Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Innovatiefonds Oost Gelre 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInnovatiefonds Oost Gelre 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017wijziging regeling

04-04-2017

gmb-2018-96497

Tekst van de regeling

Intitulé

Innovatiefonds Oost Gelre 2017

Inleiding

Voor een sterk platteland is een gezonde economie nodig. De gemeente werkt daarom actief aan versterking van de innovatiekracht en duurzaamheid op het platteland. De regeling Innovatiefonds Oost Gelre heeft als doel het stimuleren van innovatie en duurzaamheid wat belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Oost Gelre op langere termijn.

 

In deze notitie wordt uitgelegd wie in aanmerking komen voor subsidie, aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en hoe het indienen van een subsidieaanvraag in zijn werk gaat.

Het innovatiefonds kent twee onderdelen:

het verstrekken van een subsidie in de kosten van extern advies.

het subsidiëren van innovatieve en/of duurzaamheidsinvesteringen.

 

Aanvragers die een beroep op de regeling willen doen komen alleen voor subsidie in aanmerking indien zij een wezenlijk innovatief product ontwikkelen of een nieuwe werkwijze ontwikkelen die leidt tot een aanzienlijke verduurzaming van bijvoorbeeld het productieproces.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, instellingen, stichtingen en particulieren met innovatie en duurzaamheidsinitiatieven met als voorwaarde dat de innovatie een bedrijfsmatig karakter dient te hebben welke bijdraagt aan de economische ontwikkeling in Oost Gelre.

Het toepassingsgebied

Het innovatiefonds is van toepassing voor de gehele gemeente Oost Gelre.

Subsidie

Voor een extern advies is een subsidie beschikbaar van 50% met een maximum van € 3.000,-. Voor een investeringsproject is een bijdrage van 25% verkrijgbaar met een minimum van

€ 2.500,- en een maximum van € 50.000,-.

 

Subsidiabele activiteiten:

 • 1.

  Incidentele externe adviezen. Het advies moet betrekking hebben op één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • het omzetten van (innovatieve) ideeën en initiatieven naar concrete projecten;

  • markt- en haalbaarheidsonderzoek.

 • 2.

  Investering in innovatieve en /of duurzame bedrijfsuitrusting.Budget

Voor het innovatiefonds is een totaalbudget beschikbaar van € 824.000.

Voorwaarden

De investering moet bijdragen aan de economische ontwikkeling in de gemeente Oost Gelre. Aanvragen voor subsidiëring moeten onderbouwd worden met een plan van aanpak en voorzien zijn van een financiële onderbouwing. In het plan van aanpak moet o.a. worden aangegeven wat het effect van de innovatie dan wel de verduurzaming is.

 

Indien in de subsidieaanvraag een bijdrage wordt gevraagd voor investeringen dan zal na de investering werkgelegenheid moeten ontstaan voor minimaal een halve arbeidsplaats in fte (minimaal 612 uur).

 

Subsidie wordt niet verstrekt:

 • voor kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de ontvangstbevestiging van de gemeente.

 • indien blijkt dat de aanvrager voor het betreffende project tevens gebruik maakt van een andere vergelijkbare bedrijfsinvesteringsregeling.

 • indien de ondernemer in het lopende en de afgelopen drie jaar meer dan € 200.000,- aan overheidspremies, -subsidies of andere overheidssteun heeft ontvangen (de minimis-regel), inclusief de bijdrage uit het innovatiefonds.

 • Voor kosten van zelfwerkzaamheid. Alleen de externe kosten van het project zijn subsidiabel.

 • Voor vervangingsinvesteringen, exploitatie- en beheerskosten.

Duur regeling

De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2012 en loopt zolang het budget toereikend is. Het subsidieplafond bedraagt € 824.000,-.

Indiening

Aanvragen voor subsidie worden ingediend bij de gemeente, afdeling Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling. De aanvraag moet voorzien zijn van een plan van aanpak en een financiële onderbouwing. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via www.oostgelre.nl/ondernemen

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld door de Commissie Innovatiefonds, bestaande uit extern deskundigen. Aan de hand van de ingediende aanvraag en het advies van de commissie beslist het College van Burgemeester en Wethouders of het betreffende project in aanmerking komt voor een bijdrage. Bij een positief besluit zal ten behoeve van de aanvrager de bijdrage worden gereserveerd. Een positief besluit kan slechts worden genomen zolang voor deze bijdrageregeling middelen beschikbaar zijn. Op de aanvraag wordt binnen 13 weken beslist, gerekend vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. In bijzondere gevallen kan een andere beslissingstermijn worden vastgesteld. Wanneer van toepassing wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij de beslissing op de aanvragen houdt de gemeente de volgorde aan waarin de aanvragen compleet zijn ingediend.

Afhandeling

De afrekening van het project wordt door de aanvrager ingediend bij de gemeente en door het college definitief vastgesteld. De afrekening gaat vergezeld van een financiële specificatie, kopieën van facturen en betaalbewijzen en een activiteitenverslag.

EU-bepalingen/communautair toetsingskader

Aanvragen voor het innovatiefonds worden getoetst aan de relevante regelgeving ten aanzien van staatssteun.

Subsidie kan alleen worden toegekend indien de aanvraag valt onder:

 • 1.

  De de-minimis verordening; op grond van de de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000 steunen. Door het geringe effect op het EU handelsverkeer levert dit geen staatssteun op. De de- minimisverordening is van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Voor de landbouw, visserij en Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) gelden andere drempels. Kennisgeving en rapportage zijn niet nodig.

 • 2.

  De Landbouwvrijstellingsverordening; om steun te kunnen verlenen in de landbouwsector kunnen decentrale overheden gebruikmaken van de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Deze verordening is van toepassing op agrariërs in de primaire productie en de verwerking en afzet van landbouwproducten. Ook bevat de verordening een speciaal gedeelte voor steun voor plattelandsontwikkeling. De LVV stelt de volgende categorieën vrij van melding:

  • steun aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;

  • steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven;

  • steun voor het herstel van de schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector;

  • steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector;

  • steun voor bosbouw.

 

(bron: www.europadecentraaal.nl/onderwerp/staatsteun/)

 

 

Lichtenvoorde, 9 januari 2017