Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2
CiteertitelVerordening Tegenprestatie Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8a van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2018

03-07-2018

gmb-2018-159181

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2

De raad van de gemeente Oost Gelre

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 29 mei 2018

 

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

 

Gelet op artikel 8a, eerste lid, aanhef en onder b, van de Participatiewet, artikel 35, aanhef en onder d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 35, aanhef en onder d, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 

Besluit:

Vast te stellen de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

in deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  tegenprestatie: het naar vermogen verrichten van door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt;

 • b.

  mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij deze zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • c.

  belanghebbende: de persoon aan wie algemene bijstand als bedoeld in artikel 5, aanhef en onder b, van de Participatiewet is toegekend, de persoon bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de IOAW aan wie een uitkering is toegekend of de persoon bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de IOAZ aan wie een uitkering is toegekend;

 • d.

  vrijwilligerswerk: werk dat onbetaald en onverplicht, in enig georganiseerd verband en met enige regelmaat, wordt verricht voor anderen en/of de samenleving.

Hoofdstuk 2 Beleid

Artikel 2 Verslag over beleid

 • 1.

  Het college zendt periodiek aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid van het beleid.

 • 2.

  Het verslag, zoals bedoeld in het eerste lid, bevat het oordeel van de cliëntenraad.

Hoofdstuk 3 De tegenprestatie naar vermogen

Artikel 3 Inhoud van een tegenprestatieHet college kan onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, die additioneel van aard zijn, inzetten als tegenprestatie voor zover die werkzaamheden:

 • a.

  naar hun aard niet gericht zijn op toeleiding naar de arbeidsmarkt;

 • b.

  niet bedoeld zijn als re-integratie-instrument;

 • c.

  worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waarin ze worden verricht;

 • d.

  en niet leiden tot verdringing.

Artikel 4 Het opdragen van een tegenprestatie

 • 1.

  Het college kan een belanghebbende een tegenprestatie opdragen, tenzij

  • a.

   de belanghebbende aantoonbaar vrijwilligerswerk verricht dat naar aard en omvang minimaal vergelijkbaar is met een tegenprestatie;

  • b.

   de belanghebbende aantoonbaar mantelzorg verricht.

 • 2.

  Bij het opdragen van een tegenprestatie houdt het college rekening met de volgende factoren:

  • a.

   het vermogen van de belanghebbende om de tegenprestatie te verrichten;

  • b.

   de persoonlijke situatie en de individuele omstandigheden;

  • c.

   de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de belanghebbende.

Artikel 5 Duur en omvang van een tegenprestatie

 • 1.

  Een tegenprestatie wordt opgedragen voor de duur van maximaal 6 maanden.

 • 2.

  Een tegenprestatie wordt opgedragen voor maximaal 8 uren per week.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oost Gelre 2015-2

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 03 juli 2018

De griffier,

De voorzitter,