Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Stimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd
CiteertitelStimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlagePlangebieden verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201120-12-2011intrekking

14-02-2012

Elna / Groenlose Gids 23-02-2012

14-02-2012/15
01-01-201120-12-2011nieuwe regeling

21-12-2010

Elna / Groenlose Gids 06-01-2001

21-12-2010/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd

Gelet op:

Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre van 16 augustus 2010 tot het vaststellen van uitgifteprijzen van bouwkavels op Flierbeek, fase II, en de Woerd met een ingebouwde stimulans tot duurzaam bouwen;

artikel 147 van de Gemeentewet;

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre bij besluit van 16 augustus 2010 de uitgifteprijzen heeft vastgesteld van bouwkavels op Flierbeek, fase II, en de Woerd met een ingebouwde stimulans tot duurzaam bouwen;

dat de vrijstaande bouwkavels in Flierbeek, fase 2, en de Woerd pilotprojecten voor de gemeente Oost Gelre zijn waar sprake is van welstandvrij bouwen in combinatie met particuliere kavelbouw;

dat de centrale doelstelling hierin is het leveren van een bijdrage aan de besparing op het energiegebruik en daarmee aan duurzaam wonen;

dat het stimuleren van duurzaam bouwen en daarmee van duurzaam wonen mogelijk is door middel van verstrekken van subsidies.

besluit vast te stellen:

Subsidieverordening duurzaam bouwen Flierbeek, Fase II en de Woerd.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

a. College: College van Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre;

b. Plangebied: de welstandsvrije gebieden in het plangebied Flierbeek, tweede fase, te Lichtenvoorde en de Woerd te Groenlo

c. Besluit college: Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre van 16 augustus 2010 tot het vaststellen van uitgifteprijzen van bouwkavels in het plangebied met een ingebouwde stimulans tot duurzaam bouwen;

d. Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

e. Aanvraag: een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening op het als bijlage 2 bij deze verordening opgenomen formulier;

f. Vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

g. Basisuitgifteprijs: De door het College vastgestelde prijs per vierkante meter van in het plangebied gelegen bouwkavels, exclusief de korting vanwege het duurzaam bouwen;

h. Bouwbesluit: het vigerende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

i. Norm: De in het vigerende Bouwbesluit vastgelegde wettelijke waarde van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC).

j. Kaarten: Van deze verordening deel uitmakende plattegronden van het plangebied;

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van duurzaam bouwen en daarmee van duurzaam wonen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Hoogte uitgifteprijzen

1. De basisuitgifteprijs zoals deze per kavel is vastgesteld door het college en is aangegeven in de verkoopbrochure van het plan De Woerd en het plan Flierbeek voor de welstandsvrije kavels.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar/-bewoner komt in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van maximaal 10% van de uitgifteprijs van de woningbouwkavel indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Voor elke 0,04 punten lagere energieprestatie ten opzichte van de op het moment van bij het College binnengekomen aanvraag geldende norm kan een subsidie worden gegeven van 1% van de uitgifteprijs van de bouwkavel met een maximum van 10% de uitgifteprijs van de bouwkavel.

2. De woning moet zijn gereed gekomen voor 1 januari 2013. De datum van gereedmelding is hierbij bepalend. Van de gereedmelding moet kennis worden gegeven uiterlijk op de dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

3. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 mei 2012.

4. Aan de totale uitgifteprijs van de bouwkavel is geen minimum verbonden.

5. Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld en ingeleverd bij het college.

6. Bij het aanvraagformulier moet een berekening van de EPC en kwaliteitsverklaring worden overgelegd, welke voldoen aan de in afdeling 5.3 van het Bouwbesluit gestelde eisen. Bij het aanvraagformulier moet tevens een schetsplan van het te bouwen huis worden overgelegd.

7. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moet een door een niet bij de bouw betrokken partij opgestelde berekening van de EPC en kwaliteitsverklaring worden overgelegd, welke voldoen aan de in afdeling 5.3 van het Bouwbesluit gestelde eisen.

8. De woning betreft een vrijstaande woning.

9. De woning bevindt zich in het plangebied.

10. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van 10% dient de werkelijke, na gereedmelding van de woning berekende, EPC minimaal 0,4 onder de, op het moment van de aanvraag geldende, wettelijke norm te liggen.

Artikel 7 Subsidieplafond van de regeling

1. Het subsidieplafond bedraagt € 500.000,--.

2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

3. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 8 Aanvraag- en afhandelingprocedure

1. Aanvrager dient een aanvraagformulier en de in artikel 6 lid 6 genoemde gegevens in.

2. De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag een ontvangst-bevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

3. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit omtrent subsidieverlening. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

4. Steekproefsgewijs vinden tijdens de bouw controles plaats. De controles zullen tegelijkertijd uitgevoerd met de reguliere bouwcontroles. De aanvrager is verplicht hiertoe op de in artikel 4.12 van de Bouwverordening Oost Gelre genoemde meldmomenten via email een melding te doen op het adres bouwenenmilieu@oostgelre.nl . De aanvrager is verplicht aan deze en andere controles medewerking te verlenen.

5. De uiteindelijke gereedmelding van de woning moet aanvrager melden door middel van het bij de eenheid Bouwen op te vragen formulier ‘Kennisgeving bouw gereed’. De eenheid Bouwen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0544-)393600.

6. Binnen 8 weken na de datum binnenkomst van het in artikel 8 lid 5 bedoelde formulier dient aanvrager een subsidie uitkeringsformulier in. Dit formulier is als bijlage 3 bij deze verordening gevoegd. Bij dit formulier wordt de in artikel 6 lid 7 genoemde rapportage gevoegd.

7. Steekproefsgewijs controleert het college de in artikel 6 lid 7 genoemde rapportage in relatie tot het feitelijk gebouwde. De aanvrager is verplicht aan deze controles medewerking te verlenen.

8. Binnen 6 weken na binnenkomst van de in artikel 8 lid 6 genoemde formulier neemt het college een besluit tot subsidievaststelling, waar bij de bepaling van de subsidie de uiteindelijke feitelijk gerealiseerde hoogte van de EPC als uitgangspunt wordt genomen.

9. Binnen 4 weken na het besluit tot subsidievaststelling betaalt het college de subsidie uit met de mogelijkheid deze periode eenmaal te verlengen met 4 weken.

10. Door het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

11. De gemeente kan een subsidieverzoek geheel afwijzen dan wel de reeds uitbetaalde subsidie terug vorderen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 11 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: " Stimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd " en treedt in werking op 1 januari 2011".

Vastgesteld ter openbare vergadering van 21 december 2010,

De voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman

De griffier,

J. Vinke

Bijlage Bijlagen

Plangebieden verordening