Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Legesverordening 2017 Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2017 Oost Gelre
CiteertitelLegesverordening 2017 Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201731-12-2017Onbekend

20-12-2016

Onbekend

22-12-2016/14

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesvero3rdening 2017 Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 15 november 2016

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • c.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Verenigingen en particulieren wordt de mogelijkheid geboden om vrijstelling van leges aan te vragen bij evenementen gericht op plaatselijke goede doelen. Hiermee wordt voorkomen dat dergelijke lokale evenementen geen doorgang vinden vanwege de hoge opstartkosten. Hierbij mag de opbrengst niet ten goede komen aan de organiserende verenigingen en particulieren.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2016 van 22 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2016

De raad van de gemeente Oost Gelre,

De raadsgriffier,

J.Vinke

De voorzitter,

A.Bronsvoort

Bijlage TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2017

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de trouwzaal in het stadhuis in Groenlo of het gemeentehuis in Lichtenvoorde op:

 

 

1.1.1.1

dinsdag om 13.15 uur of 13.30 uur in het gemeentehuis te Lichtenvoorde

0,00

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur, met uitzondering van de in artikel 1.1.1.1 genoemde tijdstippen

399,00

1.1.1.3

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.1.2 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.1.2 verhoogd met

50,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een reeds aangewezen locatie (buiten het stadhuis in Groenlo of het gemeentehuis in Lichtenvoorde) binnen de gemeente op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur

299,00

1.1.2.2

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.2.1 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.2.1 verhoogd met

50,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een nieuw aan te wijzen locatie binnen de gemeente naar keuze van het bruidspaar op:

 

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur t/m 16.00 uur

349,00

1.1.3.2

op andere tijdstippen dan de tijden genoemd in artikel 1.1.3.1 in overleg en op basis van beschikbaarheid worden de kosten genoemd in artikel 1.1.3.1 verhoogd met

50,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de benoeming voor één dag van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het sluiten van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap

75,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje, standaard

30,00

1.1.5.2

een duplicaat familie-, trouw- of partnerschapsboekje

30,00

1.1.6

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in aanwezigheid van één of meer getuigen, zijnde gemeente-ambtenaren die aan hun normale werkzaamheden worden onttrokken, wordt per getuige een bedrag geheven van

30,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Paspoortwet:

 

 

1.2.1.1

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.2.1.2

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet:

 

 

1.2.2.1

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.2.2.2

ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.2.3

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.2.2 genoemde handelingen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met het maximale bedrag voor spoedlevering zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

 

 

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument of het ongeldig maken van een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.2..2

2,50

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

33,00

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag conform de ministeriële regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

 

 

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een Eigen Verklaring rijbewijs (keuringspapieren, medisch vragenformulier voor rijbewijs)

39,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,50

1.4.3

In afwijking van het voorgaande bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

22,65

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

00,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

16,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,50

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

 

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

 

met een maximum per bericht van

4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,50

1.6.1.2.

bij verstrekking anders dan op papier (bijv. diskette of elektronisch)

4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking (bijv. vanuit microfilm)

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

vervallen

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart, bouwtekeningen of verkavelingstekeningen, voor ieder daaraan door de gemeente besteed kwartier:

16,25

1.8.2

Het tarief bedraagt voor de op basis van artikel 1.8.1 verstrekte stukken:

 

 

1.8.2.1

In zwart – wit:

 

 

1.8.2.1.1

in formaat A4 per bladzijde

0,70

1.8.2.1.2

In formaat A3 per bladzijde

1,20

1.8.2.1.3

in formaat A2 per bladzijde

5,70

1.8.2.1.4

in formaat A1 per bladzijde

7,30

1.8.2.1.5

in formaat A0 per bladzijde

8,50

1.8.2.2

In kleur:

 

 

1.8.2.2.1

per fotokopie op A4 formaat

2,10

1.8.2.2.2

per fotokopie op A3 formaat

4,10

1.8.2.2.3

per fotokopie op A2 formaat

17,90

1.8.2.2.4

per fotokopie op A1 formaat

22,30

1.8.2.2.5

per fotokopie op A0 formaat

26,90

1.8.2.2.6.

per digitale aanlevering van een bestand

90,00

1.8.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie via Kadaster online worden de tarieven van het Kadaster gehanteerd. Deze kosten worden eerst aan de aanvrager meegedeeld voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Deze kosten worden tevens vermeerderd met de kosten genoemd onder 1.8.1.

 

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen:

16,25

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van informatie of kaarten uit het GIS-systeem voor ieder daaraan door de afdeling GEO-informatie besteed kwartier

16,25

1.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke registratie op basis van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen voor ieder daaraan besteed kwartier

16,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt het maximale tarief in rekening gebracht zoals dat op basis van de Wet justitiële gegevens bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld.

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

7,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,50

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier

15,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een zwart/wit afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina op:

 

 

1.10.2.1

A4 formaat

0,70

1.10.2.2

A3 formaat

1,20

1.10.2.3

A2 formaat

5,70

1.10.2.4

A1 formaat

7,30

1.10.2.5

A0 formaat

8,50

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaliseren en verkrijgen van een schriftelijk document uit het gemeentearchief per gedigitaliseerde pagina van:

 

 

1.10.3.1

A4 formaat

0,65

1.10.3.2

A3 formaat

1,10

1.10.3.3

A2 formaat

5,20

1.10.3.4

A1 formaat

6.50

1.10.3.5

A0 formaat

7,50

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen een reeds gedigitaliseerd bestand per bestand

0,20

Hoofdstuk 11 Markten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het innemen van een vaste standplaats als bedoeld in artikel 1 van “De marktverordening 2005” per vierkante meter per jaar

14,50

1.11.2

Het in 1.11.1 genoemde tarief wordt verhoogd met een bedrag voor het stroomverbruik

 

 

1.11.2.1

voor een krachtstroom verbruiker (400 V)

250,00

1.11.2.2

voor een normaalstroom verbruiker (230 V)

125,00

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 5 van “De marktverordening 2005” (vaste standplaats op de wekelijkse warenmarkt)

25,00

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats (dagplaats) op de wekelijkse warenmarkt of op een ander door het college van burgemeester en wethouders ingestelde markt per vierkante meter per dag

1,25

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.12.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 122,80

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

 

1.13.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.13.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

 

Voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.13.1.3

Voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.13.1.4

Voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor:

 

 

 

onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

61,40

Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip, en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor het leggen van kabels en/of leidingen.

280,25

1.14.2

Het in 1.14.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

1.14.2.1

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

280,25

1.14.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.14.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

1.15.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

122,80

1.15.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 indien alleen het kenteken gewijzigd dient te worden

30,70

1.15.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

75,00

1.15.1.4

een Gehandicaptenparkeerplaats voor een motorvoertuig op kenteken op grond van het verkeersbesluit (excl. uitvoeringskosten)

50,00

1.15.1.5

een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

90,00

Hoofdstuk 16 Leegstandwet

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.16

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

65,90

Hoofdstuk 17 Diversen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.17.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,35

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,30

1.17.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

17,25

1.17.1.4

stukken of uittreksels welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per kwartier

17,25

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inzameling geld of goederen)

00,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen of wijzigen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering

180,00

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening voor spandoeken of versieringen op, aan of boven de openbare weg, die van tijdelijke aard zijn

61,40

1.17.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vaarvergunning)

61,40

1.17.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing verbranden snoeihout)

15,35

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben

dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Principebesluit

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

voor een principebesluit over een voorgenomen aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (projectafwijking):

400,00

2.2.2

voor een principebesluit over een voorgenomen aanvraag voor bestemmingswijziging als bedoeld in hoofdstuk 6.

400,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Indien de bouwkosten naar de mening van de behandelend ambtenaar te laag zijn aangegeven, kunnen de leges worden berekend over de ambtelijk vastgestelde bouwkosten.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarbij de plannen voorgelegd moeten worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandsbeleid) bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

2,37 %

van die bouwkosten met een minimum van

185,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

 

1,84 %

van die bouwkosten met een minimum van

4.740,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

 

1,82 %

van die bouwkosten met een minimum van

9.200,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

 

1,75 %

 

van die bouwkosten met een minimum van

18.200,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

1,71 %

van die bouwkosten met een minimum van

35.000,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

1,67 %

van die bouwkosten met een minimum van

85.500,00

2.3.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarbij de plannen niet aan de commissie ruimtelijke kwaliteit voorgelegd hoeven te worden (welstandsvrij gebied) bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

 

2,18 %

van die bouwkosten met een minimum van

138,00

2.3.1.2.2

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

 

1,65 %

van die bouwkosten met een minimum van

4.360,00

2.3.1.2.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

 

1,64 %

van die bouwkosten met een minimum van

8.250,00

2.3.1.2.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

 

1,63 %

 

van die bouwkosten met een minimum van

16.400,00

2.3.1.2.5

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

1,62 %

van die bouwkosten met een minimum van

32.600,00

2.3.1.2.6

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

1,61 %

van die bouwkosten met een minimum van

81.000,00

 

Statiegeldregeling

 

 

2.3.1.3

De bedragen van de artikelen 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.6 en 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.6 worden verhoogd met € 100,00.

Als minimaal 2 dagen voor de aanvang van de bouwactiviteiten meldingskaartje 1 door de gemeente is ontvangen, wordt € 50,00 terugbetaald. Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de bouwactiviteiten meldingskaartje 2 door de gemeente is ontvangen, wordt de resterende

€ 50,00 terugbetaald.

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan de bouw zonder vergunning is aangevangen of voltooid verhoogd met 50% van het overeenkomstige onderdeel 2.3.1.1.1. t/m 2.3.1.1.6 of 2.3.1.2.1 t/m 2.3.1.2.6 berekende bedrag.

 

 

2.3.2

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden (aanlegactiviteiten)

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

200,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

132,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

152,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) met ruimtelijke onderbouwing:

283,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien de activiteit:

 

 

2.3.3.4.1

de bouw van één woning, al dan niet met bijhorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

 

 

 

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt:

4.780,00

2.3.3.4.2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

 

 

 

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt:

6.865,00

2.3.3.4.3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

 

 

 

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt:

8.945,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad dient te worden afgegeven, worden de in 2.3.3.4 genoemde bedragen verhoogd met:

1.460,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

283,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

200,00

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

300,00

2.3.3.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

300,00

2.3.3.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

300,00

2.3.4.

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

172,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

202,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) met ruimtelijke onderbouwing:

354,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien de activiteit:

 

 

2.3.4.4.1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een gebouw of een perceel met een oppervlakte van maximaal 1000 m² betreft:

3.605,00

2.3.4.4.2

-de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

-de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt of

-uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² en maximaal 2.000 m² betreft:

4.780,00

2.3.4.4.3

-de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

-de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt of

-uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

6.865,00

2.3.4.4.4

-de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt of

-de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt of

-uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

8.945,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (projectafwijking): indien een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad dient te worden afgegeven, worden de in 2.3.4.4 genoemde bedragen verhoogd met:

1.460,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

354,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

200,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van de provinciale regelgeving):

300,00

2.3.4.9

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

300,00

2.3.4.10

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

300,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

395,00

2.3.5.2

Het bedrag genoemd onder 2.2.4.1 wordt nadat het brandveiligheidsonderzoek is gehouden vermeerderd met een oppervlaktetoeslag per m² van:

0,53

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Oost Gelre aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

150,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

150,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Oost Gelre aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 18 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

150,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo

124,00

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

65,95

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

62,20

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10A van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

245,60

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

245,60

2.3.11

Andere activiteiten

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder

269,20

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.13

Advies

 

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag aan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf en vermindering

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

80%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning

 

60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 120,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.4.6

Vermindering

 

 

2.4.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag voor een principeverzoek als bedoeld in 2.2, worden de ter zake van dat principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.6.2

Indien de aanvraag om een bestemmingswijziging is voorafgegaan door een aanvraag voor een principeverzoek als bedoeld in 2.2, worden de ter zake van dat principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de bestemmingswijziging bedoeld in hoofdstuk 6.

 

 

2.4.7

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een projectafwijking of bestemmingsplan

 

 

2.4.7.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.5 of 2.3.4.4 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.7.2

Als de gemeente een bestemmingswijziging als bedoeld in onderdeel 2.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.8

Teruggaaf wegens gewijzigde bouwkosten

Indien door middel van rekeningen kan worden aangetoond, dat de bouwkosten toch lager zijn dan in eerste instantie is berekend, kunnen op verzoek de teveel in rekening gebrachte leges worden verrekend.

 

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

180,00

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.6.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in

 

 

2.6.1

artikel 3.1 (bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt indien het verzoek

 

 

2.6.1.1

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 2.000 m² betreft:

7.530,00

2.6.1.2

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt, of

 

 

 

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

9.585,00

2.6.1.3

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt, of

 

 

 

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

12.505,00

2.6.2

artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (wijziging en uitwerking) bedraagt indien het verzoek

 

 

2.6.2.1

uitsluitend de wijziging van het gebruik van gronden van agrarisch naar natuur betreft:

2.735,00

2.6.2.2

de bouw van één woning, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van maximaal 200 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van maximaal 2.000 m² betreft:

5.970,00

2.6.2.3

de bouw van minimaal twee en maximaal vier woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 200 m² en maximaal 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m² en maximaal 10.000 m² betreft:

8.055,00

2.6.2.4

de bouw van vijf of meer woningen, al dan niet met bijbehorende bouwwerken, mogelijk maakt, of

de bouw van overige gebouwen met een oppervlakte van meer dan 800 m² mogelijk maakt, of

uitsluitend de wijziging van het gebruik van een perceel met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² betreft:

10.550,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk

Omschrijving

 

Tarief

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

61,40

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

429,80

3.1.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1 geldt voor inrichtingen in de zin van artikel 4 van de Drank- en Horecawet het volgende tarief.

Dit tarief geldt ook als sprake is van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet.

150,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3 en/of artikel 30 van de Drank- en Horecawet in de vorm van een verandering van leidinggevenden

81,55

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3 en/of artikel 30 van de Drank- en Horecawet in de vorm van een verandering van de inrichting

350,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

122,80

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Drank- en Horecaverordening of op grond van artikel 4 lid 4 van de Drank- en Horecacawet

30,70

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

429,80

3.1.8

Indien naar aanleiding van een aanvraag voor een vergunning een advies aan het bureau BIBOB wordt gevraagd, wordt hiervoor geen leges in rekening gebracht

0,00

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing sluitingstijden voor horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

122,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), eventueel in combinatie met een ontheffing Zondagswet en een ontheffing van de Winkeltijdenwet, voor evenementen met een verwacht aantal bezoekers en deelnemers (piekbelasting):

 

 

3.2.1.1

van 1.000 of minder

65,00

3.2.1.2

van meer dan 1.000 en maximaal 2.500

200,00

3.2.1.3

van meer dan 2.500 en maximaal 5.000

250,00

3.2.1.4

van meer dan 5.000 en maximaal 10.000

300,00

3.2.1.5

van meer van 10.000 en maximaal 40.000

340,00

3.2.1.6

van meer dan 40.000

1380,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een meerjarige vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), eventueel in combinatie met een ontheffing Zondagswet en een ontheffing van de Winkeltijdenwet, voor evenementen met een verwacht aantal bezoekers en deelnemers (piekbelasting):

 

 

3.2.2.1

van 1.000 of minder

130,00

3.2.2.2

van meer dan 1.000 en maximaal 2.500

400,00

3.2.2.3

van meer dan 2.500 en maximaal 5.000

500,00

3.2.2.4

van meer dan 5.000 en maximaal 10.000

600,00

3.2.2.5

van meer van 10.000 en maximaal 40.000

680,00

3.2.2.6

van meer dan 40.000

2760,00

3.2.3

Het in 3.2.1 tot met 3.2.2.6 genoemde bedrag wordt vermeerderd met één van de hiernavolgende bedragen als op verzoek gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke stroomkast bij een evenement

 

 

3.2.3.1

per dag

75,00

3.2.3.2

waarvoor alleen stroom wordt verbruikt ten behoeve van een omroepinstallatie en/of toiletvoorzieningen en/of EHBOvoorzieningen en/of speelattributen en/of verlichting, per dag

10,00

3.2.4

De tarieven genoemd onder 3.2.1 tot en met 3.2.2.6 worden, indien sprake is van een te laat of incompleet ingediende aanvraag, verhoogd met

100,00

3.2.5

Het tarief voor het plaatsen van afzethekken op gemeentelijke wegen ten behoeve van een evenement bedraagt

200,00

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning)

245,60

3.2.7

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning) voor de verkoop van oliebollen en appelflappen op de openbare weg in de periode van 16 december tot en met 1 januari

30,70

3.2.8

Het in 3.2.6 en 3.2.7 genoemde tarief wordt verhoogd met een bedrag voor het stroomverbruik

 

3.2.8.1

voor een krachtstroomverbruiker (400 V) voor 1 dagdeel per week op jaarbasis

450,00

3.2.8.2

voor een normaalstroomverbruiker (230 V) voor 1 dagdeel per week op jaarbasis

225,00

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18 lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening (kampeerontheffing)

61,40

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing geluid)

30,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor:

 

3.3.1

een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf

900,00

3.3.2

een wijziging van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf

450,00

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening voor evenementen:

61,40

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

61,40

Behoort bij besluit van de raad

d.d. 20 december 2016

de griffier,

J.Vinke