die op grond van wettelijke regelingen kunnen worden toegekend.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 11 Reiskosten woon-werkverkeer (N.v.t.)

 

Artikel 12 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders met uitzondering van km binnen de gemeentegrens.

 • 2.

  De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 13 Dienstauto

(N.v.t.)

Artikel 14 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 15 Scholing

-Het college kan voor de duur van de collegeperiode een scholingsplan maken.

Artikel 16 Computer en internetverbinding

(N.v.t.)

Artikel 17 Communicatiemiddelen

 • 1.

  Er wordt een telefoon en een mobile device ter beschikking gesteld in combinatie met een data abonnement voor het gebruik van Notubox (i.v.m. digitalisering vergaderstukken).

 • 2.

  Het college stelt een bruikleenovereenkomst vast.

 • 3.

  Het raads- of commissielid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 18 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders, en

 • b.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 19 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 20 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 21 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1.

  Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeven van het vergoeden van kosten zorgen voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2.

  Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3.

  Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • 4.

  Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 22 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1.

  De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het formulier wordt binnen drie maanden na de betaling cq de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Artikel 23 Gebruik creditcard

(N.v.t.)

Hoofdstuk V Overgangsbepalingen

Artikel 24 Brutering vergoedingen

Als de gemeente toepassing geeft aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964 zijn de artikelen 8 en 16 niet van toepassing en worden artikel 16 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 29b van het Rechtspositiebesluit wethouders toegepast.

Hoofdstuk VI Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 25 Intrekking oude regeling

De regeling ‘voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2006’ wordt ingetrokken.

Artikel 26 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 27 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 7 oktober 2014,

De secretaris,

Mr J.J. Dijkman

Voorzitter,

Mr. A.H. Bronsvoort

en vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014,

raadsgriffier,

J. Vinke

voorzitter,

A.H. Bronsvoort