Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening basisregistratie personen gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen gemeente Oost Gelre
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlageToelichting verordening basisregistratie personen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201806-01-2014nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-102036

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen gemeente Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre,

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 17 april 2018,

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,

 

gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen,

 

BESLUIT:

 

De Verordening basisregistratie personen gemeente Oost Gelre vast te stellen.

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Oost Gelre, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oost Gelre;

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Oost Gelre en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Oost Gelre was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Oost Gelre gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met de datum van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening basisregistratie personen gemeente Oost Gelre.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 mei 2018.

De raad van de gemeente Oost Gelre,

raadsgriffier,

J. Vinke

voorzitter,

A.H. Bronsvoort