Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGrafrechtenverordening gemeente Oost Gelre
CiteertitelGrafrechtenverordening gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en Recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-202001-01-2020wijziging Tarieventabel

17-12-2019

gmb-2020-240550

17-12-2019/10
01-01-202022-09-2020wijziging Tarieventabel

17-12-2019

gmb-2019-318724

17-12-2019/10
01-01-200701-01-2020nieuwe regeling

14-12-2006

04-01-2007 Elna / Groenlose Gids

14-12-2006 / 29  

Tekst van de regeling

Intitulé

Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre

 

De raad van de gemeente Oost Gelre;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de “Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre”:

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats aan de Vragenderweg te Lichtenvoorde;

 • b.

  eigen graf: een grafruimte, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • het doen verstrooien van as;

 

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

 • b.

  het begraven van overleden kinderen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Rechten als bedoeld in de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten op grond van deze verordening wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening tot heffing van de begrafenisrechten in de gemeente Lichtenvoorde’, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2002, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2007.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Grafrechtenverordening gemeente Oost Gelre”.

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2006,

de raadsgriffier,

mw. Drs. M.A.H. Heffels

de voorzitter,

H.J. van der Woude wnd.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE GRAFRECHTENVERORDENING GEMEENTE OOST GELRE

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

 

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar

840,00

1.1.2

Voor een periode van 40 jaar

1.900,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

 

 

1.2.1

Voor een periode van 20 jaar

840,00

1.2.2

Voor een periode van 40 jaar

1.900,00

1.3

Voor het verlenen van het recht op een eigen verstrooiingsplaats wordt geheven:

 

 

1.3.1

Voor de periode van 20 jaar

840,00

1.3.2

Voor de periode van 40 jaar

1.900,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

2.1

Voor het begraven van een persoon wordt geheven

675,00

2.2

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1.verhoogd met

675,00

2.3

Onder buitengewone uren wordt verstaan vóór 9:00 uur ’s ochtend en na 17:00 ’s middags en zon- en feestdagen

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

3.1.1

Op een eigen graf

40,00

3.1.2.

In een eigen graf

55,00

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening begraafplaats gemeente Oost Gelre, wordt geheven:

 

 

4.1.1

Voor de aanleg van een grafkelder

165,00

4.1.2

Voor het plaatsen van gedenktekens, zerken en kruizen, per gedenkteken of kruis

105,00

4.1.3

Voor onderhoudskosten van de begraafplaats voor graven die na 1-1-2000 en voor het in werking treden van deze verordening zijn gereserveerd, wordt éénmalig geheven

370,00

 

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

5,00

6.2

Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in daartoe bestemd register wordt geheven

5,00

 

Hoofdstuk 7 Opgraven

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

675,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in het zelfde graf wordt geheven

470,00

7.4

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

675,00

 

 

De Tarieventabel is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2019.