Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre
CiteertitelSubsidieregeling opplussen woningen gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oost%20Gelre/CVDR315491/CVDR315491_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2019-14765

11-12-2018/2.10

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre;

 

Besluiten:

 

 

Vast te stellen de “Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 • 2.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • 3.

  aanvraagformulier: het door het college vastgestelde formulier voor de aanvraag van subsidie;

 • 4.

  aanvrager: een natuurlijk persoon die bewoner is van de woning ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd;

bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft, verkrijgt of huurt en daarin zijn

hoofdverblijf heeft of zal hebben. Ook bewoners van een appartement, oftewel gerechtigden tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek, worden

aangemerkt als bewoner als bedoeld in deze verordening;

opplussen woning: het beter toegankelijker, bruikbaarder en veiliger maken van een woning;

 • 5.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

woonconsulent: de door het college aangewezen vrijwilliger die adviseert over het veilig en comfortabel wonen.

 

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening en verslag

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing. De werking van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht wordt uitgesloten.

 

Artikel 1.3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van het treffen van maatregelen door de bewoner welke zijn gericht op het beter toegankelijker, bruikbaarder en veiliger maken van de woning.

 

Artikel 1.4 Bevoegdheid

Het college is bevoegd om in het belang van het opplussen van een woning met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie te verlenen.

 

Artikel 1.5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 bedraagt

€ 35.000,00. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

 

Artikel 1.6 Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Oost Gelre;

Deze verordening is van toepassing op bestaande woningen welke op grond van het geldende bestemmingsplan een woonbestemming hebben, of die als zodanig bestemd zijn in het geldende bestemmingsplan;

Deze verordening is van toepassing voor alle bewoners die op het moment van de subsidieaanvraag 65 jaar of ouder zijn.

 

Hoofdstuk 2 Aanvragen en verlenen subsidie

Artikel 2.1 Subsidiecriteria

Een bewoner komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 1/3 van de gemaakte en betaalde kosten welke hij heeft gemaakt ten behoeve van het treffen van maatregelen die zijn gericht op het beter toegankelijker, bruikbaarder en veiliger maken van de woning tot een maximum van € 750,00 indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

De maatregelen zijn uitgevoerd op basis van de lijst met maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen die door het college is vastgesteld.

De maatregelen zijn getroffen aan de woning die door de bewoner wordt bewoond.

Een bewoner mag voor maximaal één woning subsidie aanvragen. Per woning wordt maximaal eenmaal per drie jaar een subsidie uitgekeerd in het kader van deze regeling.

Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

Kosten gemaakt vóór 1 januari 2019 komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 2.2 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren.

De op basis van de woonconsulent aangegeven maatregelen mogen door de bewoner zelf worden uitgevoerd.

Bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking.

Bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd.

 

Artikel 2.3 Aanvragen van subsidie

De aanvraag om subsidie wordt ingediend door de bewoner.

Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag zo spoedig mogelijk na datum van binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

De uiterste aanvraagdatum voor subsidie is 31 december 2019.

 

Artikel 2.4 Verlenen van subsidie

Voor de aanvraag van de subsidie wordt een subsidie-uitkeringsformulier ingevuld.

Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 750,00 dient de investering voor de op

de checklist opgenomen maatregelen minimaal € 2.250,00 te bedragen. Indien minder dan

€ 2.250,00 aan kosten worden gemaakt wordt 1/3 van de subsidiabele kosten vergoed.

Kosten gemaakt voor het indienen van een aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

De uiterste indieningsdatum voor het uitkeringsformulier is een jaar nadat het besluit tot subsidieverlening is verzonden.

Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Aan het besluit tot subsidievaststelling kunnen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften worden door het college vastgesteld.

Het college kan een subsidieverzoek afwijzen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

 

Artikel 2.5 Controle en verplichtingen van de aanvrager

De uitvoering van deze subsidieregeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de aanvrager dat hij een door het college aangestelde toezichthouder, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te controleren.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

 

Artikel 3.2 Datum inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

Deze regeling is ook van toepassing voor aanvragen die zijn binnengekomen tussen 1 november 2018 en 1 januari 2019.

 

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Opplussen Woningen gemeente Oost Gelre”.

Vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018

de secretaris,

M. Nekkers

de burgemeester,

A.H. Bronsvoort