Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Reglement van orde raadspresidium Oost Gelre 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde raadspresidium Oost Gelre 2007
CiteertitelReglement van orde raadspresidium Oost Gelre 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007Onbekend

14-12-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde raadspresidium Oost Gelre 2007

Reglement van orde raadspresidium Oost Gelre 2007

De raad van de gemeente Oost Gelre,

Gezien het voorstel van de commissie “Inrichting raad- en commissiestelsel” van 13 november 2006:

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

gezien artikel 5, lid 7, van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Oost Gelre 2007;

overwegende dat:

het nodig is, als uitvloeisel van de besluitvorming in de raad van 19 oktober 2006 over de wijze waarop de raad de relatie met de burgers van de gemeente Oost Gelre wenst te versterken, het reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het raadspresidium van de raad aan te passen;

dat het tevens wenselijk is rekening te houden met de aanpassingen in het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en in de verordening op de raadscommissies:

 

B E S L U I T :

vast te stellen:

het reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het raadspresidium Oost Gelre 2007

I. Samenstelling

Artikel 1
 • a.

  Het raadspresidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het raadspresidium aanwezig.

 • b.

  De voorzitter kan voorstellen de secretaris uit te nodigen voor het raadspresidium.

 • c.

  Elke fractie wijst (indien mogelijk) behalve een lid ook een plaatsvervangend lid aan, dat het lid bij zijn afwezigheid in het raadspresidium vervangt.

 • d.

  Elke fractievoorzitter heeft één stem in het raadspresidium.

II. Vergaderingen

Artikel 2

Het raadspresidium vergadert volgens het jaarschema.

 • a.

  De vergaderingen van het raadspresidium zijn besloten.

 • b.

  De agenda en eventuele onderliggende stukken worden voor de vergadering aan alle raadsleden gemaild.

 • c.

  De besluitenlijsten van het raadspresidium zijn openbaar.

 • d.

  De onder c en d genoemde bepalingen zijn niet van toepassing op privacygevoelige zaken en zaken waarbij openbaarheid de belangen van de gemeente kunnen schaden.

 • e.

  Over de toepassing van bovenstaand artikel 2 lid e beslist de voorzitter met inachtneming van de bepalingen van artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur.

III. Taken

Artikel 3
 • a.

  Het raadspresidium stelt de conceptagenda’s voor de commissievergaderingen en raadsvergaderingen vast.

 • b.

  Het raadspresidium heeft een belangrijke regierol in de kleuraanduiding - een en ander conform de door de raad in zijn vergadering van 19 oktober 2006 vastgestelde notitie “Relatie burger bestuur” -van de raadsvoorstellen voor zowel de raads- als de commissievergaderingen. De van een groene of gele kleur voorziene raadsvoorstellen gaan door als bespreekpunten naar de raadsvergadering, terwijl de van een blauwe of rode kleur voorziene raadsvoorstellen in beginsel als afhamerstuk naar de raadsvergadering doorgaan.

 • c.

  Het raadspresidium stelt het jaarschema voor de vergaderingen en de andere algemene activiteiten van raad en commissie vast.

 • d.

  Het raadspresidium evalueert de vergaderingen en de overige algemene activiteiten van raad en commissies in technische zin en geeft aanbevelingen aan een ieder die het aangaat.

Artikel 4
 • a.

  Het raadspresidium begeleidt de werkprocessen van de raad en de commissies en neemt zonodig initiatieven voor verbetering.

 • b.

  Het raadspresidium organiseert voor de raad de hoorzittingen, werkbezoeken, excursies, cursussen en dergelijke.

Artikel 5
 • a.

  Het raadspresidium raamt jaarlijks de directe uitgaven van de raad.

 • b.

  Het raadspresidium voert de regie inzake de nakoming van toezeggingen aan de raad en de commissies.

Artikel 6
 • a.

  Het raadspresidium is verantwoordelijk voor de aansturing van en het uitoefenen van toezicht op de griffier. De dagelijkse aansturing is de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad.

 • b.

  Eens per jaar hebben de voorzitter en de fractievoorzitter van de grootste fractie namens de gemeenteraad met de griffier een functioneringsgesprek. Het gespreksverslag van het functioneringsgesprek wordt teruggekoppeld in het raadspresidium.

IV. Bevoegdheden

Artikel 7
 • a.

  Het raadspresidium kan voorstellen doen aan de raad en de raadscommissies.

 • b.

  Het raadspresidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van huishoudelijke zaken van de raad waarbij geen sprake is van politieke gevoeligheid.

V. Algemeen

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt het reglement betreffende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het raadspresidium van de raad, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 februari 2006.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2006

 

De raad van de gemeente Oost Gelre,

 

de raadsgriffier,

mw. drs. M.A.H. Heffels

 

de voorzitter,

H.J. van der Woude wnd.