Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Klachtenverordening gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening gemeente Groenlo 2005
CiteertitelKlachtenverordening gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2005nieuwe regeling

03-01-2005

06-01-2005 Elna / Groenlose Gids

03-01-2005 / 8

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo;

Gelet op artikel 147 lid 1 en149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Klachtenverordening gemeente Groenlo 2005

Artikel 1 Behandeling van klachten

1. In de ontvangstbevestiging wordt meegedeeld wie de klacht zal behandelen en wordt de verdere procedure aangegeven.

2. Degene op wie de klacht betrekking heeft krijgt de klacht, de daarbij meegezonden stukken en de ontvangstbevestiging meteen in afschrift toegestuurd.

Artikel 2 Registratie

Elke schriftelijke en mondeling ingediende klacht over een gedraging wordt door de klachtencoördinator geregistreerd en voorgelegd aan degene die de klacht op grond van artikel 3 behandelt.

Artikel 3 Klachtbehandelaar

De klacht wordt behandeld door:

a. Directeur c.q. gemeentesecretaris of adjunct-directeur indien het een gedraging van een ambtenaar betreft;

b. de burgemeester indien het een gedraging van de gemeentesecretaris betreft;

c. de burgemeester indien het een lid van het college van burgemeester en wethouders betreft;

d. de loco-burgemeester indien het een gedraging van de burgemeester betreft.

Artikel 4 Jaarverslag

Jaarlijks wordt door de klachtencoördinator een verslag gemaakt van het aantal klachten in het afgelopen kalenderjaar, de aard van de klachten, de wijze van afdoening en de maatregelen die naar aanleiding van de behandeling zijn getroffen.

Artikel 5 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Deze verordening kan worden aangehaald als Klachtenverordening gemeente Groenlo 2005;

2. Deze verordening treedt in werking op 7 januari 2005;

3. De Verordening op de behandeling van klachten gemeente Groenlo vastgesteld op 26 oktober 1999 en de Klachtenverordening gemeente Lichtenvoorde 1999 vastgesteld op 16 maart 2000 worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering,  gehouden op 3  januari 2005.

De griffier,

De voorzitter,