Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Regeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre
CiteertitelRegeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-202001-01-2020nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-188357

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre;

 

Besluit:

 

De volgende “Regeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre” vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening Oost Gelre;

 • b.

  aanvrager: de houder van een gecertificeerde voorschoolse voorziening in een kleine kern;

 • c.

  kleine kern: een kern in de gemeente Oost Gelre waar slechts één aanbieder is van kinderdagopvang.

 • d.

  peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar dat een peuteropvangplaats heeft op een gecertificeerde voorschoolse voorziening;

 • e.

  gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor peuteropvang in Oost Gelre die zowel aan de geldende wettelijke eisen, als aan de overige in Oost Gelre van toepassing zijnde kwaliteitseisen voldoet. De voorziening is in het LRK geregistreerd als kinderdagverblijf;

 • f.

  peuteropvang: een kindplaats met een omvang van maximaal 8 uur per week verdeeld over 2 dagdelen op een gecertificeerde voorschoolse voorziening, waar het kind een programma voor voor- en vroegschoolse educatie aangeboden krijgt.

 • g.

  LRK: landelijk register kinderopvang;

Artikel 2. Ontvanger subsidie

Voor deze regeling komt in aanmerking de aanvrager die ook in aanmerking komt voor een gemeentelijk subsidie op basis van de voor dat jaar geldende subsidieregeling kind gebonden financiering gemeente Oost Gelre.

Artikel 3. Doel

De doelstelling van deze subsidieregeling is om in de kleine kernen een aanbod peuteropvang in stand te houden.

Artikel 4. Subsidiehoogte

De gemeente verstrekt een subsidie ter hoogte van het exploitatietekort over enig jaar van een in een kleine kern gevestigde peuteropvang.

Artikel 5. Minimale omvang van de peuteropvang

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten er minimaal vijf peuters verbonden zijn aan het aanbod peuteropvang.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het mogelijk om in de situatie dat er minder dan vijf peuters staan ingeschreven, maar de geboortecijfers in de kern aantrekken, toch in aanmerking te komen voor subsidie. Deze overbruggingsperiode bedraagt maximaal 2 jaar.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 van de ASV vraagt de aanvrager jaarlijks subsidie aan door het indienen van een exploitatiebegroting waaruit het exploitatietekort blijkt.

 • 2.

  De aanvraag voor een subsidie wordt gedaan uiterlijk 31 december in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking,

 • 3.

  Aanvrager kan verzoeken om betaalbaarstelling van een voorschot op het begrote exploitatietekort voor het jaar van aanvraag. Een eventueel voorschot wordt betaalbaar gesteld in twee termijnen (per 1 februari en per 1 augustus).

Artikel 7. Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  De aanvrager dient per voorziening uiterlijk vóór 1 mei de verantwoording over het voorafgaande jaar in.

 • 2.

  De verantwoording bestaat uit een gespecificeerd overzicht van uitgaven en inkomsten.

 • 3.

  Het college toetst aan de hand van de verantwoording of de aanvrager heeft voldaan aan de verplichtingen uit deze regeling.

 • 4.

  Het college beslist binnen dertien weken na ontvangst van de verantwoording over de vaststelling van de subsidie.

 • 5.

  De subsidie wordt vastgesteld op het daadwerkelijk exploitatietekort.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling aanvullende subsidie peuteropvang kleine kernen gemeente Oost Gelre”.

 

 

 

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 7 juli 2020.

Burgemeester en wethouders,

secretaris

Jeroen Heerkens

burgemeester

Annette Bronsvoort