Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre
CiteertitelSubsidieregeling verduurzamen woningen Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-281402

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 

Gelezen het voorstel van 18 december 2018

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre.

 

B e s l u i t e n :

 

Vast te stellen de Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • 2.

  aanvrager: een particuliere eigenaar en/of bewoner van een woning of een groep personen, wel of niet als rechtspersoon verenigt die zich ten doel heeft gesteld collectieve initiatieven te ontplooien gericht op de directe, dan wel indirecte energetische verbetering van woningen en de opwekking van lokale duurzame energie;

 • 3.

  bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft, verkrijgt of huurt en daarin zijnhoofdverblijf heeft of zal hebben;

 • 4.

  eigenaar: een particulier die een woning bezit en voldoet aan de voorwaarden in deze verordening;

 • 5.

  energie index: energieprestatie coëfficiënt voor een woning die is opgesteld en afgegeven

  door een gecertificeerd energieadviseur;

 • 6.

  het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 • 7.

  labelsprong: het met één stap op de energie index energiezuiniger worden van een woning;

 • 8.

  lokale energie initiatieven: door een groep personen ontplooide initiatieven gericht op lokale opwekking van duurzame energie en/of energiebesparing binnen de gemeente Oost Gelre;

 • 9.

  maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van aanvrager, opgesteld door een maatwerkadviseur die voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02;

 • 10.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening.

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening en verslag

De Algemene Subsidieverordening is, voor zover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, op deze regeling van toepassing. Eenmaal per jaar wordt verslag uitgebracht over de effecten van deze subsidieregeling.

Artikel 1.3 Doel

De doelstelling van deze regeling is het stimuleren van het treffen van maatregelen gericht op de energetische verbetering van de woningen en het opwekken van lokale duurzame energie in Oost Gelre. Hierbij betreft het particuliere als ook collectieve initiatieven.

Artikel 1.4 Bevoegdheid

Het college is bevoegd om in het belang van de energetische verbetering van de woningen en het opwekken van lokale duurzame energie met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie te verlenen.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond voor particuliere initiatieven voor het jaar 2019 bedraagt € 75.000,00. Indien het subsidieplafond is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend.

 • 2.

  Voor collectieve initiatieven gericht op energiebesparing of opwekking van lokale duurzame energie is het subsidieplafond € 35.000,00. Indien het subsidieplafond bereikt is wordt er geen subsidie meer verleend.

 • 3.

  Het college kan het subsidieplafond wijzigen en na de periode genoemd in lid 1 een nieuw subsidieplafond instellen.

 • 4.

  Het college kan de verdeling van het subsidieplafond voor particuliere initiatieven en collectieve initiatieven, zoals genoemd in lid 2, wijzigen.

Artikel 1.6 Werkingssfeer

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Oost Gelre;

 • 2.

  Deze regeling is voor zover het woningen van particulieren betreft van toepassing op bestaande woningen welke op grond van het geldende bestemmingsplan een woonbestemming hebben.

Hoofdstuk 2 Subsidiebedragen en voorwaarden

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan particuliere huiseigenaren waarvan de woning in Oost Gelre is gelegen. Per adres wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt, ook als in voorgaande jaren subsidie is uitgekeerd.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt aan groepen personen die collectieve initiatieven ontplooien gericht op de directe, dan wel indirecte energetische verbetering van woningen en/of de opwekking van lokale duurzame energie.

 • 3.

  Per woning wordt tijdens de geldingsduur van deze regeling maar eenmaal subsidie verleend. Er vind geen stapeling van subsidies plaats voor maatregelen ten behoeve van het maken van een indexsprong en de plaatsing van zonnepanelen.

 • 4.

  Voor de berekening van de subsidie komen enkel de kosten in aanmerking die nodig zijn om de maatregel bouwkundig te kunnen uitvoeren. Schilderwerk van kozijnen valt hier bijvoorbeeld niet onder.

 • 5.

  Het college beoordeelt welke kosten, zoals bedoeld in lid 4, voor subsidiëring in aanmerking komen.

 • 6.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond bereikt is worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

 • 7.

  Kosten gemaakt voor de datum waarop de op aanvraag is beslist komen niet voor subsidiering in aanmerking.

Artikel 2.2 Subsidie voor een maatwerkadvies

Een eigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 50% van de kosten van een maatwerkadvies met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn BRL 9500 en BRL 9500-02 zijn opgesteld.

Artikel 2.3 Subsidie voor een maatwerkadvies na het treffen van maatregelen

Een eigenaar komt in aanmerking voor een subsidie voor de resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als bedoeld in artikel 2.2, met een maximum van € 100,00, indien op basis van dit maatwerkadvies maatregelen zijn getroffen ten behoeve van de energetische verbetering van de woning. De verbetering moet hierbij leiden tot het maken van minimaal één sprong op de energie index.

Artikel 2.4 Subsidie voor maatregelen ten behoeve van labelsprong(en)

De subsidie per indexsprong bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 500,00. Indien meerdere sprongen op de energie index worden gemaakt bedraagt het maximum van het totale subsidiebedrag € 1.000,00 (exclusief de subsidie voor het maatwerkadvies).

Artikel 2.5 Subsidie voor zonnepanelen

Voor de plaatsing van zonnepanelen wordt subsidie verstrekt van 10% van de totale plaatsingskosten met een maximum van € 500,00 per woning.

Artikel 2.6 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren.

 • 1.

  De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 of het plaatsen van zonnepanelen als bedoeld in artikel 2.5 mogen door de eigenaar zelfworden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 3.

  Bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies ofbegeleiding goed en veilig uitgevoerd.

Artikel 2.5 Subsidie voor collectieve maatregelen/initiatieven

Voor lokale energie initiatieven kan het college subsidie verlenen. De hoogte van het subsidiebedrag zal per aanvraag worden beoordeeld en is in alle gevallen maatwerk.

Hoofdstuk 3 Aanvragen en verlenen subsidie

Artikel 3.1 Aanvraag subsidie voor maatwerkadvies en voor het treffen van maatregelen

 • 1.

  De aanvraag om subsidie voor een maatwerkadvies kan na het uitbrengen van het advies worden ingediend. Bij de aanvraag moet de rekening en een betalingsbewijs van het maatwerkadvies zijn gevoegd.

 • 2.

  Indien op basis van het maatwerkadvies maatregelen ten behoeve van een indexsprong, of indexsprongen worden getroffen dienen daarop betrekking hebbende offertes bij de aanvraag te worden ingediend. De aanvraag moet zijn ingediend vóórdat de betreffende maatregelen worden uitgevoerd.

  Aanvragen die zijn ingediend nádat de betreffende maatregel is uitgevoerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag zo spoedig mogelijk na datum van binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

 • 4.

  Aanvragen voor 2019 kunnen niet eerder dan 14 januari 2019 worden ingediend. Aanvragen die te vroeg worden ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking, evenals aanvragen die zijn ingediend waarvan op het moment van behandelen blijkt dat het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 1.5 is bereikt.

Artikel 3.2 Verlenen van subsidie voor maatwerkadvies en voor het treffen van maatregelen

 • 1.

  Indien enkel voor een maatwerkadvies subsidie wordt gevraagd wordt op basis van de onder artikel 3.1.1. verstrekte gegevens subsidie verleend.

 • 2.

  Indien op basis van het maatwerkadvies maatregelen zijn getroffen ten behoeve van een indexsprong, of indexsprongen dient voor de uitbetaling van de subsidie een subsidie-uitkeringsformulier te zijn ingevuld. Aan dit formulier moeten de facturen, een betaalbewijs en een kopie van de bankpas worden toegevoegd.

 • 3.

  Kosten gemaakt voor het indienen van een aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  De uiterste indieningsdatum voor het uitkeringsformulier is 9 maanden na de subsidieverlening. Na deze datum vervalt het gereserveerde bedrag.

Artikel 3.3 Aanvraag subsidie voor zonnepanelen

 • 1.

  De aanvraag om subsidie wordt ingediend door de eigenaar en/of bewoner.

 • 2.

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden bijgevoegd. Aanvragen die zijn ingediend nádat de betreffende maatregel is uitgevoerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag zo spoedig mogelijk na datum vanbinnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

 • 4.

  Aanvragen voor 2019 kunnen niet eerder dan 14 januari 2019 worden ingediend. Aanvragen die te vroeg worden ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking, evenals aanvragen die zijn ingediend waarvan op het moment van behandelen blijkt dat het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 1.5 is bereikt.

Artikel 3.4 Verlenen van subsidie voor zonnepanelen

 • 1.

  Voor de uitkering van het gereserveerde bedrag wordt een subsidie-uitkeringsformulier ingevuld.

 • 2.

  Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten álle daarop betrekking hebbende facturen en

betaalbewijzen worden bijgevoegd en een kopie van de bankpas.

 • 3.

  Kosten gemaakt om een aanvraag in te dienen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  De uiterste datum voor het indienen van het uitkeringsformulier is 9 maanden na de subsidieverlening. Na deze datum vervalt het gereserveerde bedrag.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Controle en verplichtingen van de aanvrager

De uitvoering van deze subsidieregeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de aanvrager dat hij een door het college aangestelde toezichthouder, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te controleren.

Artikel 4.2 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het college afwijken van deze regeling.

Artikel 4.3 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019

Artikel 4.4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Verduurzamen woningen Oost Gelre”.

 

Vastgesteld in de collegevergadering van 18 december 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Marjan Nekkers

secretaris

Annette Bronsvoort

burgemeester