Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201601-01-201601-01-2019nieuwe regeling

01-03-2016

www.officielebekendmakingen.nl

01-03-2016/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek

De raad van de gemeente Oost Gelre;

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 26 januari 2016;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Overwegende dat in het kader van het samengaan van de cliëntenraden van de SDOA gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre een nieuwe gezamenlijke cliëntenparticipatieverordening gewenst is;

Overwegende dat de oude cliëntenparticipatieverordening voor Oost Gelre niet meer nodig is.

BESLUIT:

 

 • 1.

  Vast te stellen de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek 2016.

 • 2.

  De oude verordening cliëntenparticipatie Oost Gelre in te trekken.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Werkingsgebied

Deze verordening geldt in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

 

Artikel 2. Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de colleges van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, waarbij de colleges dezelfde leden benoemen, schorsen en ontslaan.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste uit elf personen.

 • 4.

  De cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar.

 • 5.

  De cliëntenraad komt ten minste viermaal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 6.

  De zittingsperiode van de leden van de cliëntenraad bedraagt 4 jaar; na deze periode kunnen zij worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 7.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien een lid verzoekt om beslotenheid, beraadslaagt de cliëntenraad achter gesloten deuren over dit verzoek. Het verzoek wordt slechts ingewilligd als een zwaarwegend of persoonlijk belang in het geding is. Dan kan in beslotenheid een besluit worden genomen.

   

Artikel 3. Ambtelijk secretaris

Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) stelt een ambtenaar van de SDOA aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van het college, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 4. Taken van het college

 • 1.

  Het college vraagt over beleidsvoornemens van het college en de gemeenteraad via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen of voornemens is advies uit te brengen aan de gemeenteraad over het te nemen besluit.

   

Artikel 5. Ondersteuning cliëntenraad

Het college en het dagelijks bestuur van de SDOA zorgen voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

a) stellen zij een vergaderruimte ter beschikking;

b) zorgen zij ervoor, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

c) stellen zij ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

d) zorgen zij ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

e) verstrekken zij de informatie, bedoeld onder d, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

f) indien van toepassing, zien zij erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

 

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid, en ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde of voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde beleid, wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college voornemens is het beleid vast te stellen of een advies inzake dit beleid uit te brengen aan de gemeenteraad, uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 3.

  Ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde beleid kan te allen tijde worden uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 5.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de ambtelijk secretaris.

   

Artikel 7. Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

a) stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

b) stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

c) verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

d) ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en

e) maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

 

Artikel 8. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Hiertoe dient in januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget geldt, door de cliëntenraad een onderbouwde begroting te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de SDOA.

 • 2.

  Ten laste van het budget kunnen, ter beoordeling van het dagelijks bestuur van de SDOA, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan de colleges en het dagelijks bestuur van de SDOA verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

   

Artikel 9. Vergoeding aan de leden

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen per deelname aan openbare vergaderingen van de cliëntenraad € 50,-.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen daarnaast per deelname aan door de cliëntenraad ingestelde werkgroepen en commissies een vergoeding van € 50,-.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen voor reizen die worden gemaakt ten behoeve van deelname aan de in lid 1 en lid 2 beschreven bijeenkomsten, een vergoeding van € 0,19 per gereden kilometer.

   

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek 2016.

   

Artikel 11. Intrekking oude verordeningen

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk trekken, ieder voor zover bevoegd, de volgende thans geldende verordeningen voor cliëntenparticipatie Participatiewet in:

 • 1.

  Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berkelland 2015

 • 2.

  Verordening cliëntenparticipatie gemeente Oost Gelre

 • 3.

  Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Winterswijk 2015

   

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Oost Gelre d.d. 1 maart 2016

De raad van de gemeente Oost Gelre,

raadsgriffier,

J. Vinke

voorzitter,

A.H. Bronsvoort

Toelichting

Algemeen

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

 • -

  die algemene bijstand ontvangen;

 • -

  als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar

arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid, onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36,

derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in

dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en

ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d

van de Participatiewet is verleend;

 • -

  personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

 • -

  personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

 • -

  personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

-personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

-personen zonder uitkering, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het

college aangeboden voorziening.

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hier behandeld.

 

Artikel 1. Werkingsgebied

Dit artikel geeft duidelijk aan dat deze verordening geldt in alle gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek en dat met deze verordening een regionale cliëntenraad wordt vormgegeven.

 

Artikel 2. Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

Eerste lid

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid, ligt het voor de hand een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de cliëntenraad geschiedt door de colleges. Gezien het werkingsgebied van de verordening, dienen de colleges dezelfde personen te benoemen, schorsen en ontslaan.

Tweede lid

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169). Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid, ligt het voor de hand een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties.

Vierde lid

Omdat in 2015 de cliëntenraden van de gemeenten Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk zijn samengevoegd, dient een onafhankelijke voorzitter te worden benoemd. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar.

Zesde lid

Om te voorkomen dat de leden levenslang deel uitmaken van de cliëntenraad is er een maximum periode gesteld van in totaal 3 termijnen, dus maximaal 12 jaar.

Zevende lid

De vergaderingen zijn in principe altijd openbaar. De agenda zal vooraf worden gepubliceerd in de gemeenteberichten aan de inwoners en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

 

Artikel 3. Ambtelijk secretaris

Op grond van artikel 47, onderdeel b, van de Participatiewet moet worden voorzien in ondersteuning om de cliëntenraad zijn rol effectief te kunnen laten vervullen. Om hierin te kunnen voorzien, wordt een ambtelijk secretaris aan de cliëntenraad toegevoegd. Deze kan de communicatie tussen college en gemeenteraad enerzijds en de cliëntenraad anderzijds stroomlijnen.

 

Artikel 4. Taken van het college

Het college zal over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de ambtelijk secretaris advies vragen aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als de adviesaanvraag uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen of een advies uit te brengen aan de gemeenteraad wordt toegezonden aan de cliëntenraad, dan kan het advies van de cliëntenraad van wezenlijke invloed zijn op het door de gemeenteraad of het college te nemen besluit.

 

Artikel 5. Ondersteuning cliëntenraad

Om zijn taken effectief te kunnen vervullen is het van belang dat de cliëntenraad wordt gefaciliteerd. Niet alleen vergaderruimte is van belang, maar ook de toegang tot kantoormiddelen. Het college en het dagelijks bestuur van de SDOA zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad.

 

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad is bevoegd gevraagd advies te geven over voorgenomen beleid en ongevraagd advies te geven over voorgenomen en gevoerd beleid. Zowel gevraagd als ongevraagd advies over het voorgenomen beleid wordt niet later dan 10 werkdagen voordat het college voornemens is het beleid vast te stellen of een advies over dit beleid aan de gemeenteraad op te stellen, uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling. Ongevraagd advies over gevoerd beleid is niet gebonden aan een termijn, omdat de cliëntenraad te allen tijde dergelijk advies dient te kunnen uitbrengen.

Dit artikel regelt tevens uitdrukkelijk dat de cliëntenraad geen bevoegdheid heeft in individuele- en uitvoeringsvraagstukken.

Ieder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit moet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering gebeuren. De agendapunten moeten worden gezonden aan de ambtelijk secretaris.

 

Artikel 7. Taken van de ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris vormt de ambtelijke schakel tussen de gemeenteraad en het college en de cliëntenraad. Hij zal erop moeten toezien dat alle partijen informatie tijdig ontvangen of verstrekken, zodat alle partijen hun taak effectief kunnen vervullen. Doordat de ambtelijk secretaris (mede) is belast met de agendering en verslaglegging kan hij ervoor waken dat alle partijen naar evenredigheid aan bod komen. De ambtelijk secretaris verzendt de uitnodigingen aan de leden uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt.

 

Artikel 8. Budget cliëntenraad

Het budget is ter vrije besteding van de cliëntenraad. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten (tweede lid). Deze kosten moeten worden opgenomen in een onderbouwde begroting die in januari in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget geldt, wordt ingediend bij het dagelijks bestuur van de SDOA. Op deze manier kan het dagelijks bestuur van de SDOA de kosten beoordelen voordat ze worden gemaakt. Voor kosten die niet vallen onder de goedgekeurde begroting moet, voordat ze worden gemaakt, goedkeuring worden gevraagd aan het dagelijks bestuur van de SDOA.

De cliëntenraad moet daarnaast jaarlijks achteraf verantwoording afleggen over de besteding van de middelen, zoals vastgelegd in het derde lid.

 

Artikel 9. Vergoeding aan de leden

Aan de leden van de cliëntenraad wordt een onkostenvergoeding toegekend. Dit is een bedrag per vergadering of bijeenkomst waaraan is deelgenomen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een reiskostenvergoeding.

 

Artikel 11. Intrekking oude verordeningen

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk trekken (ieder voor hun eigen gemeente) de thans vastgestelde en geldende verordeningen voor cliëntenparticipatie Participatiewet in.