Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre
CiteertitelVerordening stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2016Onbekend

22-11-2016

www.officielebekendmakingen.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 18 oktober 2016;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

het volgende vast te stellen:

Verordening stimuleringslening non-profit organisaties Oost Gelre

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 • b.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre

 • c.

  Aanvraag: een verzoek aan het college om toekenning van een Stimuleringslening;

 • d.

  Aanvrager: een privaatrechtelijke rechtspersoon (niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die in hoofdzaak gericht is op activiteiten van sportieve, educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, hierna te noemen non-profitorganisatie, die een aanvraag doet in de zin van deze verordening.

 • e.

  Eigenaar: degene die het eigendomsrecht heeft in de zin van Burgerlijk Wetboek

 • f.

  Gebruiker: degene die het gebruiksrecht heeft

 • g.

  Toekenning: een positieve beoordeling van het college op een aanvraag in de zin van deze verordening;

 • h.

  Gebouw: elk bestaand bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • i.

  Leningverstrekking: verstrekking van de Stimuleringslening door SVn na een positieve vermogenstoets door het SVn;

 • j.

  Stimuleringslening: een gemeentelijke lening die door de SVn wordt verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan het gebouw waarvan de aanvrager eigenaar of gebruiker is.

 • k.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 7.

 • l.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 7 en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

 • m.

  De-minimis steun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352), met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen

 • n.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oost Gelre en SVn.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing:

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op een bestaand gebouw in de gemeente Oost Gelre, dat geheel of nagenoeg geheel in gebruik is door de aanvrager.

 • 2.

  In afwijking van lid 1: indien een sportvereniging een aanvraag indient is de verordening ook van toepassing op het sportterrein gelegen in de gemeente Oost Gelre, dat geheel of nagenoeg geheel in gebruik is door de aanvrager.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door non-profitorganisaties in de vorm van:

  • a.

   vereniging;

  • b.

   stichting;

  • c.

   energiecoöperatie: coöperatie zoals bedoeld in artikel 53 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging, die werkzaam is op het gebied van energiebesparing ten behoeve van inwoners van de gemeente Oost Gelre.

 • 2.

  De aanvrager staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Budget

De raad stelt voor een budget van € 100.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van het SVn voor het toekennen van Stimuleringsleningen voor non-profit organisaties.

Artikel 6 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college van de gemeente Oost Gelre is bevoegd om, onverminderd het bepaalde in artikel 10, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen.

 • 2.

  Het college kan aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 7 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • A.

  Verlichting

  • 1.

   Sportveldverlichting bestaande uit LED armaturen

  • 2.

   Binnen- en buitenverlichting, niet zijnde reclame of sportverlichting, bestaande uit:

   • a.

    T5-armaturen voorzien van een optiek

   • b.

    LED armaturen

 • B.

  Ventilatie en ruimteverwarming

  • 3.

   Lage-temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (T-aanvoer) maximaal 55°C bedraagt;

  • 4.

   Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast.

  • 5.

   Warmtepompsysteem (WKO, warmtepompboiler, lucht/water warmtepomp)

  • 6.

   Warmte-krachtkoppeling (WKK)

  • 7.

   Pelletkachel;

  • 8.

   Pelletketel;

  • C.

   Tapwater

   • 9.

    Installatie om warmte uit douchewater terug te winnen uit douchewater

   • 10.

    Hotfill set voor (af)wasmachine

   • 11.

    I.c.m. maatregel 13: Direct gasgestookte condenserende boiler, gemeten conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.

   • 12.

    I.c.m. maatregel 13: Direct gasgestookt condenserend warmwater doorstroomtoestel ,

    gemeten conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.

   • 13.

    Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat;

  • D.

   Bouwkundig

   • 14.

    Vloerisolatie/bodemisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W

   • 15.

    Gevelisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5m2K/W

   • 16.

    Spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W

   • 17.

    Dakisolatie met een isolatiewaarde Rd van ten minste 2,5 m2.K/W

   • 18.

    HR ++ glas met warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) kleiner dan 1,3 W/m²K.

   • 19.

    Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing (nummer 18). Het leenbedrag voor deze maatregelen mag maximaal 50% van de totale investering voor de ramen, buitendeuren en kozijnen bedragen. Indien het kozijn van hout is, dan moet deze voorzien zijn van FSC keurmerk.

   • 20.

    Vegetatiedak.

   • 21.

    Witte dakbedekking

  • E.

   Duurzame energieopwekking

   • 22.

    Kleine windturbine, die geschikt is voor de stedelijke omgeving en de daarbij behorende spanningsomvormer;

   • 23.

    Zonnepanelen of zonnefolie met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer;

   • 24.

    Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming of – koeling met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

  • F.

   Overig

   • 25.

    Energie Prestatie Advies (Maatwerkadvies) uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

   • 26.

    Energiemonitoringsysteem, dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van het gebouw.

   • 27.

    Infrarood warmtepanelen ten behoeve van ruimteverwarming al dan niet gecombineerd met zonnepanelen (pv) of mini wind turbine.

   • 28.

    Accusysteem voor de opslag van energie in het gebouw gekoppeld aan zonnepanelen ofkleine windmolen

     

    Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/ofinkorten en maakt deze na vaststelling bekend.

Artikel 8 De aanvraag Stimuleringslening

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  De werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van definitief geselecteerde offertes);

 • c.

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

Indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

 • d.

  Als een vereniging de aanvrager is: een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen m.b.t. de duurzaamheidsmaatregelen en het besluit is genomen gebruik te maken van de Stimuleringslening Oost Gelre. Dit verslag mag bij het moment van aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden;

 • e.

  Een document waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen;

 • f.

  Een akkoordverklaring van de eigenaar van het gebouw;

 • g.

  De-minimisverklaring.

Artikel 9 Afhandelen aanvraag Stimuleringslening

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 2 weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing

noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet Bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een besluit.

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden (de termijn genoemd in lid 5) een aanvraag eenmalig verdagen met 4 weken.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag Stimuleringslening

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  Het door de raad vastgestelde budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  De voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 7 van deze verordening.

 • 3.

  De kosten van de uit te voeren maatregelen minder dan € 2.500, - of meer dan € 20.000,- bedragen.

 • 4.

  De maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat het

toekenningsbesluit is genomen.

 • 5.

  De aanvrager eerder gebruik heeft gemaakt van deze Stimuleringslening.

 • 6.

  De aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden van de de-minimis steun.

 • 7.

  Naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan.

Artikel 11 Toekenning Stimuleringslening

 • 1.

  Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

  • a.

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  • b.

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van het gebouw van aanvrager

 • 2.

  De toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van het SVn.

 • 3.

  De toekenning wordt verzonden aan de aanvrager en aan de SVn.

 • 4.

  Indien de positieve krediettoets door het SVn is uitgevoerd en negatief is bevonden vervalt het

toekenningsbesluit van rechtswege.

Artikel 12 Leningverstrekking Stimuleringslening

 • 1.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Stimuleringslening.

 • 2.

  De lening wordt pas verstrekt, nadat de vermogenstoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden, de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een notariële akte (zoals bedoeld in artikel 14, lid10 door aanvrager is ondertekend.

 • 3.

  Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden. De facturen moeten worden goedgekeurd door het college of door een bevoegd ambtenaar.

Artikel 13 Intrekken toekenningsbesluit

 • 1.

  Het college trekt een toekenningsbesluit als bedoeld in artikel 11 geheel of gedeeltelijk in als:

  • a.

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   De Stimuleringslening is verstrekt op grond van onjuiste gegevens.

   • 2.

    In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 14 Overige voorwaarden Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 20.000,-. (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Stimuleringslening.

 • 3.

  De looptijd van een Stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar en is een hypothecaire lening.

 • 4.

  De rente is het actuele rentetarief van SVn “rente algemeen”, met een minimum van 2%.

 • 5.

  Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de Stimuleringslening vast;

 • 6.

  Na 15 jaar vindt er een renteherziening plaats en hanteert het college voor de laatste 5 jaar de dan geldende 5 jaars rente van de SVn.

 • 7.

  Vervroegde aflossing van de Stimuleringslening met een minimum van € 250 is te allen tijde boetevrij toegestaan;

 • 8.

  Binnen één jaar na het verstrekken van de Stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid.

 • 9.

  De onder 8 genoemde termijn kan door het college worden verlengd.

 • 10.

  De Stimuleringslening wordt tot een leenbedrag van € 20.000 vastgelegd in een onderhandse akte.

 • 11.

  De aanvrager komt slechts één keer in aanmerking voor deze Stimuleringslening.

Artikel 15 Bouwkrediet

Stimuleringsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door

derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen en maakt deze bekend.

Artikel 17 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt een dag na publicatie in werking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Stimuleringslening non-profit organisatiesOost Gelre’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2016.

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de raadsgriffier,

J.Vinke,

de voorzitter.

A.H. Bronsvoort