Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Reglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005
CiteertitelReglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2005Onbekend

22-09-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005

Reglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005

 

De raad van de gemeente Groenlo-Lichtenvoorde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders de dato 01-08-2005;

gelet op de Monumentenwet 1988, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

vast te stellen het volgende

Reglement voor de monumentencommissie gemeente Groenlo 2005

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

 • 1.

  monumentencommissie: de monumentencommissie is een onafhankelijke adviescommissie op het gebied van monumentenzaken, cultuurhistorie en archeologie;

 • 2.

  lid: lid of buitengewoon lid van de monumentencommissie;

 • 3.

  voorzitter: voorzitter van de monumentencommissie;

 • 4.

  secretaris: secretaris van de monumentencommissie of diens vervanger;

 • 5.

  vergadering: vergadering van de monumentencommissie.

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN SAMENSTELLING

Artikel 2: Taken

 • 1.

  De Monumentencommissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het toepassen van de Monumentenwet 1988, de gemeentelijke Monumentenverordening en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie.

 • 2.

  De Monumentencommissie adviseert in principe niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 8 van de gemeentelijke monumentenverordening.

Artikel 3: Samenstelling

 • 1.

  De Monumentencommissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, een ambtelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris en ambtelijke ondersteuning.

 • 2.

  Alleen de leden van de commissie hebben stemrecht.

 • 3.

  De leden van de commissie zijn geen raadslid of ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, met uitzondering van

  • a.

   de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand;

  • b.

   onderwijspersoneel;

  • c.

   brandweerpersoneel.

 • 4.

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

 • 5.

  Voor benoeming komen personen in aanmerking die werkzaam zijn (geweest) en/of deskundig zijn op tenminste één van de volgende terreinen:

  • a.

   monumenten

  • b.

   cultuurhistorie

  • c.

   (landschaps)architectuur

  • d.

   archeologie

  • e.

   welstand

  • f.

   stedenbouw

  • g.

   lokale historie.

 • 6.

  De leden van de Monumentencommissie worden gedeeltelijk geworven op uitnodiging van burgemeester en wethouders en gedeeltelijk via een open sollicitatieprocedure of via coöptatie.

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan als voorzitter van de Monumentencommissie. De voorzitter heeft een adviserende stem, maar geen stemrecht.

 • 8.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan als secretaris van de Monumentencommissie. De secretaris heeft wel een adviserende stem, maar geen stemrecht.

 • 9.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst een ambtenaar aan als technisch adviseur van de Monumentencommissie. De technisch adviseur heeft wel een adviserende stem, maar geen stemrecht.

 • 10.

  De Monumentencommissie kan andere deskundigen, ambtenaren en/of belangstellenden toestaan het woord te voeren tijdens de vergaderingen. Deze personen hebben geen stemrecht.

Artikel 4: Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De benoeming van een lid is telkens voor een periode van 4 jaar. Deze periode gaat in op het moment van benoeming.

 • 2.

  De leden van de Monumentencommissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. De Monumentencommissie stelt hiervan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk op de hoogte.

 • 3.

  Voor het nemen van ontslag geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

 • 4.

  De leden die worden benoemd in de plaats van leden die tussentijds ontslag nemen, worden benoemd voor de resterende zittingsperiode van de Monumentencommissie.

 • 5.

  De commissieleden kunnen opnieuw worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor ten hoogste een periode van 4 jaar.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders kan een lid ontslaan bij het onvoldoende functioneren of bij het zonder opgaaf van reden verstek laten gaan van 3 achtereenvolgende vergaderingen.

 • 7.

  Voor de bezoldiging van de leden van de Monumentencommissie gelden de regels zoals bedoeld in een nader vast te stellen regeling door burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 3 WERKWIJZE EN BESLUITVORMING

Artikel 5: Vergadercyclus

De Monumentencommissie vergadert ten minste 2 maal per jaar.

Artikel 6: Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen worden in overleg met de voorzitter door de secretaris aan het eind van het jaar in principe voor het gehele komende jaar belegd.

 • 2.

  De secretaris zorgt dat ieder commissielid tenminste 5 werkdagen vóór het houden van de vergadering hiertoe schriftelijk wordt uitgenodigd.

 • 3.

  De te behandelen onderwerpen worden op de uitnodiging vermeld en de benodigde informatie wordt bij de uitnodiging gevoegd.

 • 4.

  Wanneer voor een onderwerp het agendapunt of de benodigde informatie niet op tijd verstuurd is, wordt dit onderwerp verplaatst naar een volgende vergadering. Dit geldt niet voor onderwerpen waarvan de voorzitter of tenminste 3 commissieleden een directe behandeling noodzakelijk achten.

Artikel 7: Doorgang

De vergadering van de Monumentencommissie wordt alleen gehouden als tenminste de voorzitter en 3 andere leden aanwezig zijn.

Artikel 8: Extra vergadering of onderzoek

 • 1.

  Indien de voorzitter of tenminste 3 commissieleden het noodzakelijk achten, wordt een extra vergadering belegd.

 • 2.

  Indien blijkt dat voor het uitbrengen van advies nader onderzoek noodzakelijk is, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verzoek van de commissie dit onderzoek houden of van de aanvrager verlangen.

 • 3.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in (digitaal) afschrift aan de leden van de commissie toegezonden.

Artikel 9: Besluitvorming

 • 1.

  De Monumentencommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen vindt herstemming plaats in de eerstvolgende vergadering.

 • 3.

  De leden van de Monumentencommissie nemen niet deel aan de behandeling van zaken als daarbij hun belang dan wel onpartijdigheid in het geding zijn.

Artikel 10: Verslaglegging

Van elke vergadering dient een verslag gemaakt te worden dat aan alle leden vóór de eerstvolgende

vergadering dient te worden toegezonden. Het verslag dient tevens ter kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd te worden.

HOOFDSTUK 4 GEHEIMHOUDING EN OPENBAARHEID

Artikel 11: Openbaarheid

 • 1.

  De vergaderingen van de Monumentencommissie zijn openbaar.

 • 2.

  De secretaris publiceert de agenda van de vergadering van de Monumentencommissie in de week voorafgaand aan de vergadering in een wekelijks huis-aan-huisblad dat verschijnt in de gemeente en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Stukken, behorende bij de onderwerpen van de agenda, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De secretaris maakt van de terinzagelegging melding in de publicatie, bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 • 4.

  De vergadering vindt plaats met gesloten deuren wanneer tenminste 3 van de aanwezige leden daarom verzoeken of de voorzitter of het college van burgemeester en wethouders dit nodig acht.

 • 5.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de Monumentencommissie anders beslist.

Artikel 12: Informatieverstrekking

 • 1.

  Het verstrekken van informatie vanuit de Monumentencommissie aan derden geschiedt door de secretaris.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan omtrent de inhoud van de stukken die aan de Monumentencommissie worden overlegd of ter inzage worden verstrekt, geheimhouding opleggen.

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 13: Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij twijfel over de toepassing van dit reglement, alsmede bij gerezen geschillen aangaande de Monumentencommissie, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14: Vervallen verordeningen

 • ·

  Verordening op de monumentencommissie Groenlo 24 september 2002.

 • ·

  Verordening op de monumentencommissie Lichtenvoorde 2 mei 1991.

Artikel 15: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 16: Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement voor de monumentencommissie gemeente

Groenlo 2005”.

 

Vastgesteld ter openbare raadsvergadering van d.d. 22-09-2005

 

De griffier,

 

De voorzitter